Viha­soo kü­las on las­teaed ol­nud 35 aas­tat

1292
Vihasoo lasteaia õpetajad TIIA ANDRE ja MERLE KRÜSBAN ning lapsed Kaisa ja Anete. Fo­to Tii­na Trol­la

Vi­ha­soo las­teaia sün­ni­päe­va­pi­du oli ava­mis­päe­vast täp­selt 35 aas­tat hil­jem – 16. jaa­nua­ril 2020.

Vi­ha­soo las­teaia Tõ­ru­pe­re sün­ni­päe­va tä­his­ta­ti möö­du­nud nel­ja­päe­val koos koo­li õpi­las­te ja õpe­ta­ja­te­ga – 1985. aas­ta al­gu­ses ava­tud las­teaia juur­dee­hi­tu­ses hak­kas alg­kool töö­le kaks aas­tat hil­jem, 1987. aas­tal. Nii las­teaia kui ka koo­li ehi­tas Lok­sa kol­hoos, mil­le kes­kus asus Vi­ha­soo kü­las.

Vi­ha­soo las­teaia-alg­koo­li di­rek­to­ri ame­tis on ol­nud Ma­ri­ka As­tor, kel­le kol­hoos võt­tis töö­le 1984. aas­ta sü­gi­sel. Ta mee­nu­tas sün­ni­päe­va­kõ­nes, kui­das too­kord oli lap­si pal­ju, esi­me­sel aas­tal oli las­teaias sa­da last. Töö­ta­sid kolm aia­rüh­ma ja sõi­me­rühm.

„On ol­nud rõõ­mu ja nae­ru, lau­lu ja lus­ti­mist, sõp­ru ja män­gu­kaas­la­si, aga ka jon­ni ja nut­tu, kur­ba meelt. On ol­nud tu­le­mi­si ja mi­ne­mi­si taas­tu­le­mist ja head ole­mist,“ lau­sus di­rek­tor.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les, ta loo­dab ko­gu sü­da­mest, et Vi­ha­soo las­teaed peab tu­le­vi­kus 50. ja ka 70. sün­ni­päe­va.

Val­la­va­nem ja di­rek­tor and­sid tä­nu­kir­jad las­teaias 25 aas­ta ja kauem töö­ta­nu­te­le: ko­ris­ta­ja Lii­vi Kris­tal, muu­si­kaõ­pe­ta­ja Ger­ta Al­le­mann, las­teaiaõ­pe­ta­ja Mer­le Krüs­ban, õpe­ta­ja abi Lii­vi Ja­hi­lo, töö­mees Vel­lo Tam­me­mäe ja ma­jan­dus­ju­ha­ta­ja Ri­ta Vee­leid.

Val­la­va­nem an­dis val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja las­teaia­le ja di­rek­to­ri­le ning las­teaed sai val­lalt kin­gi­tu­seks 300 eu­rot.

Ma­ri­ka As­tor tä­nas ka las­teaia en­di­si ja tei­si prae­gu­seid töö­ta­jaid, sa­mu­ti alg­koo­li õpe­ta­jaid, kel­le­ga las­teaed teeb pi­de­valt koos­tööd. Lil­led ja kin­gi­tu­se sai sa­mu­ti Vihasoo las­teaia ni­me Tõ­ru­pe­re au­tor Vir­ve Vä­li.

Kui las­teaia­lap­sed ja koo­liõ­pi­la­sed olid esi­ta­nud paar lau­lu, laul­di ühi­selt Tõ­ru­pe­re sün­ni­päe­va­lau­lu. See­jä­rel saa­bu­sid sün­ni­päe­va­le kül­la Piip ja Tuut, kes oma esi­ne­mi­se lõ­puks võt­sid pi­du­li­sed saa­lis rong­käi­ku ja mars­si­sid koos nen­de­ga söök­las­se sün­ni­päe­vak­ring­lit söö­ma.

Vi­ha­soo las­teaias on prae­gu liit­rüh­ma ja­gu lap­si, ena­mik on 2-3aas­ta­sed. Tu­le­val õp­peaas­tal on lap­si juur­de tu­le­mas, piir­kon­da on ela­ma asu­nud pi­se­ma­te las­te­ga pe­re­sid, mär­kis val­la­va­nem.

Sõ­nu­mi­too­ja kü­si­mu­se­le, kui pal­ju on di­rek­to­ri töö 35 aas­ta jook­sul muu­tu­nud, vas­tas Ma­ri­ka As­tor, et muu­tu­nud on vä­ga pal­ju: „Ko­gu di­rek­to­ri töö ja ad­mi­nist­ree­ri­mi­ne käib tei­si­ti, do­ku­men­di­hal­dus on in­ter­ne­ti­põ­hi­ne, käit­si enam mi­da­gi ei kir­ju­ta. Ko­gu las­teaiae­lu ja väl­ja­kut­sed on teist­su­gu­sed. Ka lap­sed ja lap­se­va­ne­mad on muu­tu­nud, na­gu on muu­tu­nud ko­gu me ühis­kond, ja see on to­re. Nii las­teaed kui ka koo­li­ma­ja on suures osas re­mon­di­tud, korrastamist vajavad küttesüsteem ja katus, ka välispinnad. Algusajast on alles veel mõni mööbliese ja mänguasi.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu vo­li­ko­gu re­vis­jo­ni­ko­mis­jon on esi­me­he­ta
Järgmine artikkelSõnumitoojas 22. jaanuaril