Koo­li­de­va­he­li­se mä­lu­män­gu või­tis Keh­ra güm­naa­sium

40
Kehra gümnaasium

Tä­na­vu­sest piir­kond­li­kust õpe­ta­ja Rai­ni mä­lu­män­gust 8.-9. klas­si­de õpi­las­te­le võt­sid osa Keh­ra güm­naa­siu­mi, Ala­ve­re põ­hi­koo­li, Kuu­sa­lu kesk­koo­li, Raa­si­ku koo­li, Aru­kü­la põ­hi­koo­li ja Aeg­vii­du koo­li kok­ku 11 võist­kon­da – Ala­ve­re koo­list 1, tei­sest koo­li­dest igaü­hest kaks võist­kon­da.

Kok­ku oli 3 voo­ru, kaks esi­mest toi­mu­sid Keh­ra güm­naa­siu­mis, vii­ma­ne Aeg­vii­du koo­lis. Esi­me­se voo­ru jä­rel oli 18,5 punk­ti­ga lii­der Kuu­sa­lu kesk­koo­li 2. võist­kond, järg­ne­sid 16,5 punk­ti­ga Keh­ra koo­li 1. ja 14,5 punk­ti­ga Aru­kü­la 2. võist­kond. Tei­se voo­ru edu­ka­mad olid Keh­ra 1. ja Ala­ve­re koo­li võist­kon­nad 16,5 ning Aru­kü­la 2. võist­kond 15,5 punk­ti­ga. Vii­ma­se voo­ru või­tis 17,5 punk­ti­ga Aru­kü­la koo­li 1. võist­kond, järg­ne­sid Keh­ra 1. ja Ala­ve­re 16,5 punk­ti­ga. Kok­ku­võt­tes saa­vu­tas 49,5 punk­ti­ga esi­ko­ha Keh­ra güm­naa­siu­mi võist­kond. Järg­ne­sid Ala­ve­re koo­li võist­kond 45,5 ning Aru­kü­la põ­hi­koo­li 1. ja Kuu­sa­lu kesk­koo­li 2. võist­kond 41,5 punk­ti­ga.

Keh­ra güm­naa­siu­mi või­du­kas mä­lu­män­gu­tii­mis olid 9. klas­si õpi­la­sed Tee­le Kask, Iti Mei Neio, Eve­lin Sikk ja Aliis Puu­saar. Ne­mad võit­sid õpe­ta­ja Rai­ni mä­lu­män­gu teist aas­tat jär­jest.

Ida-Har­ju­maa koo­li­de va­he­li­ne mä­lu­mäng kan­nab õpe­ta­ja Rai­ni mä­lu­män­gu ni­me sel­le al­ga­ta­ja, Keh­ra ja Aeg­vii­du koo­li en­di­se õpe­ta­ja Rain Ran­naää­re auks. Pä­rast te­ma sur­ma 2016. aas­tal on mä­lu­män­gu pea­kor­ral­da­ja ol­nud Keh­ra güm­naa­siu­mi hu­vi­juht Eve Roht­la.

„Esial­gu toi­mus mä­lu­mäng Keh­ra ja Aeg­vii­du koo­li­de va­hel, sest Rain Ran­naää­re töö­tas mõ­le­mas, edas­pi­di laie­nes ko­gu piir­kon­da. Kui Rain en­ne õp­peaas­ta lõp­pu su­ri, vii­si­me sar­ja lõ­pu­ni õpe­ta­ja Ree­si Kus­la­pi­ga, edas­pi­di on kü­si­mus­te koos­ta­mi­sel ol­nud abiks Keh­ra koo­li tei­sed õpe­ta­jad, kõi­ge roh­kem aja­loo ja ühis­kon­na- ­õpe­tu­se õpe­ta­ja Karl Eek,“ rää­kis Eve Roht­la.

Ta li­sas, et on püüd­nud mä­lu­män­gu hoi­da või­ma­li­kult sel­li­se, na­gu Rain Ran­naää­re ajal – osa­le­da saa­vad igast koo­list ku­ni kaks nel­ja­liik­me­list 8.-9. klas­si õpi­las­te võist­kon­da, igas voo­rus on 25 eri tee­ma­del kü­si­must, kor­ra­ga an­tak­se kät­te 5 kü­si­must ja nei­le vas­ta­mi­seks on ae­ga 7 mi­nu­tit. Kü­si­mu­sed on sel­li­sed, mis eel­da­vad õpi­ku­tead­mis­te kõr­val ka laia sil­ma­rin­gi.

Va­rem oli igal aas­ta viis mä­lu­män­gu­voo­ru, pä­rast ko­roo­na-aja pau­si on ol­nud kolm. Vii­ma­ne voor on ala­ti Aeg­vii­dus, siis koos­tab kü­si­mu­sed Aeg­vii­du kool ning pä­rast mä­lu­män­gu min­nak­se ühi­selt Aeg­vii­du kal­mis­tu­le Rain Ran­naää­re haua­le ja süü­da­tak­se küü­nal. Eve Roht­la ar­vas, et tu­le­vast õp­peaas­tast suu­ren­da­tak­se voo­ru­de ar­vu taas viie­le, sest ka tei­sed koo­lid on val­mis ühe mä­lu­män­gu kor­ral­da­ma: „Aru­kü­la kool üt­les, et ta­hak­sid ühe en­da juu­res te­ha ning ka Kuu­sa­lu kool on ol­nud hu­vi­ta­tud. Kes kor­ral­dab, koos­tab ka kü­si­mu­sed.“

Eelmine artikkelViha­soo raa­ma­tu­ko­gu tä­his­tas 100. te­gut­se­mi­saas­ta täi­tu­mist
Järgmine artikkelSõnumitoojas 29. mail