Viha­soo mem­me­de tant­su­rühm pi­das 20. sün­ni­päe­va pi­du

1181
Vi­ha­soo en­di­sed ja prae­gu­sed tant­su­mem­med: esi­reas HEL­GI NURM­SA­LU, LIIA KLEE­MANN, TII­NA SIL­LA­JÕE, TA­MA­RA LIL­LE­MÄ­GI, VIR­VE LUT­TER, ENE RÕN­GAS, JE­KA­TE­RI­NA KOR­NI­LO­VA ja ju­hen­da­ja EL­NA LINK­VIST; ta­ga­reas MAL­LE AR­RAK, EL­SA NAPP, MAIE NI­LIK­SE, RUTT PAL­MAR, TAI­VE VIKK, ME­RI­KE LAU­REND, SIR­JE NÕM­ME ja ÕIE ALT.

Kü­las olid Lok­sa ja Kuu­sa­lu tant­su­mem­med ning Vi­ha­soo se­ga­koor.

„Meie rüh­mas on pü­siv ja tu­gev koos­seis,“ kii­tis ju­hen­da­ja El­na Link­vist möö­du­nud lau­päe­val Vi­ha­soo koo­li­ma­jas sün­ni­päe­va­peol ja tut­vus­tas mem­me­de tant­su­rüh­ma ise­loo­mus­ta­vaid numb­reid: „Rüh­mas on 20 te­gut­se­mi­saas­ta jook­sul tant­si­nud 25 ko­ha­lik­ku mem­me. Prae­gu on rüh­mas 11 tant­si­jat, nen­de kesk­mi­ne va­nus on 71 aas­tat, ne­li tant­si­jat on 80aasta­sed. Osa­le­me maa­kon­na mem­me-taa­di pi­du­del ja see­nior­tant­su­pi­du­del, Vi­ha­soos ter­vi­ta­me oma tant­su­ga koo­li­lap­si ja kü­la­rah­vast ema­de­päe­va­peol ning jõu­lu­kont­ser­dil.“

Ta soo­vis tant­su­mem­me­de­le tu­ge­vat ter­vist, jät­ku­valt rõõm­sat meelt ning ker­get jal­ga.

Ala­tes asu­ta­mi­sest on rüh­mas tant­si­nud Ene Rõn­gas, 19 aas­tat Liia Klee­mann, 18 aas­tat Tii­na Sil­la­jõe, 17 aas­tat Vir­ve Lut­ter ja Ta­ma­ra Lil­le­mä­gi, 13 aas­tat Õie Alt, 11 aas­tat Maie Nii­lik­se. Tant­si­jaid on Vi­ha­soost ja lä­hiümb­ru­se kü­la­dest.

Juu­bi­lar alus­tas sün­ni­päe­va­pi­du sis­se­tu­le­ku­tant­su­ga, mis oli sea­tud rah­va­li­ku­le lau­lu­vii­si­le „Met­sa läk­sid sa…“. Peo jaoks teh­tud sõ­na­de­ga lau­lis kaa­sa Vi­ha­soo se­ga­koor, lau­lu vii­ma­ne salm kõ­las: „Soo­vi­gem siis ter­vist ja jõu­du-jak­su ka, et jõuak­si­me ik­ka veel tant­si­da.“ Tant­su au­tor on Ta­ma­ra Lil­le­mä­gi.

Mem­med esi­ta­sid paar oma lem­mik­tant­su, juu­be­liks õpi­tud tant­su „Aeg an­nab kõik“ ning lõ­pe­tu­seks tra­dit­sioo­ni­li­se val­si.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si lau­sus tant­su­mem­me­sid õn­nit­le­des, et see aeg, mi­da tant­su­rüh­mas koos vee­de­tak­se, on väärt aeg – su­hel­dak­se oma­va­hel, pi­dut­se­tak­se ja esi­ne­tak­se. Ta an­dis ju­hen­da­ja­le El­na Link­vis­ti­le üle val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja, tä­nas te­da tub­li töö eest tant­su­rüh­ma­de ju­hen­da­mi­sel ning aval­das loo­tust, et üks­kord näeb val­las ka taa­ti­de tant­su­rüh­ma.

Vi­ha­soo las­teaia-alg­koo­li di­rek­tor Ma­ri­ka As­tor kii­tis õn­ne soo­vi­des, et taas sai nau­ti­da mem­me­de tant­su­rõõ­mu ja särt­su. El­na Link­vist tä­nas mem­me­de ni­mel, et rühm võib käia koo­li­ma­jas har­ju­ta­mas.

Tant­su­rüh­ma õn­nit­le­sid ja esi­ne­sid paa­ri tant­su­ga Lok­sa Ran­na­mem­med, ke­da ju­hen­dab Rii­na Juh­ka­mi, ja Kuu­sa­lu va­nae­ma­de tant­su­rühm Tiiu, kel­le ju­hen­da­ja on Tiiu Aa­sa. Vi­ha­soo se­ga­koor esi­tas koos di­ri­gent Ger­ta Al­le­man­ni­ga kolm lau­lu. Söö­di sün­ni­päe­va­tor­ti ja löö­di ühi­selt tant­su, muu­si­kat te­gid Vi­ha­soo koo­ri laul­jad And­res Napp ki­tar­ril ning Rai­vo Nurm­sa­lu lõõts­pil­li­ga.

Eelmine artikkelIdeekorjele Kehra keskuse kohta tehti ligi 40 ettepanekut
Järgmine artikkelMit­me raa­ma­tu au­tor MA­RIA LEP­MAA: „Soov kir­ju­ta­da on saat­nud mind ko­gu elu.“