Har­ju­maa koo­li­noor­te teat­ri­fes­ti­val – Kuu­sal­lu Grand Prix`, Kol­ka lau­reaa­di tii­tel

119
Kuu­sa­lu kesk­koo­li peap­ree­mia päl­vi­nud teat­rit­rupp. Ees VIKTORIA EIMPALU, JAREK HEINMAA ja UKU AASRAND. Teises reas ELISE TEKKO, lavastaja SAIMA KALLIONSIVU, ARGO LAANEMETS, NORA MERIVOO, JOHANNA MARIE MÄEVÄLI, ANNABEL ALMET, AUGUST OKK, KASPAR RÜNGENEN ning taga KARL TOBIAS VALDMANN, RENNO VÄLK, JAN PHILIP KIVIMAA ja laulu- õpetaja KAI PETERSON. Pildilt puudub Caroly Kiik.

Näit­le­ja- ja erip­ree­miaid ja­ga­ti nii Kuu­sa­lu kesk­koo­li, Kol­ga kui ka Lok­sa koo­li näi­tet­rup­pi­de liik­me­te­le. 

Kuu­sa­lu kesk­koo­li hu­vi­juht ja la­vas­ta­ja Sai­ma Kal­lion­si­vu tõi oma näi­tet­ru­pi­ga Har­ju­maa koo­li­teat­ri­te fes­ti­va­lilt teist aas­tat jär­jest peap­ree­mia – Grand Prix`. Tä­na­vu oli Kuu­sa­lu kesk­koo­lil või­du­kas güm­naa­siu­mi va­nu­seast­mes osa­le­nud näi­te­ring Kõik Kor­dub la­vas­tu­se­ga „Üht lu­gu muu­si­kas ma kuu­len“. Au­tor ja la­vas­ta­ja on Sai­ma Kal­lion­si­vu, lau­lud õpe­tas Kai Pe­ter­son.

Alk­las­si­de ar­ves­tu­ses sai fes­ti­va­lil lau­reaa­di tiit­li Kol­ga koo­li näi­tet­rupp Kol­ga La­he­dad la­vas­tu­se­ga „Aeg“, mil­le la­vas­tas Kai­di Al­met.

Pa­ri­ma mee­so­sa­täit­ja pree­mia päl­vis Lok­sa güm­naa­siu­mi algk­las­si­de teat­rit­ru­pi la­vas­tu­ses „Su­ve­va­hea­jal“ män­gi­nud Gre­gor Kütt ja pa­ri­ma nais­kõr­va­lo­sa­täit­ja pree­mia Lok­sa tru­pist Lui­se Aas­rand.

Erip­ree­miad said Kuu­sa­lu näi­te­rin­gist Uku Aas­rand, Au­gust Okk, An­na­bel Al­met ja Jo­han­na Ma­rie Mäe­vä­li, Kol­ga tru­pist Vir­ga Mai Le­pik, Jo­han­na Ma­riet­he Feld­man ja Adee­le Braun ning Lok­salt Keorg Latt ja Carl-Ken­neth Kal­ju­mäe.

Har­ju­maa koo­li­teat­ri­te fes­ti­val oli 11. ja 12. ap­ril­lil Aru­kü­la rah­va­ma­jas, kus toi­mus ka aas­ta ta­ga­si. Pea­kor­ral­da­ja oli taas Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ga­ri­na Too­min­gas. Žüriis­se kuu­lu­sid Tii­na Mäl­berg, Tiiu Mä­gi ja fes­ti­va­li esi­me­sel päe­val Ta­nel Saar, tei­sel päe­val Ka­lev Pärn.

