Kuu­sa­lu val­la üldp­la­nee­rin­gu es­kiis suu­na­tak­se piir­kond­li­ke töög­rup­pi­de aru­ta­da

73
KADI RAUDLA.

Kuu­sa­lu val­la uue üld­pla­nee­rin­gu koos­ta­mi­se­ga on jõu­tud nii­kau­ge­le, et jaa­ni­päe­va järg­sel ja ka juu­li esi­me­sel nä­da­lal on plaa­nis tut­vus­ta­da täien­da­tud es­kii­si piir­kond­li­kes töög­rup­pi­des. Kaks aas­tat ta­ga­si toi­mu­sid esi­me­sed piir­kond­li­kud aru­te­lud, siis koos­ta­ja va­he­tus, nüüd­seks on uue koos­ta­ja eest­ve­da­mi­sel es­kii­si täien­da­tud.

Kuu­sa­lu val­la pla­nee­rin­gu­te spet­sia­lis­ti Ka­di Raud­la sõ­nul te­ge­le­ti vaa­ta­ma­ta pan­dee­miast tin­gi­tud kee­ru­lis­te­le olu­de­le üldp­la­nee­rin­gu­ga pi­de­valt ka eel­mi­sel ja käe­so­le­val aas­tal, kuid ae­ga on ku­lu­nud loo­de­tust roh­kem.

Üldp­la­nee­rin­gu es­kii­si aru­te­lu­deks moo­dus­ta­ti 2018. aas­ta kev­del 8 piir­kond­lik­ku töö-
g­rup­pi: Ju­min­da pool­saar, Pä­ris­pea pool­saar, Kol­ga­kü­last Val­ge­jõe­ni, Kuu­sa­lu ja Kiiu, en­di­ne po­lü­goon koos piir­ne­va­te kü­la­de­ga, Re­hat­se ja Kül­mal­li­ka kü­last ku­ni Ka­ber­la­ni, me­reäär Valk­last ku­ni Sõit­me­ni ning Kol­ga ümb­ru­se kü­lad ku­ni An­di­nee­me­ni. Töög­rup­pi­des­se kuu­lu­vad val­da­valt piir­kon­da­de kü­la­va­ne­mad, neis on ka MTÜ­de esin­da­jaid ja kin­nis­va­ra aren­da­jaid.

Üldp­la­nee­rin­gu­ga keh­tes­ta­tak­se val­la aren­gu­suu­nad aas­ta­küm­ne­teks. See mää­rab, kui­das val­la ter­ri­too­riu­mil edas­pi­di maad ja ruu­mi ka­su­ta­tak­se, ku­hu ja mil­lis­tel tin­gi­mus­tel võib ehi­ta­da, mis­su­gu­seid te­ge­vu­si ka­van­da­da.

Ka­di Raud­la: „Üheks suu­reks aru­te­lu­tee­maks ku­ju­ne­vad ilm­selt ava­li­ku ka­su­tu­se­ga teed. Ava­li­ke tee­de mää­ra­mi­sel on alu­seks võe­tud val­la­tee­de keh­tiv aren­gu­ka­va. Sa­mu­ti on et­te­pa­nek mää­ra­ta ava­li­keks teed, mis tee­nin­da­vad ühist­rans­por­ti või koo­li­bus­se, ühen­da­vad asu­laid ja maan­tee­sid ning tee­nin­da­vad ava­lik­ke ob­jek­te.“

Kü­si­mu­si või­vad te­ki­ta­da te­ma hin­nan­gul ka ehi­tu­sa­lad La­he­maa rah­vus­par­gis: „Lä­bi­rää­ki­mis­te käi­gus kesk­kon­na-a­me­ti­ga ei õn­nes­tu­nud neid ala­sid laien­da­da, aga ole­me püüd­nud jät­ta kesk­kon­naa­me­ti spet­sia­lis­ti­de­le või­ma­lu­se eran­di­te te­ge­mi­seks, kui on vas­ta­valt keh­ti­va­le kait­se­kor­ra­le või­ma­lik. Ku­na La­he­maa alal on nii­gi kõik kit­sen­du­sed vä­ga ran­gelt pai­gas, ole­me vä­hen­da­nud olu­li­sel mää­ral de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se ko­hus­tust.“

Ta li­sab, et ka väl­japoo­le La­he­maad ei ka­van­da­ta suur­te põl­lu­maa­de pea­le uu­si ela­mua­ren­du­si: „Ko­gu uue üld­pla­nee­rin­gu üle­se­hi­tus põ­hi­neb val­la aren­gu­ka­val, mil­les on val­la väär­tus­te­na väl­ja too­dud kau­nis loo­dus­kesk­kond, väl­ja­ku­ju­ne­nud kes­ku­sed. Val­la vi­sioo­ni­na on aren­gu­ka­vas kir­jel­da­tud, et Kuu­sa­lu on te­gu­sa ko­gu­kon­na­ga, tur­va­li­ne, head ha­ri­dust, mit­me­ke­si­seid töö­koh­ti ja va­ba aja veet­mi­se või­ma­lu­si pak­kuv vald, kus lõi­mu­vad pä­rand­kul­tuur ja loo­dus. Kuu­sa­lu val­las on ju­ba keh­tes­ta­tud de­tailp­la­nee­rin­gu­te­ga pii­sa­valt krun­te, ku­hu ehi­ta­da ja need tu­leks kor­ra­li­kult lõ­pu­ni aren­da­da en­ne, kui ka­van­da­da juur­de uu­si suu­re­maid ala­sid.“

