Mee­päev tõi Ani­ja mõi­sa nii me­sin­dus­hu­vi­li­si kui ka uu­dis­ta­jaid

304
Üks Ani­ja mõi­sa mee­päe­va pea­kor­ral­da­ja HEI­KI KRUU­SA­LU sei­sab oma me­si­ta­ru kõr­val mõi­sa­par­gis.

Esi­mest me­sin­dus- ja mee­päe­va Ani­ja mõi­sas väi­sas li­gi pool­teist tu­hat kü­las­ta­jat ja üri­tu­se kor­ral­da­mist ta­he­tak­se jät­ka­ta.

Kui sop­ran Kris­ti­na Vä­hi mõisa salongilaulude esitamisega alanud ning loengute ja töötubadega sisustatud meepäev oli lõpusirgel, võt­tis üks eest­ve­da­ja, Ani­ja val­la Mar­di ta­lu me­si­nik Hei­ki Kruu­sa­lu tõ­de­da: „Mul­le tun­dub, et oli to­re pü­ha­päev ilu­sa il­ma­ga. Võin es­ma­kord­selt sel­li­sel ku­jul kor­ral­da­tud üri­tu­se koh­ta öel­da küll, et olen ra­hul.”

Tao­list me­sin­dus- ja mee­päe­va pol­nud Ees­tis kee­gi va­rem tei­nud. Ees­ku­ju an­dis sa­ma­laad­ne Lee­du üri­tus, mi­da on üle 40 aas­ta kor­ral­da­tud. Lää­ne-Vi­ru­maa me­si­nik Mai­re Val­tin pak­kus mi­da­gi see­su­gust te­ha ka ko­du­maal. Hei­ki Kruu­sa­lu sõ­nul koos­tööp­ro­jekt ei teos­tu­nud eri põh­jus­tel, ee­l-ar­ve läks ris­ki­roh­kelt suu­reks ja mõ­ju­tas ka ko­roo­na­vii­ru­se pan­dee­mia. Siis te­gi tal­le et­te­pa­ne­ku kor­ral­da­da mee­päev Mee­li Te­der Raa­si­ku OTTist ehk Ot­se Toot­jalt Tar­bi­ja­le ühen­du­sest, seem­neks mõ­ni­sa­da eu­rot PRIA toe­tust. Nad te­gid poo­le­tei­se kuu jook­sul mõt­te teoks.

Hei­ki Kruu­sa­lu rää­kis, et Raa­si­ku OTT te­ge­les pea­mi­selt laa­dal osa­le­ja­te­ga, te­ma roll Ida-Har­ju me­sin­dusk­lu­bi ju­hi ja ühe asu­ta­ja­na oli kut­su­da esi­ne­jad ja kor­ral­da­da töö­toad: „Koos­töö Raa­si­ku OT­Ti ja Ani­ja mõi­sa­ga su­jus üli­häs­ti.”

Hei­ki Kruu­sa­lu pi­das olu­li­seks, et Ani­ja val­la­va­lit­sus ning val­la et­te­võt­ted Kop­li­mäe Ag­ro ja Kat­ke­ra OÜ olid ko­he nõus mee­päe­va­le õl­ga al­la pa­ne­ma. Toe­ta­sid ka Ida-Har­ju Koos­töö­ko­gu, Me­sin­du­seks­pert ja Lea­der-prog­ramm. Päe­va­juht oli Tiit Kruu­sa­lu.

Pi­let mak­sis kaks ja pe­re­pi­let kuus eu­rot. Ee­lar­ve ku­lud ja tu­lud oo­ta­sid veel liit­mist: „Esi­ne­jad tu­lid mee­päe­va­le hu­vi­li­si koo­li­ta­ma ja loen­guid pi­da­ma tä­nu hea­le tah­te­le. Ta­su­si­me nen­de sõi­du­ku­lud ja lep­pi­si­me kok­ku, et kui saa­me kü­las­ta­ja­telt pii­sa­valt ra­ha, siis mak­sa­me esi­ne­mi­se eest juur­de.”

Mee tervendav toime
Töö­tu­ba­des käis raa­mi­de kok­ku­löö­mi­ne, va­ha­küü­nal­de val­mis­ta­mi­ne, mee vur­ri­ta­mi­ne, kär­jes­ta­mi­ne, suit­si­ku süü­ta­mi­se võist­lus, me­si­la­se­ma­de ot­si­mi­ne ja mär­gis­ta­mi­ne paa­ru­mis­ta­ru­dest ning les­ke­de mär­gis­ta­mi­ne, näi­da­ti mee­kom­mi­de val­mis­ta­mist Laas­tu me­si­las. Sa­mu­ti võis uu­dis­ta­da ka­se­vih­ta­de ja ke­raa­mi­ka te­ge­mist.