Algk­las­si­de va­nu­seast­mes osa­le­sid 6 näi­tet­rup­pi: Viim­sist, Kos­ti­ve­rest, Maar­dust, Lok­salt, Kol­gast ning ühendt­rupp Püün­si, Viim­si, Haab­nee­me ja Rand­ve­re koo­list. Põ­hi­koo­li va­nu­seast­mes oli esin­da­tud 4 näi­te­rin­gi: Jü­rist, Vää­nast, Pal­dis­kist ning sa­mu­ti Püün­si, Viim­si, Haab­nee­me ja Rand­ve­re ühis­trupp. Güm­naa­siu­mi va­nu­seast­mes oli fes­ti­va­lil 5 näi­te-
t­rup­pi: Pal­dis­ki, Maar­du, Jü­ri, Viim­si ja Kuu­sa­lu.

Kuu­sa­lu noor­te Valg­re-la­vas­tus
Güm­naa­siu­mi va­nu­seast­mes Grand Prix` võit­nud la­vas­tus „Üht lu­gu muu­si­kas ma kuu­len“ on lü­hen­da­tud va­riant mul­lu sü­gi­sel Kuu­sa­lu kesk­koo­lis saa­lis ja tä­na­vu märt­sis Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas män­gi­tud kont­sert­la­vas­tu­sest „Rai­mond Valg­re muu­si­kaõh­tu“, mil­les osa­le­sid ker­ge­muu­si­ka­koor Hea Tu­ju Es­mas­päev ja koo­li õpi­la­sed.

La­vas­ta­ja ja au­tor Sai­ma Kal­lion­si­vu rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et suur kont­ser­te­ten­dus kes­tis pool­teist tun­di, koo­li­teat­ri­te fes­ti­va­lil võis mak­si­maal­selt män­gi­da 45 mi­nu­tit. Mõ­nest lau­lust tu­li loo­bu­da. Fes­ti­va­li eten­dus kes­tis tund ae­ga.

„Noo­red te­gid se­ni pa­ri­mad rol­lie­si­tu­sed. Ka va­rem koo­ri esi­tu­ses ol­nud lau­lu­de­ga said häs­ti hak­ka­ma,“ kii­tis ta.

Uku Aas­rand sai erip­ree­mia mit­me­külg­se mu­si­kaal­se rol­li eest, Valg­ret ke­has­ta­nud Au­gust Okk päl­vis erip­ree­mia ar­mas­ta­tud muu­si­ku elus­ta­ja­na, Ali­ce Foil­let´ rol­li tei­nud An­na­bel Al­met hin­ges­ta­tud laul­ja­na ning Jo­han­na Ma­rie Mäe­vä­li ime­li­se lau­lu­hää­le esi­ta­ja­na.

Ju­tus­ta­ja oli Ja­rek Hein­maa, män­gi­sid veel No­ra Me­ri­voo, Eli­se Tek­ko, Karl To­bias Vald­mann, Ca­ro­ly Kiik, Vik­to­ria Eim­pa­lu.

La­vas­ta­ja sõ­nul tead­sid noo­red Valg­re lau­le ja muu­si­kat, kuid te­ma elu ja saa­tu­se koh­ta said tea­da ning ela­sid kaa­sa kont­sert­la­vas­tu­se et­te­val­mis­ta­mi­se käi­gus.

„Siis ha­ka­ti aru­ta­ma, et Valg­rel on nii ilu­sad lau­lud ja sa­mas su­ri ju­ba 35aas­ta­selt ning kui ela­nuks kauem, kui pal­ju ilu­sat muu­si­kat oleks või­nud veel luua. Saa­di aru, et ei män­gi­ta väl­ja­mõel­dud te­ge­la­si, vaid pä­ris ini­me­si. Eri­li­se mõõt­me ja suu­re­ma tun­ne­tu­se an­dis, kui kuul­si­me, kui­das Hel­mit män­gi­nud No­ra Me­ri­voo juh­tus oma ema­pool­se­le va­nae­ma­le rää­ki­ma uuest la­vas­tu­sest ja sai tea­da, et te­ma va­na­va­nai­sa oli Si­be­ris üks neist, kes hai­ge ja kok­ku kuk­ku­nud Valg­re met­sast väl­ja kand­sid ning sel­le­ga ta elu pääst­sid,“ kõ­ne­les Sai­ma Kal­lion­si­vu.

