Raa­si­ku val­las tu­leb esi­me­ne kaa­sav ee­lar­ve

59
Raasiku vallamaja ja Aruküla rahvamaja.

Tä­na­vu ja­ga­tak­se rah­vaal­ga­tus­li­ku­le ühe­le või mit­me­le pro­jek­ti­le kok­ku 10 000 eu­rot.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas möö­du­nud nä­da­lal kaa­sa­va ee­lar­ve me­net­le­mi­se kor­ra. Sel­le jär­gi saa­vad kõik vä­he­malt 16aas­ta­sed ela­ni­kud, kel­le elu­koht on rah­vas­ti­ku­re­gist­ris Raa­si­ku val­las, esi­ta­da ideid, mi­da val­la ra­ha eest võiks ra­ja­da. Kaa­sa­vast ee­lar­vest ra­has­ta­mi­seks võib esi­ta­da val­la­ga seo­tud in­ves­tee­rin­guob­jek­te, ava­lik­ke üri­tu­si või muid ko­gu­kon­na­le olu­li­si ava­li­kus ka­su­tu­ses või ava­lik­ku­se­le suu­na­tud te­ge­vu­si. Need pea­vad ole­ma teos­ta­ta­vad ühe ee­lar­ve­aas­ta jook­sul ega to­hi te­ki­ta­da eba­mõist­lik­ke ku­lu­sid val­la järg­mis­te aas­tate ee­lar­ve­te­le. Kaa­sa­vast ee­lar­vest ei an­ta reeg­li­na ra­ha te­ge­vus­te­le, mis too­vad kel­le­le­gi ot­sest äri­list ka­su.

Et­te­pa­ne­kud pea­vad si­sal­da­ma idee kir­jel­dust, ees­mär­ki ja olu­li­sust, siht­rüh­ma, kel­le­le on suu­na­tud ning hin­nan­gu­list mak­su­must. Ideid hak­kab hin­da­ma vo­li­ko­gu ala­lis­te ko­mis­jo­ni­de esi­mees­test ja val­la­va­lit­su­se esin­da­jast koos­nev ko­mis­jon. Läh­tu­tak­se kol­mest kri­tee­riu­mist: in­ves­tee­rin­gu-te­ge­vu­se va­ja­lik­kus ja olu­li­sus ko­gu­kon­na­le, sel­lest ka­su saa­ja­te arv ning eel­da­tav ka­su­tu­saeg. Ko­mis­jon võib sar­na­seid et­te­pa­ne­kuid lii­ta ja täien­da­da, ka edas­pi­di­sest me­net­lu­sest kõr­val­da­da, kui nen­de mak­su­mus üle­tab kaa­sa­va ee­lar­ve sum­ma või po­le el­lu vii­da­vad. Ko­mis­jo­ni heaks­kii­du saa­nud et­te­pa­ne­kud kin­ni­tab vo­li­ko­gu ning need pan­nak­se rah­va­hää­le­tu­se­le. Sa­la­ja­sel hää­le­tu­sel saa­vad osa­le­da kõik vä­he­malt 16aas­ta­sed Raa­si­ku val­la ko­da­ni­kud. Iga osa­le­ja saab hää­le­ta­da ühe en­da­le kõi­ge mee­le­pä­ra­se­ma idee poolt. Et­te­pa­ne­ku­te pin­ge­rea kin­ni­tab val­la­vo­li­ko­gu. Esi­me­se­na viiak­se el­lu rah­va­kü­sit­lu­sel enim hää­li saa­nud et­te­pa­nek. Kui mi­tu et­te­pa­ne­kut saa­vad hää­li võrd­selt, sel­gi­ta­tak­se jär­jes­tus loo­si teel.

Rah­va­kü­sit­lu­sel väl­ja va­li­tud in­ves­tee­rin­gu või üri­tu­se peab el­lu vii­ma idee esi­ta­ja koos­töös val­la­va­lit­su­se­ga. Kui han­ke­ga sel­gub, et sel­le hind üle­tab kaa­sa­va ee­lar­ve sum­mat, võib esi­ta­ja pro­jek­ti kaas­ra­has­ta­da. Põh­jen­da­tud ju­hul võib ka val­la­va­lit­sus et­te­pa­ne­kut ku­ni 10 prot­sen­di ula­tu­ses kaas­ra­has­ta­da.

