Viha­soo kü­la pil­lip­ral­let pee­ti 12. kor­da

254
Pil­lip­ral­le­de ala­ti­ne esi­ne­ja KAD­RI VOO­RAND ja debüüdi teinud MAR­TEN KU­NIN­GAS Vi­ha­soo rah­va­ma­ja la­val. Fo­to Ma­ti Ves­man

Es­ma­kord­selt oli la­val Vi­ha­soo kü­las ela­ma asu­nud MAR­TEN KU­NIN­GAS, kes mu­sit­see­ris koos KAD­RI VOO­RAN­DI­GA.

Pea­kor­ral­da­ja, va­ba­rii­gi pil­li­mees, lõõts­pil­li­män­gi­ja Kert Krüs­ban rää­kis, et Vi­ha­soo 12. pil­lip­ral­le oli 2020. aas­tal väl­ja kuu­lu­ta­tud ja pla­ka­tid väl­jas, kui ko­gu maailm läks ko­roo­na pä­rast luk­ku ning pi­du jäi ära. Teoks sai kolm aas­tat hil­jem – eel­mi­sel lau­päe­val, 15. ap­ril­lil.

„Pil­lip­ral­le on sel­li­ne ise­voo­lu kul­gev pi­du. Kes esi­ne­da soo­vis, pa­ni end ka nüüd rah­va­ma­ja fua­jees kir­ja. Pä­ris amet­lik­ke esi­ne­mis­kut­seid ei saat­nud, aga mai­ni­tud sai ning kes tah­tis, see tu­li. Kind­lat jär­je­kor­da pol­nud, la­va­le läks, kel pa­ras­ja­gu so­bis. Ja na­gu ik­ka, tun­dub sel­le peo­ga, et Vi­ha­soo rah­va­ma­ja on kum­mist – kõik ma­hu­vad kui­da­gi ära. Is­tu­tak­se lau­da­de ta­ga, va­he­ta­tak­se koh­ti ja fua­jees olid väi­ke­sed baa­ri­lauad, mil­le ta­ga sai jut­tu aja­da,“ kir­jel­das ta.

Kü­si­mu­se­le, kas tu­leb ka 13. pil­lip­ral­le, vas­tas Kert Krüs­ban. „Miks ei peaks tu­le­ma? Küm­nes pil­lip­ral­le oli rah­va­ma­ja õuel, eel­mi­ne jäl­le ma­jas sees, nüüd sa­mu­ti. Tun­dub, et si­se­pi­du töö­tab häs­ti. On­gi to­re, et ruu­mi on vä­he ja rah­vast pal­ju.“

Peo avas Vi­ha­soo kü­la ela­nik, Lok­sa güm­naa­siu­mi õpi­la­ne Uku Trol­la, kes esi­tas kuus akor­dio­ni­pa­la. Pä­ris uu­test esi­ne­ja­test olid la­val man­do­lii­ni­män­gi­ja Tapalt Rand­mar Tuu­le­mäe, kes on kaa­sa tei­nud Kert Krüs­ba­ni an­samb­lis Tuu­le­bant. Kert Krüs­ban män­gis lõõt­sa koos oma Moos­te Rah­va­muu­si­ka­koo­li õpi­la­se Uku Zol­go­ga. Tra­dit­sioo­ni­li­selt olid esi­ne­ja­te seas La­he­maa rah­va­muu­si­kud ja ala­tes kõi­ge esi­me­sest pil­lip­ral­lest rah­vast tant­su­ta­nud ko­ha­lik an­sam­bel VVV. Soo­jalt ter­vi­ta­ti kü­la le­gen­daar­se muu­si­kute­pe­ret – Nurm­sa­lu pe­re­bän­di.

Veel esi­ne­sid Lok­salt Lau­ri Me­tus ja noor­te an­sam­bel Maiks. Enn Ee­rik­soo Joa­ves­kilt tõi muu­si­kat te­ge­ma Rak­ve­re an­samb­li Ae­ro. Ül­la­tu­s-e­si­ne­jad olid kahe lauluga Mar­ten Ku­nin­gas ning Ka­sis­pea ja ka Vihasoo juur­te­ga Kad­ri Voo­rand. Onu­tü­tar Kad­ri Voo­ran­di koh­ta lau­sus Kert Krüs­ban, et te­ma­gi on osa võt­nud vist kõi­gist pil­lip­ral­le­dest, või vä­he­malt on iga kord lõ­puks sin­na jõud­nud.

Marten Kuningas lausus esinema asudes, et kolis Vihasoo külasse elama siis, kui taud algas, ning tegu on tema debüüdiga – esimese pilliprallega, millest osa võtab. Esiettekandele tuli Marten Kuninga uus laul „Nii kui narr“ ning teiseks esitasid nad Kadri Voorandi loodud laulu sellest, mida kõige rohkem armastab – sookailust ja saunast.

Peo amet­li­ku osa lõ­pe­tas Hal­ja­la an­sam­bel Bul­ly­band, mil­les te­gi klahv­pil­li­del kaa­sa Kert Krüs­ban. Ta üt­les, et on va­ra­se­malt Bul­ly­ban­di­ga koos esi­ne­nud ning bass­ki­tar­rist En­ver La­ni kuu­lub ka an­samb­lis­se Tuu­le­bant.

He­li­mees oli peol Ai­var Jü­ri­mets, he­li­teh­ni­li­ne tu­gi olid Tuu­le­ban­ti viiul­da­ja Karl Ko­bin ja bass­ki­tar­rist En­ver La­ni. Kor­ral­dus­tii­mi kuu­lu­sid pea­le Kert Krüs­ba­ni veel MTÜ Vi­ha­soo Kul­tuu­ri­selts ju­ha­tus: Kai­di Kes­küll, Rau­no Aru­lo ja Mih­kel Al­le­mann.

Pillipralle lõp­pes see­gi kord jäm­mi­ga, mis tä­hen­dab, et la­val käi­sid paa­ri-kol­me tun­ni jook­sul koos mu­sit­see­ri­mas kõik, kes said ja soo­vi­sid.

Eelmine artikkelAla­ve­res on Om­ni­va stat­sio­naar­ne pa­kiau­to­maat
Järgmine artikkelHar­ju­maa koo­li­noor­te teat­ri­fes­ti­val – Kuu­sal­lu Grand Prix`, Kol­ka lau­reaa­di tii­tel