Kuu­sa­lu näi­tet­rupp lä­heb Valg­re-la­vas­tu­se­ga Har­ju maa­kon­da esin­da­ma va­ba­riik­li­ku­le koo­li­teat­ri­te fes­ti­va­li­le, mis see­kord toi­mub Tal­lin­nas.

Sai­ma Kal­lion­si­vu: „Žürii mõ­ne­de et­te­pa­ne­ku­te­ga olen nõus ja võ­ta­me ka­su­tu­se­le. Näi­teks, et la­val võiks ol­la rii­de­na­gi, kust pea­te­ge­la­ne saaks va­he­ta­da Valg­re eri­ne­va­te elue­tap­pi­de ku­ju­ta­mi­sel va­ja­mi­ne­vaid kos­tüü­me ega peaks näi­teks mant­li too­mi­seks la­valt lah­ku­ma.“

Eel­mi­sel aas­tal saa­vu­tas koo­li­teat­ri­te fes­ti­va­li peap­ree­mia Kuu­sa­lu koo­li näi­tet­rupp Päi­ke­se­lap­sed põ­hi­koo­li ar­ves­tu­ses la­vas­tu­se­ga „Mi­nu ini­me­sed“, mil­le Sai­ma Kal­lion­si­vu oli kok­ku pan­nud Ees­ti luu­le­ta­ja­te loo­min­gust.

Lau­reaa­di tiit­li saa­nud algk­las­si­de näi­tet­rupp Kol­ga koo­list: ees KAS­PAR JA­KOB SUU­RORG, EL­LA LU­HA­KI­VI, YO­KO TUU­LE­TA­RE, VIR­GA MAI LE­PIK, LY­SAND­RA PENT ja taga lavastaja KAIDI ALMET, AN­NA­LIIS KAL­LAS­TE, JO­HAN­NA MA­RIET­HE FELD­MAN, HAN­NA VELST­RÖM, ADEE­LE BRAUN, GRE­TE KRÖÖNK­VIST ja LIN­DA KURG.

Kol­ga las­te la­vas­tus ajast
Algk­las­si­de ar­ves­tu­ses lau­reaa­di­tiit­li päl­vi­nud tru­pi Kol­ga La­he­dad la­vas­tu­se „Aeg“ tekst on la­vas­ta­ja ja au­to­ri Kai­di Al­me­ti sõ­nul kir­ju­ta­tud lu­ge­mis­pro­jek­ti raa­ma­tu „Ma lä­hen nüüd, üt­les aeg“ põh­jal. La­vas­tus rää­gib sel­lest, ku­hu ae­ga kaob ja mis sel­le­ga kee­le­ruu­mis võib juh­tu­da. Tut­vus­ta­tak­se aja­ga seo­tud kõ­ne­kään­de na­gu ae­ga sur­nuks löö­ma, ae­ga viit­ma, ae­ga võt­ma, ae­ga pa­ra­jaks te­ge­ma, aeg on ra­ha.

Va­nae­ma, jooks­ja ja viiul­da­ja rol­lis ol­nud Vir­ga Mai Le­pik sai erip­ree­mia mit­me­külg­se pa­nu­se eest la­vas­tus­se, Aja rol­li män­gi­nud Jo­han­na Ma­riet­he Feld­man elu­tu ela­vaks te­gi­ja­na ja Aja sõpra La­rat ke­has­ta­nud Adee­le Braun vä­ga sar­mi­ka rol­li eest.

La­vas­tu­ses män­gi­sid veel An­na­liis Kal­las­te, Lin­da Kurg, El­la Lu­ha­ki­vi, Kas­par Ja­kob Suu­rorg, Ly­sand­ra Pent, Gre­te Kröönk­vist, Yo­ko Tuu­le­ta­re ja Han­na Velst­röm.