Ava­loen­gu pi­das Tar­tu pro­vii­sor ja me­si­nik Ast­rid Ool­berg mee ja me­sin­dus­saa­dus­te ter­ven­da­vast toi­mest ini­me­se or­ga­nis­mi­le. Ta tõi esi­le, et me­si an­nab bio­loo­gi­li­selt ak­tiiv­se toi­duai­ne­na kii­relt ener­giat, kor­ras­tab ai­ne­va­he­tust, tu­gev­dab ve­re­loo­met, omab an­ti­bak­te­riaal­set toi­met, pa­ran­dab und. Sa­mas osu­tas, et mee­ra­vi­ga saa­bub näh­tav tu­le­mus aeg­la­se­malt kui tab­le­ti­ra­vi­ga, see­ga tu­leks va­ru­da kan­nat­lik­kust: „Avi­cen­na soo­vi­tas üle 45aas­tas­tel ini­mes­tel ka­su­ta­da ter­vi­se tu­gev­da­mi­seks kor­ra­pä­ra­selt mett. Pro­fes­sor Mih­kel Zil­mer on öel­nud, et üks-kaks su­pi­lu­si­ka­täit päe­vas on pa­ras.”

Üle 70 aas­ta eri vii­sil me­sin­du­se­ga te­ge­le­nud ja sel tee­mal raa­ma­tuid kir­ju­ta­nud põl­lu­ma­jan­dus­tead­la­ne An­tu Roht­la tõ­des, et me­si­las­te toi­me­ta­mi­sest oleks veel pal­ju uu­ri­da: „Me­si­las­te ins­tink­ti­dest tea­tak­se üs­na vä­he, näi­teks pal­ju­ne­mi­se ins­tinkt ja sü­lem­le­mi­ne on kaks eri as­ja. Sü­lem­le­mi­ne on soo jät­ka­mi­se viis, aga ins­tinkt on soov, tung se­da te­ha. Sel­le ta­ga­põh­ja me ei tea. Me­si­nik peab õp­pi­ma ro­ni­ma puu ot­sa, kus me­si­la­ne sü­lem­leb, ja siis too­ma sü­le­mi puu ot­sast al­la.”

Loo­du­se­me­he­na tun­tust ko­gu­nud bio­loog ja zoo­loog Ur­mas Tar­tes kä­sit­les tee­mat, kas pu­tu­kad nae­ra­vad. Jah, nae­ra­vad ju­hul, kui inim­te­ge­vus nen­de elu­te­ge­vust soo­sib ja mit­me pu­tu­ka­lii­gi ar­vu­ku­se tõt­tu võib kin­ni­ta­da, et neil lä­heb Ees­tis häs­ti, vas­tas va­ba­kut­se­li­ne loo­dus­fo­tog­raaf pu­tu­ka­pil­ti­de­ga il­lust­ree­ri­tud et­te­kan­des en­da püs­ti­ta­tud kü­si­mu­se­le: „Kui pu­tu­kal on õn­nes­tu­nud paa­ri­tu­da ja pal­ju­ne­da, siis võib öel­da, et te­ma elu on ol­nud ees­mär­gi­pä­ra­ne.”

Viie aasta eesmärk
1998. aas­tast saa­dik jär­je­pi­de­valt me­sin­du­se­ga te­ge­le­nud Hei­ki Kruu­sa­lu peab ühek­sat me­si­ta­ru Ani­ja mõi­sa ing­li­se par­gis, mis lu­bab tal en­nast ni­me­ta­da mõi­sa me­si­ni­kuks. Tro­bi­kond hu­vi­li­si ko­gu­nes ühe ta­ru juur­de kuu­la­ma ja vaa­ta­ma, kui­das me­si­la­sed ela­vad ja toi­me­ta­vad: „Par­gis kas­vab ar­vu­kalt vaht­raid ja pär­ni, mis on me­si­las­te kor­je­puud, siin­ne loo­dus­lik koos­lus on rik­ka­lik. Ing­li­se par­giaed on suur, siia ra­ja­tud meel­te ja tun­ne­te tee lä­bi­mi­seks koos gii­di­ga ku­lub tund ae­ga, sest kii­rus­ta­da ei saa. Olen pan­nud tõupuhtuse­le pal­ju rõh­ku, et me­si­la­sed olek­sid sõb­ra­li­kud ja par­gis saaks ra­hu­li­kult ja­lu­ta­da, il­ma et nad ki­puk­sid ini­me­si rün­da­ma. Püüan hoi­da pu­hast tõu­gu, nii-öel­da aad­li­verd.”

Hei­ki Kruu­sa­lu aval­das loo­tust, et viie aas­ta­ga saa­vu­ta­tak­se mee­päe­va kor­ral­da­mi­sel hea ta­se, mis mee­li­taks hu­vi­li­si ko­gu Ees­tist, sa­mu­ti Bal­ti­ku­mist ja Põh­ja­maa­dest: „Soo­vin, et mõ­ne aja möö­du­des võik­si­me öel­da – mee­päe­va tra­dit­sioon Ees­tis al­gas Ani­ja mõi­sas 2021. aas­tal.”

 

Eelmine artikkelKol­ga ten­ni­se­hall on müü­gis
Järgmine artikkelSuplusvee kvaliteedist