Ka­di Raud­la too­ni­tab, kui tee­de osas või ka muu üldp­la­nee­rin­gus­se ka­van­da­ta­va vald­kon­na­ga seo­ses on ju­ba prae­gu kü­si­mu­si või et­te­pa­ne­kuid, võiks pöör­du­da oma kü­la­va­ne­ma poo­le, es­kiis saa­de­tak­se es­malt töög­rup­pi­de liik­me­te­le, sest po­le veel lõp­lik.

„Kaks aas­tat ta­ga­si töög­rup­pi­des toi­mu­nud aru­te­lud olid töi­sed, mit­mel pool mõel­di ak­tiiv­selt kaa­sa, ot­si­ti la­hen­du­si. Loo­da­me ka nüüd si­su­kaid aru­te­lu­sid,“ sõ­nab ta.

Koos­ta­ja on va­he­tu­nud
Kuu­sa­lu val­la uue üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­ne al­ga­ta­ti val­la­vo­li­ko­gu ot­su­se­ga 2009. aas­tal, si­su­li­selt alus­ta­ti kok­ku­pa­ne­kut 2015. aas­tal. Esialg­ne plaan oli jõu­da üldp­la­nee­rin­gu keh­tes­ta­mi­se­ni veeb­rua­ris 2018. Üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­jaks va­li­ti 2015. aas­tal rii­gi­han­ke tu­le­mu­se­na Ram­boll Ees­ti AS, mil­le õi­gus­järg­la­ne on Ske­past&Puh­kim OÜ.

Alus­ta­ti kesk­kon­na­mõ­ju hin­da­mi­se prog­ram­mi koos­ta­mi­se­ga ning li­saks mit­me­su­gus­te­le koos­kõ­las­tus­te­le ko­gu­ti et­te­pa­ne­kuid kü­la­dest.

Ent 2018. aas­tal kü­sis et­te­võ­te li­sa­ra­ha põh­jen­du­se­ga, et rii­gi­han­ke pak­ku­mist te­hes ei osa­nud nad ar­ves­ta­da Kuu­sa­lu val­la suur­te mah­tu­de­ga. Le­ping lõ­pe­ta­ti, uue rii­gi­han­ke­ga va­li­ti koos­ta­jaks OÜ Hend­rik­son&Ko, kes võt­tis poo­le­li jää­nud töö üle. Läbi on vii­dud uu­ring Tal­lin­na-Nar­va maan­tee koh­ta ning tehtud ka La­he­maa rah­vus­par­gi väär­tus­li­ke kü­lao­sa­de ja ehi­tus­tin­gi­mus­te ana­lüüs.

Kuu­sa­lu val­las keh­ti­vad tä­ni­ni kaks üldp­la­nee­rin­gut – en­di­se Lok­sa val­la üldp­la­nee­ring jaa­nua­rist 2000 ja en­di­se Kuu­sa­lu val­la üldp­la­nee­ring det­semb­rist 2001. Lok­sa ja Kuu­sa­lu vald lii­tu­sid 2005. aas­tal.

Üldp­la­nee­ring va­jab kaa­sa­jas­ta­mist, sest sea­du­sed on muu­tu­nud. Li­san­du­nud on ka vald­kon­di, mi­da 20 aas­tat ta­ga­si ei osa­tud et­te nä­ha, näi­teks väär­tus­li­ke­le põl­du­de­le ela­mua­la­de ka­van­da­mi­ne, tuu­le­par­ki­de ning päi­ke­see­lekt­ri­jaa­ma­de ehi­ta­mi­ne, sel­gi­tab pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list Ka­di Raud­la. De­tailp­la­nee­rin­gu ük­si­kas­ja­li­kum in­fo ava­li­kus­ta­tak­se koos es­kiis­la­hen­du­se­ga. Ava­li­kus­ta­mi­se aja­graa­fik ot­sus­ta­tak­se pä­rast piir­kond­li­ke töög­rup­pi­de­ga kohtumisi.

Eelmine artikkelRaa­si­ku vo­li­ko­gu liht­liik­me ta­su tõu­seb
Järgmine artikkelVal­la­vo­li­ko­gu esi­tas Pe­nin­gi uue tur­ba­kae­van­du­se­ga nõus­tu­mi­seks 9 tin­gi­must