Hara sa­da­ma tee­nin­dus­hoo­ne on val­mis

849
OÜ Ha­ra Sa­dam ju­ha­tu­se lii­ge TAR­VI VELST­RÖM ja MTÜ Ha­ra Sei­la­mi­se Selts ju­ha­tu­se lii­ge MAR­TI HÄÄL sei­sa­vad va­nal mi­li­taar­kail ko­has, ku­hu pi­di esialg­selt tu­le­ma sa­da­ma­hoo­ne. Nen­de sel­ja ta­ha jääb vast­val­mi­nud tee­nin­dus­hoo­ne, mil­le pa­rem­pool­ses ot­sas on ak­va­too­riu­mi­le ava­ne­va lü­kand­sei­na­ga res­to­ran.

Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si pur­je­kool ko­lis möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel Ha­ra sa­da­mas se­ni ka­su­tu­ses ol­nud kon­tei­ne­ri­test üm­ber vast­val­mi­nud tee­nin­dus­hoo­nes­se. Kon­tei­ne­ri­te kõr­va­le mul­lu juu­nis ehi­ta­ma ha­ka­tud sa­da­ma­ma­ja on val­mis. Ehitusfirma Smirline töö­me­hed te­gid ree­del-lau­päe­val veel vii­ma­seid ka­tu­se­töid, sest osa ma­ter­ja­list jõu­dis tar­ne­ras­kus­te tõt­tu hil­jem ko­ha­le.

Mul­ti­funkt­sio­naal­ses tee­nin­dus­hoo­nes on ehi­tu­sa­lust pin­da li­gi 500 ruut­meet­rit. Pur­je­ta­mis­koo­lil on seal pur­je­kuur ning koos sa­da­ma kü­la­lis­te ja jahtk­lu­bi liik­me­te­ga saab ka­su­ta­da ka töö­ko­da, klu­bi­ruum-õp­pek­las­si, riie­tus- ja du­ši­ruu­me, sau­nu nais­te­le ja mees­te­le.

Toi­me­ta­mi­ne käib ka uue ma­ja tei­ses ot­sas, ku­hu tu­leb res­to­ran. Ko­ha­le on too­dud köö­gi si­sus­tust, te­ge­le­tak­se mööb­li ja muu va­ja­li­ku soe­ta­mi­se ning per­so­na­li komp­lek­tee­ri­mi­se­ga. Res­to­ra­ni käi­vi­tab Rau­no Aru­lo Vi­ha­soo kü­last. Ta on töö­ta­nud Palm­se ja Vii­nis­tu res­to­ra­nis ning pak­ku­nud vii­mas­tel aas­ta­tel oma fir­ma­ga Best Par­ty So­lu­tions pi­du­de kor­ral­da­mi­se tee­nust.

OÜ Ha­ra Sa­dam ju­ha­tu­se lii­ge Tar­vi Velst­röm lu­bab, et res­to­ran ava­tak­se ka­he nä­da­la pä­rast, 30. ap­ril­lil, üle-ees­ti­li­sel ava­tud ka­la­sa­da­ma­te päe­val. Har­ju­maalt osa­le­vad tä­na­vu­sel ava­tud ka­la­sa­da­ma­te päe­val Ha­ra sa­dam, Til­gu sa­dam ja Tal­lin­na ka­la­sa­dam.

Sel päe­val ava­tak­se pi­du­li­ku li­pu­heis­ka­mi­se­ga Ha­ra Sei­la­ja­te Selt­si pur­je­koo­li su­ve­hooaeg. Ko­ha­li­kel ka­lu­ri­tel on plaan viia lä­hia­jal mõrd mer­re ning ka­la­sa­da­ma­te päe­val müüa sa­da­mas värs­ket ka­la.

Na­vi­gat­sioo­nia­ja al­gu­sest an­nab tun­nis­tust see­gi, et tal­ve­kor­te­ris­se sea­tud ja­hid tõs­te­ti lau­päe­val Ha­ra sa­da­ma staa­pelp­lat­silt kraa­na abil vet­te.

