Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu re­vis­jo­ni­ko­mis­jon on esi­me­he­ta

540
Madis Jõgi.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­mees Ma­dis Jõ­gi va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald as­tus omal soo­vil ame­tist ta­gas­ti. Ta esi­tas suu­li­se ja kir­ja­li­ku lah­ku­mi­sa­val­du­se val­la­vo­li­ko­gu det­semb­ri is­tun­gil pä­rast re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni aruan­de esi­ta­mist. Ma­dis Jõ­gi üt­les, et vii­ma­se aas­ta va­lit­sev töö­kul­tuur ei vas­ta te­ma väär­tus­te­le ega tõeks­pi­da­mis­te­le: „Jät­kan tööd vo­li­ko­gus ega ka­vat­se roh­kem ühe­pool­selt täi­ta koa­lit­sioo­ni­le­pet, mil­le jär­gi kuu­lub re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­me­he koht opo­sit­sioo­ni­le. Ur­ma­se­le (Kirt­si – toim) ja Mar­gu­se­le (Soom – toim) pü­hen­dan Han­do Run­ne­li luu­le­tu­se „Vaid­lus“: „Kes lol­li­de­ga vaid­leb, on ise sa­ma loll, kes tar­ka­de­ga vaid­leb, on veel­gi lol­lim loll, see pä­rast an­nab al­la, kes kõi­ge vä­hem loll, ja sel­le­pä­rast võit­jaks jääb kõi­ge lol­lim loll.“ Vo­li­ko­gu esi­mees Mar­gus Soom tea­tas, et re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni­le uue esi­me­he va­li­mi­ne on ka­vas vo­li­ko­gu järg­mi­sel is­tun­gil, mis toi­mub tu­le­va nä­da­la kol­ma­päe­val.

Eelmine artikkelAND­RE SEPP: „Raa­si­ku val­la ee­lar­ve on am­bit­sioo­ni­kas.“
Järgmine artikkelViha­soo kü­las on las­teaed ol­nud 35 aas­tat