Kai­di Al­met: „La­vas­tus sün­dis üs­na vii­ma­sel het­kel. Pea­proo­vi män­gi­si­me oma koo­li algk­las­si­de las­te­le ning suu­rel la­val män­gi­si­me lä­bi Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas, vaa­ta­mas olid lap­se­va­ne­mad.“

Näi­tet­rupp Kol­ga La­he­dad te­gut­seb Kol­ga koo­lis esi­mest aas­tat, va­rem on ju­hen­da­ja Kai­di Al­met käi­nud fes­ti­va­li­del oma klas­si õpi­las­te­ga.

Lok­sa näi­tet­rupp: ees CARL-KEN­NETH KAL­JU­MÄE, GAB­RIEL GI­LIN, KEORG LATT, LUI­SE AAS­RAND, GRE­GOR KÜTT, OLI­VER SII­RUS ja taga KAREL PEETERMANN, EVA-AN­GE­LII­NA BÕH­HO­VETS, SAND­RA LIN­DE­MANN, KER­LI AL­TER, RAU­NO PIH­LA­PUU, AMALIA PROSKURINA, AN­NE­MAI AR­BA ja la­vas­ta­ja TUU­LI RAND. Fo­to An­ni Sii­rus

Lok­sa kaa­sa­jas­ta­tud las­te­la­vas­tus
Lok­sa algk­las­si­de näi­tet­rupp män­gis fes­ti­va­lil Jaak Sa­ra­puu „Su­ve­va­hea­jal“, mil­le la­vas­ta­ja Tuu­li Rand kaa­sa­jas­tas 1974. aas­tal aval­da­tud ko­gu­mi­kust „Pio­neer lau­lab, män­gib, tant­sib“.

Tuu­li Rand kom­men­tee­ris, et sel­les on huu­mo­rit ning põ­hi­tee­ma sa­ma, mis tä­na­päe­val – pe­re­suh­ted ja hoo­li­mi­ne: „Uni­ver­saal­kaup­lu­se muut­sin kau­ban­dus­kes­ku­seks, kol­hoo­si ase­mel on ta­lud, jalg­rat­ta ase­mel sõi­de­tak­se tõuk­si­ga. Las­te­lau­lust „Hiir hüp­pas ja kass kar­gas“ pa­lu­sin la­vas­tu­se jaoks rä­pi te­ha enda po­jal Rau­no Ran­nal. Tru­pis olid 4. ja 5. klas­si lap­sed, kes män­gi­sid vä­ga tub­lilt ning tun­dub, et nen­de­ga võiks tu­le­val aas­tal jät­ka­ta. Ma ei ole­gi en­ne põ­hi­koo­li õpi­las­te­ga näi­te­rin­gi tei­nud.“

La­vas­tu­ses esi­ta­tud räpp meel­dis ka žürii­le, Keorg Latt ja Carl-Ken­neth Kal­ju­mäe said erip­ree­mia vin­ge räp­pa­ri osa­täit­mi­se eest.

Tuu­li Rand li­sas, et fes­ti­val oli Aru­kü­las vä­ga häs­ti kor­ral­da­tud: „To­re oli, et kõik osa­le­jaid said mä­les­tu­seks teat­ri­mas­ki­de­ga rin­na­nõe­la ning pree­mia­saa­ja­te­le kin­gi­ti vah­vad ku­ju­ke­sed. Need jää­vad ko­gu eluks. Suur tä­nu Ga­ri­na Too­min­ga­­le sel­lis­e meel­de­jää­va teat­ri­fes­ti­va­li eest!“

Eelmine artikkelViha­soo kü­la pil­lip­ral­let pee­ti 12. kor­da
Järgmine artikkelSel­gu­sid Raa­si­ku val­la pa­ri­mad lau­lu­lap­sed