Ala­tes möö­du­nud nel­ja­päe­vast töö­tab Ha­ra sa­da­mas taas ma­ja­kas.

Üks olu­li­ne uuen­dus on veel – möö­du­nud nel­ja­päe­va õh­tul hak­kas töö­le Ha­ra sa­da­ma va­na mi­li­taar­kai ot­sa pai­gal­da­tud ma­ja­kas.

Tar­vi Velst­rö­mi sõ­nul asub see sa­mas ko­has, kus oli nõu­ko­gu­de-aeg­se lae­va­de de­mag­ne­ti­see­ri­mis­sa­da­ma ajal. Ma­ja­kas lõ­pe­tas töö­ta­mi­se 1994. aas­tal, kui nõu­ko­gu­de sõ­ja­vä­gi Ees­tist lah­kus. Nüüd on ma­ja­kas re­no­vee­ri­tud, töö­tab päi­ke­se­pa­ta­reil ja aja­re­lee­ga.

Tä­na­vu­sel hooa­jal kor­ral­da­tak­se Ha­ra sa­da­mas ja la­hel kaks re­gat­ti. Sa­da­ma amet­lik ava­mi­ne koos me­re­peo­ga tu­leb pä­rast jaa­ni­päe­va nä­da­la­va­he­tu­sel, kui toi­mub Op­ti­mis­ti pur­je­ka­te re­gatt. Pur­je­ta­mist­ree­ner Ing­rid Rand­laht pak­kus ni­meks Tor­mi­lin­nu re­gatt – vii­te­ga Ees­ti ku­na­gi­se­le nel­ja­mas­ti­li­se­le pur­je­ka­le Tor­mi­lind, mis ehi­ta­ti 100 aas­tat ta­ga­si Ha­ra kü­las.

Juu­li lõ­pus toi­mub tra­dit­sioo­ni­li­ne Ha­ra re­gatt, mis on üht­la­si Ees­ti meist­ri­võist­lu­sed suu­re­ma­te­le pur­je­ka­te­le, ka olüm­piak­las­si alus­te­le.

Sis­se sea­tak­seHa­ra klu­bi kaart
MTÜ Ha­ra Sei­la­mi­se Selts ju­ha­tu­se lii­ge Mar­ti Hääl rää­kis, et prae­gu ot­si­tak­se la­hen­dust, kui­das seo­ses res­to­ra­ni töö­le­hak­ka­mi­se­ga kor­ral­da­da sa­da­ma ter­ri­too­riu­mi kü­las­ta­mi­ne. Park­la juu­res asu­nud sis­se­pääs, kus kü­las­ta­ja­tel tu­leb os­ta pi­let, sea­tak­se tei­se koh­ta.

„See on mei­le väl­ja­kut­se, et kui­das kul­tuu­ri- ja mi­li­taar­pä­ran­dit, kü­la­lis­sa­da­mat ning res­to­ra­ni koos pi­da­da. Kat­se­ta­me, ot­si­me pa­ri­mat la­hen­dust. Kind­las­ti tu­leb lei­da või­ma­lus, et soo­vi kor­ral saaks tul­la vaid res­to­ra­ni söö­ma ning pü­sieks­po­sit­sioo­ni vaa­ta­ma ei min­da. Võib-ol­la te­hak­se siis söö­ja­te­le pi­le­ti osas al­la­hind­lus.“

Marti Hääl mär­kis, et sis­se­pää­su­pi­le­ti keh­tes­ta­mis­se suh­tu­ti li­gi viis aas­tat ta­ga­si vas­tuo­lu­li­selt: „Te­gu on nüüd era­sa­da­ma­ga, mi­da üle paa­ri­küm­ne aas­ta oli ka­su­ta­tud ühis­kond­li­ku sa­da­ma­na. Pääs­la loo­mi­ne oli ai­nus viis, kui­das sel ter­ri­too­riu­mil ta­ga­da dist­sip­liin ja kord. Prae­gu­seks on re­gist­ree­ru­nud üle ka­he­sa­ja har­ras­tus­ka­lu­ri Lok­salt, Tal­lin­nast ja mu­jalt Ees­tist, nad käi­vad siin õn­ge­ga ka­la püüd­mas. Sa­da­ma te­ge­mis­tes­se on kaa­sa­tud üle ne­lja­sa­ja ini­mese.“

