Vel­ko AV saab Keh­ra tu­ru ehi­ta­mi­seks val­lalt veel üle 26 000 eu­ro

72
Kehra uue turu eskiis.

Val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas 15. juu­li is­tun­gil 12 poolt- ja 2 vas­tu­hää­le­ga Ani­ja val­la 2021. aas­ta 3. li­saee­lar­ve, mil­les on in­ves­tee­ri­mis­te­ge­vu­seks eral­da­tud sum­ma­de seas 26 618 eu­rot Keh­ras­se uue tu­rup­lat­si väl­ja­-e­hi­ta­mi­seks. Tu­rup­lat­si jaoks oli val­la tä­na­vu­ses ee­lar­ves 50 700 eu­rot, ent tu­ru ko­gu­mak­su­mus on 77 318 eu­rot. Vel­ko AV taot­les Lea­der-prog­ram­mist tu­ru täie­li­kuks väl­ja-e­hi­ta­mi­seks 20 000 eu­rot, kuid toe­tust ei saa­nud. Vo­li­ko­gu juu­ni­kuu is­tun­gil võe­ti vas­tu pro­to­kol­li­li­ne ot­sus, mil­les teh­ti val­la­va­lit­su­se­le üle­san­deks val­mis­ta­da et­te li­saee­lar­ve ning lei­da sel­les ra­ha tu­ru lõp­li­kuks väl­jae­hi­ta­mi­seks.

Li­saee­lar­ve eel­nõu aru­te­lul te­gi Peep Kask Re­for­mie­ra­kon­nast et­te­pa­ne­ku jät­ta uue tu­ru jaoks ka­van­da­tud li­sa­ra­ha in­ves­tee­ri­mis­te­ge­vu­se­le li­sa­ta­vast ko­gu­sum­mast väl­ja. Ta sel­gi­tas, et käe­so­le­val aas­tal on uue tu­ru loo­mi­seks pla­nee­ri­tud sum­ma­sid mi­tu kor­da suu­ren­da­tud, esial­gu oli ee­lar­ves li­gi 20 000 eu­rot, mis nüüd­seks on tõs­te­tud li­gi 80 000 eu­ro­ni.

Vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev pa­ni Peep Ka­se et­te­pa­ne­ku hää­le­tu­se­le. Tu­ru täien­da­va in­ves­tee­rin­gu­ra­ha li­saeel­ar­vest väl­ja­jät­mi­se poolt oli 3 ja vas­tu 10 vo­li­ko­gu­lii­get, üks oli era­poo­le­tu.

Tu­ru jaoks eral­da­tud ra­ha kan­tak­se sih­tots­tar­be­li­se in­ves­tee­rin­gu­toe­tu­se­na val­la­le kuu­lu­va­le kom­mu­naa­let­te­võt­te­le OÜ Vel­ko AV. Uus turg tu­leb Keh­ra en­di­se kat­la­ma­ja ase­me­le, krunt kuu­lub Vel­ko AV-le. Kat­la­ma­ja lam­mu­ta­ti tä­na­vu ke­va­del.

Vel­ko AV juht Erik Jü­riöö üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et käe­so­le­val nä­da­lal alus­ta­tak­se uue­le tu­rup­lat­si­le vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­ti­ku ning elekt­ri­süs­tee­mi pai­gal­da­mist, see­jä­rel ala as­fal­tee­ri­tak­se. Au­gus­ti tei­ses poo­les alus­ta­tak­se aia ja WC-hoo­ne ra­ja­mist. Sep­temb­ri tei­ses poo­les on plaan pai­gal­da­da tu­ru­kios­kid ehk müü­gi­ma­jad. Ku­na müü­gi­ma­ja­de ja lah­tis­te var­jua­lus­te tar­ne on eri­ne­va­te ehi­tus­ma­ter­ja­li­de krii­si tõt­tu eda­si lük­ku­nud, ei ole või­ma­lik esialg­sest plaa­nist, et ehk turg ava­da ju­ba sep­temb­ris, kin­ni pi­da­da. „Ava­me tu­ru nii­pea, kui on või­ma­lik,“ lu­bas ta.

Keh­ra uus turg hak­kab töö­le aas­ta­ring­selt. Keh­ra se­ni­sel tu­rup­lat­sil, mis asub uuest ko­hast vei­di ee­mal, re­for­mi­ma­ta rii­gi­maal, on kaup­le­mi­ne käi­nud sa­mu­ti pi­de­valt, seal asu­vad kolm eri väl­ja­nä­ge­mi­se­ga müü­gi­kios­kit, mis on müü­ja­te omad. Neid kios­ke uue­le tu­ru­le üle ei too­da.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas 15. juu­li is­tun­gil ka tä­na­va- ja tu­ru­kau­ban­du­se uue kor­ra. Sel­le­ga an­tak­se Vel­ko AV-le vo­li­tu­sed kor­ral­da­da tu­ru­kau­ban­dust – mää­ra­ta kaup­le­mi­se aeg, müü­gi­pi­le­ti­te hind, müü­gi­kios­ki­te üü­ri­hind ja -tin­gi­mu­sed, müü­gi­koh­ta­de jao­tus, keh­tes­ta­da hea­kor­ra­reeg­lid, va­ja­du­sel kõr­val­ku­lu­de hin­nad.

Eel­nõu se­le­tus­kir­jas mär­kis val­la ma­jan­duss­pet­sia­list Tõ­nu Kir­ves, et ana­loog­selt on tu­ru­kau­ban­dust kor­ral­da­tud pal­ju­des teis­tes oma­va­lit­sus­tes, kus oma­va­lit­sus ei osa­le ot­se­selt tu­ru te­ge­vu­ses, vaid on sel­le de­le­gee­ri­nud oma al­la­su­tu­se­le või oma­va­lit­su­se oman­dis ole­va­le äriü­hin­gu­le – näi­tes Tal­lin­nas, Kei­las.

Sa­ma mää­ru­se­ga on an­tud val­la­va­lit­su­se­le õi­gus mää­ra­ta need tä­na­vad ja ava­li­kult ka­su­ta­ta­vad alad, kus tä­na­va­kau­ban­dus on lu­ba­tud. Se­le­tus­kir­jas on põh­jen­da­tud: „Mää­ru­se üks mõ­te oleks ka sel­les, et ko­gu tä­na­va­kau­ban­dus Keh­ras koon­duks tu­ru ala­le ning ei oleks al­ter­na­tiiv­seid tu­ru­ga sar­na­ne­vaid ja kon­ku­ree­ri­vaid müü­gi­koh­ti. Ani­ja val­la teis­tes asu­mi­tes ei ole tä­na­va­kau­ban­du­se ala­sid eral­di mõ­tet mää­rat­le­da, ku­na tä­na­va­kau­ban­du­seks so­bi­vaid, val­la oman­dis ole­vaid ala­sid ei ole.“