Vii­nis­tu rah­va koh­tu­mi­ne val­la­va­lit­su­se­ga: pool­saa­re kü­la­des­se kerg­liik­lus­teed

1382

Vii­nis­tu rah­va­ma­jas rää­gi­ti ka va­lit­su­se et­te­pa­ne­kust ühen­da­da Lok­sa linn ja Kuu­sa­lu vald.

„Pruut po­le kõi­ge rik­kam, aga rik­kus po­le täht­sam oma­dus. Pi­gem hin­na­ta ilu, tar­kust ja head sü­dant,“ lau­sus Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si Lok­sa lin­na koh­ta eel­mi­se nel­ja­päe­va õh­tul Vii­nis­tu rah­va­ga koh­tu­mi­sel, kui tu­li ju­tuks hal­dus­re­form.
„Ai­nus loo­gi­li­ne suund on Lok­sa linn ühen­da­da Kuu­sa­lu val­la­ga ehk ki­hel­kon­na­vald. Kuu­sa­lu val­lal on sel­leks pii­sa­valt jõu­du ja küll ko­sub tu­lu­baa­silt ka Lok­sa, mis on ilus ja to­re koht,“ kin­ni­tas ta ning kir­jel­das, kui­das ma­jan­dus­su­ru­ti­sest Kuu­sa­lu val­las enam jäl­gi ei ole, val­lae­la­ni­kel pal­gad ilm­selt jär­jest tõu­se­vad, tu­lu­mak­su lae­kub val­lale 9-10 prot­sen­ti roh­kem. Kiius ava­tud las­teaia­le ku­lub aas­tas täien­da­valt 400 000 eu­rot, see sum­ma on val­laee­lar­ves ta­san­da­tud, raha jääb ka in­ves­tee­rin­gu­teks.
Koh­tu­mi­sel mär­gi­ti, et Lok­sa koo­lis rää­gi­ti, kui­das ühi­ne­mi­sel pan­nak­se Lok­sa muu­si­ka­kool ja uju­la kin­ni. Val­la­va­nem täien­das, on kuul­nud ka hir­mu­jut­tu, et ko­gu Lok­sa kool pan­nak­se kin­ni: „Kuu­sa­lu val­las on kaks tõm­be­kes­kust, ka prae­gu on Lok­sa osa­de­le val­lae­la­ni­ke­le tõm­be­kes­kus. Sel­les osas muu­tust ei tu­le, vas­tu­voo­lu po­le mõ­tet ha­ka­ta uju­ma. Uju­la on Lok­sal ole­mas ja olen kuul­nud, sin­na on hea min­na, ku­na käib vä­hem rah­vast.“