Al­ga­val hooa­jal keh­tes­ta­tak­se Ha­ra klu­bi ta­su­li­ne kaart, mis ta­gab sa­ge­das­te­le kü­la­lis­te­le vaba sis­se­pää­su ja mit­meid muid soo­dus­tu­si.

Tar­vi Velst­röm lau­sus, et ko­ha­li­ke­le ehk Ju­min­da pool­saa­re kü­la­de ini­mes­te­le on kaart ta­su­ta. Pe­re­kaart on mõel­dud ka­he­le täis­kas­va­nu­le ja ku­ni kol­me­le lap­se­le. Ko­ha­li­kel on või­ma­lik ta­su­ta vir­tuaal­se klu­bi­kaar­di saa­mi­seks end re­gist­ree­ri­da Ha­ra sa­da­ma ko­du­le­hel ku­ni mai lõ­pu­ni.

Ko­ha­li­ke ini­mes­te sis­se­pää­su tee­mal on pal­ju kü­si­tud. Viis aas­tat ta­ga­si tea­ta­si­me es­malt, et ko­ha­li­kud pää­se­vad ta­su­ta. Kuid mõ­ne aja pä­rast pi­di­me sel­lest loo­bu­ma, sest ko­ha­li­keks hak­ka­sid en­nast ni­me­ta­ma ka kau­ge­malt tul­nud ini­me­sed, või­ma­tu oli kõi­ke se­da kont­rol­li­da,“ sel­gi­tas ta.

Kü­si­mu­se­le, kui­das ta­ga­tak­se res­to­ra­ni ja ko­gu sa­da­ma­komp­lek­si vee­va­rus­tus, kui TU Vir­ve Ve­si on tea­ta­nud, et lõ­pe­tab aas­ta pä­rast ap­ril­lis Ha­ra kü­la Vir­ve pool­se tras­sio­sa vee­ga va­rus­ta­mi­se (pi­kem lu­gu sel­lest il­mus eel­mi­ses Sõ­nu­mi­too­jas – toim.), vas­tas Tar­vi Velst­röm, et sa­da­ma kin­nis­tu on vee­süs­tee­mi­ga lii­tu­nud: „Kui tras­si ra­ja­si­me ja to­rus­tik tu­li lä­bi sa­da­ma kin­nis­tu maa, oli kin­nis­tuo­ma­ni­ku soov, et sin­na teh­taks kaks väl­ja­võ­tet ja ta­ga­taks lii­tu­mi­ne, nii ka teh­ti. Kui hak­ka­si­me sa­da­mat väl­ja ehi­ta­ma, tel­li­si­me vee­va­rus­tu­se pro­jek­ti ja mah­tu­de ana­lüü­si, to­rus­tik on re­gist­ree­ri­tud ehi­tus­re­gist­ris. Ana­lüü­si ko­ha­selt on Vir­ve puur­kae­vul sa­da­ma vee­ga va­rus­ta­mi­seks võim­sus ole­mas.“

EAS toe­tas Ha­ra sa­da­ma väljaehi­tamist 199 990 eu­ro­ga. Ma­ja te­ge­lik mak­su­mus ku­ju­neb sa­da­ma aren­da­mi­se eest­ve­da­ja­te sõ­nul tun­du­valt suu­re­maks. Ehi­tas fir­ma Est­Hus.

 

Eelmine artikkelSõjapõgenikke tuleb juurde
Järgmine artikkelVald os­tab rii­gilt Keh­ra kes­ku­se ja Põr­gu­põh­ja va­he­li­se ela­mu­maa