Ala­ve­res on Om­ni­va stat­sio­naar­ne pa­kiau­to­maat

51
Om­ni­va pa­kiau­to­maat on Ala­ve­res Oja tä­na­val, Al­var MÜ kaup­lu­se kõr­val.

Möö­du­nud nä­da­la al­gu­sest on Ala­ve­res Om­ni­va stat­sio­naar­ne pa­kiau­to­maat, mis pai­gal­da­ti Al­var MÜ-le kuu­lu­va kaup­lu­se kõr­va­le, kus ala­tes aas­ta al­gu­sest märt­si lõ­pu­ni oli kat­se­li­selt Om­ni­va mo­biil­ne pa­kiau­to­maat.

Pa­kiau­to­maa­ti Ala­ver­re hak­kas Ani­ja val­la­va­lit­sus Om­ni­valt taot­le­ma aas­ta ta­ga­si, kui et­te­võt­te Tal­linn-Har­ju piir­kon­na ju­hid käi­sid val­la­ma­jas ning and­sid tea­da, et soo­vi­vad sul­ge­da väi­ke­sed pos­ti­punk­tid, mis ei ta­su end ära. Val­la­ju­hid olid Aeg­vii­du ja Ala­ve­re kaup­lus­tes pos­ti­punk­ti­de sul­ge­mi­se­ga nõus ju­hul, kui need asen­da­tak­se pa­kiau­to­maa­ti­de­ga. Aeg­vii­du ale­vis Meie poe juu­res on Om­ni­va stat­sio­naar­ne pa­kiau­to­maat möö­du­nud aas­ta au­gus­tist, Ala­ve­re kül­la vii­di käe­so­le­va aas­ta al­gu­ses esial­gu kol­meks kuuks mo­biil­ne pa­kiau­to­maat.

„Ku­na nõud­lus Ala­ve­re piir­kon­nas pak­ki­de saat­mi­seks ja kät­te saa­mi­seks oli suur, ot­sus­ta­si­me ka sin­na pai­gal­da­da pü­si­va pa­kiau­to­maa­di,“ üt­les Om­ni­va pa­kiau­to­maa­ti­de juht Rau­no Rii­ner märt­sis, kui kol­me­kuu­lu­ne kat­se­pe­riood möö­das.

Om­ni­va and­me­tel lii­kus Ala­ve­re mo­biil­se pa­kiau­to­maa­di kau­du esi­me­se kuu jook­sul 570 ning ko­gu li­gi kol­me kuu pik­ku­se kat­sea­ja jook­sul üle 1600 pa­ki, neist roh­kem kui poo­led olid tel­li­tud pa­kid.

Ala­ve­re poe oma­ni­ku, Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­me­he Jaa­nus Ka­le­vi sõ­nul oli nii suur hu­vi pak­ki­de saat­mi­se ja vas­tu­võt­mi­se vas­tu tal­le ül­la­tus ning see näi­tas, et pü­si­vat pa­kiau­to­maa­ti oli Ala­ver­re va­ja. Ta mär­kis, et nüüd on Itel­last kü­si­tud või­ma­lu­se koh­ta pai­gal­da­da Ala­ver­re ka Smart­pos­ti pa­kiau­to­maat.

Ala­ve­rest saab pak­ke saa­ta Om­ni­va pa­kiau­to­maa­ti­des­se Ees­tis, Lä­tis ja Lee­dus, post­kon­to­ri­tes­se või tel­li­da kul­le­ri­ga ko­ha­le vii­mi­ne. Väik­se­maid pak­ke saab saa­ta Eu­roo­pa Lii­du pii­res ka mu­ja­le. Pa­kiau­to­maat asub õues ning sin­na saab pak­ke pan­na või väl­ja võt­ta öö­päe­va­ring­selt. Pa­kiau­to­maa­ti tüh­jen­da­tak­se es­mas­päe­vast ree­de­ni kell 11 ja lau­päe­val kell 9 hom­mi­kul.

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelViha­soo kü­la pil­lip­ral­let pee­ti 12. kor­da