Lok­sa ümb­ru­se kü­la­de kerg­liik­lus­tee­dest
Vii­nis­tu kü­la­ko­gu lii­ge Epp Külm­saar tea­tas, et pool­saa­re kü­la­de esin­da­ja­te seas on rin­gi lii­ku­nud val­la­va­lit­su­se­le saa­de­ta­va kir­ja mus­tand, hil­ju­ti said esin­da­jad kok­ku: „Soov on, et ka siia­poo­le tu­leks kerg­liik­lus­tee, na­gu teh­ti Kiiu ja Kuu­sa­lu va­he­le. Lok­salt Kot­ka­le ja sealt Tam­mis­pea­ni võiks ol­la kerg­liik­lus­tee, et oleks tur­va­li­sem lii­ku­da. Ka Lok­salt Tur­bu­nee­me­ni, sest käiak­se ja­la või sõi­de­tak­se jalg­ra­tas­te­ga Lok­sa­le töö­le, emad ja­lu­ta­vad lap­se­vank­ri­te­ga, on Lok­salt kõn­di­jaid ja ka ter­vi­ses­port­la­si. Su­vel or­ga­ni­see­ri­tak­se turistidele rat­ta­mat­ku – gru­pid sõi­da­vad jalg­ra­tas­tel pool­saa­re rin­gi­le. Loo­da­me, et kü­la­de ühis­kir­ja ar­ves­ta­tak­se tu­le­vi­kus.“
Val­la­va­nem vas­tas, et Pä­ris­pea pool­saa­re kerg­liik­lus­teed ei ole val­la ega ka maa­kon­na aren­gu­ka­vas. Kui et­te­pa­nek kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­seks tu­leb val­la­va­lit­su­se­le, siis se­da aru­ta­tak­se.
„Pal­ju­des koh­ta­des Ees­tis on kerg­liik­lus­teed tä­nu sel­le­le, et maan­teea­me­ti ra­ha on ja­ga­tud maa­kon­da­des­se võrd­se­tel alus­tel. Har­jus on liik­lus­koor­mus suu­rem, ra­ha ku­lub tee­de re­mon­diks. Mit­mel pool Lõu­na-Ees­tis ja Kesk-Ees­tis on re­mon­di­va­ja­dus väik­sem, ehi­ta­tud on kerg­liik­lus­teid, kui­gi ka­su­ta­jaid võib seal ol­la vä­hem, kui oleks Har­ju­maal,“ kom­men­tee­ris ta.
Võ­su-Käs­mu kerg­liik­lus­teeks saa­di EA­Silt toe­tust 400 000 eu­rot. Kuu­sa­lu vald taot­les siis toe­tust Lok­sa-Kol­ga­kü­la kerg­liik­lus­teeks. Abi­val­la­va­nem pi­das Lok­sa lin­na­ga lä­bi­rää­ki­mi­si, et Lok­sa taot­leks sa­mu­ti mak­si­mum­sum­ma 400 000 eu­rot, sest se­da teed ka­su­tak­sid ka Lok­sa ela­ni­kud. Kuid lin­na­pea keel­dus, nen­tis val­la­va­nem.
„Lok­sa lin­na­va­lit­su­sest on rää­gi­tud aga, kui­das Kuu­sa­lu soo­vis, et Lok­sa mak­saks en­da ja Kuu­sa­lu val­la omao­sa­lu­se, see­tõt­tu jäi koos­töö ära,“ sõ­nas Epp Külm­saar.
„Loo­mu­li­kult ei ole sel­list as­ja ol­nud. Sel­gi­ta­si­me lin­na­pea­le, et Lok­sa saaks sel­lest kerg­liik­lus­teest ka­su. On ju va­he, kas ka­su­ta­vad Lok­sa paar tu­hat ela­nik­ku või mõ­ni­sa­da ini­mest kü­la­dest. Kuid ühi­ne taot­lus jäi te­ge­ma­ta. Võ­su-Käs­mu tee­le an­ti too­kord ra­ha, meie ei saa­nud sen­ti­gi,“ lau­sus Ur­mas Kirt­si.
En­di­ne Lok­sa val­la­va­nem ja hi­li­sem Vi­hu­la val­la­va­nem, Kuu­sa­lu val­la ma­jan­dus­tee­nis­tu­se juht Ma­dis Praks li­sas: „Pä­ris­pea pool­saa­re kerg­liik­lus­tee­le oli vas­tu kesk­kon­naa­met, na­gu oli esial­gu vas­tu ka Käs­mu kerg­liik­lus­tee­le. Nä­gi­me vae­va, sai­me lõ­puks Käs­mu tee­le koos­kõ­las­tu­se. Peaks üle kü­si­ma, võib-ol­la nüüd ju­ba lu­ba­taks ka Pä­ris­pea pool­saa­re­le.“
Kuu­sa­lu-Kiiu kerg­liik­lus­tee koh­ta mär­kis val­la­va­nem, et ühe osa ehi­tas Kuu­sa­lu kol­hoos. Tei­se jaoks saa­di maan­teea­me­tilt toe­tust, ku­na Kuu­sa­lu koo­lis on üle 500 õpi­la­se, maan­tee ühen­dab kaht ale­vik­ku, las­tel oli oht­lik kõn­di­da, kerg­liik­lus­tee oli maan­teea­me­til ehi­tusp­laa­nis.

Tä­na­va­val­gus­tus, spor­di­hoo­ne, vee­süs­teem
Vii­nis­tul on osal kü­last tä­na­va­val­gus­tus, rah­va­ma­ja esi­ne on pi­me ja tei­ne pool kü­last võiks ol­la pa­re­mi­ni val­gus­ta­tud. Ma­dis Praks lu­bas olu­kor­da uu­ri­da, kup­li­te pa­nek ei ole ku­lu­kas, roh­kem mak­sab võr­gu väl­jae­hi­ta­mi­ne. Tä­na­va­lam­pi­de ri­ke­test tu­leks tea­da an­da val­la­maj­ja.
Prob­lee­me on ka bus­si­liik­lu­se­ga, lap­se­va­ne­ma­te pal­ve on, et Vii­nis­tu­le hak­kaks buss Lok­salt väl­ju­ma taas kell 15.15, mit­te kell 15.35, lap­sed pea­vad väl­jas kaua oo­ta­ma, sest algk­las­si­de ma­ja su­le­tak­se kell 15. Aren­duss­pet­sia­list Tõ­nu Am­mus­saar lu­bas ühist­rans­por­di­kes­ku­se­ga sel tee­mal su­hel­da.
Kü­si­ti, kas vald võiks võt­ta Jaan Ma­nits­ki­le kuu­lu­va spor­di­hoo­ne ren­di­le. Val­la­va­nem vas­tas, et ole­mas on noor­tes­por­di toe­ta­mi­se kord, MTÜ-l on või­ma­lus taot­le­da toe­tust, et kat­ta Vii­nis­tu spor­di­hoo­ne küt­te­ku­lud.
Kõ­ne all oli ka kü­la vee­süs­teem, vee kva­li­teet on en­di­selt halb. Tõ­nu Am­mus­saar tea­tas, et su­vel pan­nak­se Vii­nis­tu vee­jaa­ma täien­dav fil­ter.

Eelmine artikkelSPORDIUUDISED
Järgmine artikkelKolgaküla teelõik avatud