Et­te­pa­ne­ku­te esi­ta­mi­ne ja rah­va­hää­le­tu­se toi­mu­mi­ne kuu­lu­ta­tak­se väl­ja ning tu­le­mu­sed te­hak­se tea­ta­vaks val­la vee­bi­le­hel, Fa­ce­boo­ki le­hel ja Sõ­nu­mi­too­jas. Kaa­sa­va ee­lar­ve suu­ru­se val­laee­lar­ves kin­ni­tab vo­li­ko­gu. Kui kaa­sa­va eel­ar­ve ra­ha jääb täie­li­kult või osa­li­selt ka­su­ta­ma­ta, li­sa­tak­se see järg­mi­se aas­ta kaa­sa­va eel­ar­ve sum­ma­le.

Raa­si­ku val­la­va­nem Raul Siem sõ­nas, et kaa­sa­va ee­lar­ve ees­märk on kaa­sa­ta ko­gu­kon­da val­lae­lu kor­ral­da­mis­se, an­da val­lae­la­ni­ke­le roh­kem või­ma­lu­si kaa­sa rää­ki­da.

„Näe­me idee­de esi­ta­ja­te­na meie oma val­la ini­me­si, kel­lel on pii­sa­valt soo­vi ja ak­tiiv­sust te­ha mi­da­gi head ning hu­vi­ta­vat, mis on pal­ju­de­le mee­le­pä­ra­ne ja ka­su­lik,“ lau­sus ta.

Val­la­va­nem li­sas, et kaa­sa­va ee­lar­ve me­net­le­mi­se kord püü­ti te­ha või­ma­li­kult liht­ne: „Põ­hi­li­ne on, et idee­de esi­ta­jad olek­sid Raa­si­ku val­la ela­ni­kud, te­ge­vus, mil­le­le kaa­sa­vat ee­lar­vet soo­vi­tak­se ka­su­ta­da, oleks seo­tud Raa­si­ku val­la­ga ja teos­ta­tav ühe ka­lend­riaas­ta jook­sul. Ühel aas­tal võib va­li­da ka mi­tu pro­jek­ti, kui ma­hu­vad ee­lar­ve pii­res­se. Ku­na käe­so­le­vast aas­tast on peaae­gu pool ju­ba möö­das, on mõist­lik ot­sus­ta­da, et tä­na­vu väl­ja­va­li­tud pro­jekt või pro­jek­tid või­vad erand­kor­ras lõp­pe­da järg­mi­sel aas­tal.“

Raul Siem mär­kis, kui kaa­sa­va ee­lar­ve raa­mes väl­ja va­li­tud in­ves­tee­ri­misp­ro­jek­ti­de ra­ja­mi­se pu­hul la­sub põ­hi­koor­mus val­la­va­lit­su­sel ja idee au­to­rilt oo­da­tak­se kaa­sa­bi, siis üri­tus­te pu­hul peab idee esi­ta­ja ole­ma val­mis se­da ise el­lu vii­ma ja val­la­va­lit­sus osu­tab va­ja­du­sel kaa­sa­bi.

Val­la tä­na­vu­ses ee­lar­ves on kaa­sa­va­le ee­lar­ve­le ka­van­da­tud 10 000 eu­rot. Val­la­va­lit­sus kuu­lu­tab pro­jek­ti­de esi­ta­mi­se väl­ja lä­hia­jal.

„Pea­me kii­res­ti te­gut­se­ma, et head su­vep­ro­jek­ti­de ideed ei lä­heks rais­ku,“ üt­les val­la­va­nem.

Ta soo­vi­tas ini­mes­tel ha­ka­ta ju­ba mõ­tisk­le­ma, kui­das võiks tä­na­vust ra­ha ka­su­ta­da: „Mi­da de­tail­se­malt ja si­su­li­se­malt pro­jekt lä­bi mõel­da ja kir­ja pan­na, se­da suu­rem on tõe­näo­sus, et see on edu­kas. Loo­dan vä­ga, et ka noo­red pa­ne­vad pead kok­ku. Neil on sa­ge­li hu­vi­ta­vaid ideid, kaa­sav ee­lar­ve on üks või­ma­lus neid el­lu viia. Kes teab, või­bol­la mõ­ni idee on ise­gi nii hea, et vää­rib el­lu­vii­mist mit­te kaa­sa­vast, vaid val­la põ­hiee­lar­vest.“

Eelmine artikkelVal­la suu­ri­mad teedein­ves­tee­rin­gud te­hak­se tä­na­vu Raa­si­kul
Järgmine artikkelEASi toetus Anija mõisale