Vel­ko AV ja Ra­ven pea­vad ühi­ne­misp­laa­ne

172
ENN PUNG.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas ap­ril­lis, et naa­ber­val­da­de­ga tu­leb alus­ta­da lä­bi­rää­ki­mi­si tu­le­vast aas­tast ühi­se vee-et­te­võt­te moo­dus­ta­mi­seks. Val­la kom­mu­naa­let­te­võt­te OÜ Vel­ko AV ju­ha­ta­ja Enn Pung on koh­tu­nud Raa­si­ku val­la vee-et­te­võt­te OÜ Ra­ven ju­ha­ta­ja Ser­gei Ki­vi­ga ja nõu­ko­gu liik­me Tiit Ree­de­ri­ga.

„Kui­gi Raa­si­ku vo­li­ko­gu po­le lii­tu­mi­se koh­ta ot­sust tei­nud, on es­ma­täh­tis idee käi­vi­ta­mi­ne,“ sõ­nas Enn Pung.

Koos Ser­gei Ki­vi­ga on ta käi­nud tut­vu­mas Lõu­na-Ees­tis 11 oma­va­lit­sust ühen­da­va ASi Ema­jõe Vee­värk te­ge­vu­se­ga.

Ra­ven on täie­li­kult vee-et­te­võ­te, pa­kub vaid vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nust, Vel­ko AV müüb ka soo­ja ning pa­kub hal­dus­tee­nu­seid. Enn Pung: „See­tõt­tu tu­leb meil en­ne või­ma­lik­ku Ra­ve­ni­ga ühi­ne­mist viia lä­bi Vel­ko ja­gu­ne­mi­ne, la­hu­ta­da et­te­võt­test vee- ja ka­na­li­sat­sioo­nio­sa. Siis on või­ma­lik ha­ka­ta rää­ki­ma eral­du­mi­sel tek­ki­nud osa lii­tmi­sest Raa­si­ku val­la vee-et­te­võt­te­ga.“

Vel­ko AV ja­gu­ne­mi­se lä­bi­vii­mi­seks on Enn Pung kü­si­nud hin­na­pak­ku­mi­si kol­melt ad­vo­kaa­di­bü­roolt. Kel­le­ga le­ping sõl­mi­tak­se, ot­sus­tab tu­le­val nä­da­lal Vel­ko AV nõu­ko­gu.

Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor on ühi­se vee-et­te­võt­te loo­mi­sest kõ­nel­nud ka Ko­se val­la­va­ne­ma De­mis Vos­si­ga. Ko­se val­la­va­lit­sus on ot­sus­ta­nud taot­le­da vo­li­ko­gult lu­ba alus­ta­da lä­bi­rää­ki­mi­si Ani­ja, Raa­si­ku ja Ko­se val­la vee-et­te­võt­ja­te ühen­da­mi­seks.

Enn Pung kin­ni­tas, et ka siis, kui vo­li­ko­gud ot­sus­ta­vad vee-et­te­võt­ted lii­ta, jääb Vel­ko AV al­les: „Vel­ko jät­kab soo­jus­võr­gu et­te­võt­te­na ning osu­tab ka hal­dus­tee­nu­seid. Soo­ja­võr­ku me kind­las­ti käest ei an­na, et soo­ja­hind jääks nii palju kui võimalik val­la­vo­li­ko­gu kont­rol­li al­la.“

Eelmine artikkelVal­la suu­ri­mad teedein­ves­tee­rin­gud te­hak­se tä­na­vu Raa­si­kul
Järgmine artikkelEASi toetus Anija mõisale