Ran­na­kee­le aa­bits

445

Kuu­sa­lu val­las Juminda ja Pärispea poolsaarel te­gut­se­val Ran­na­kee­le Kes­ku­sel tu­li eel­mi­se nä­da­la es­mas­päe­val trü­kist „Pi­su­ka­se rant­la­se aa­bits“, mil­le trü­kiarv on 200. Sel­lest 60 kui õppevahendi eest ta­sus Lok­sa linn ning Ran­na­kee­le Kes­kus mak­sis 140 eest ran­na­kee­le sõ­nas­ti­ku müü­gist saa­dud ra­ha­ga. Aa­bit­sa koos­ta­mi­se üks eest­ve­da­ja, Ran­na­kee­le Kes­ku­se juhatuse liige Ene Velst­röm üt­les, et on koos Rii­na Laa­ne­tu­ga ju­hen­da­nud kaks aas­tat Lok­sa alg­klas­si­las­te rin­gi „Mi­nu ko­du­paik“. „Rin­gi hak­ka­si­me te­ge­ma õpe­ta­ja Mal­le Kru­sel­li al­ga­tu­sel, et lap­sed õpik­sid ran­na­keelt. Te­e­me ise õp­pe­va­hen­deid ja nii tek­kis mõ­te te­ha koos las­te­ga aa­bits. Lap­sed va­li­sid ran­na­kee­le sõ­nas­ti­kust iga tähe alt kodupaigaga seotud sõnu, va­nad ran­na­kee­leos­ka­jad koos­ta­sid teks­tid, lap­sed joo­nis­ta­sid pil­did. Aa­bit­sa ku­jun­das Kad­ri Mets­tak,“ rää­kis Ene Vest­röm. Aa­bit­sa müük lä­heb te­ma sõ­nul häs­ti, Lok­sa raa­ma­tu­ko­gus­se pa­lu­ti aa­bit­said juur­de tuua. Müü­gil on veel Lee­si poes, Kol­ga muu­seu­mis ja ga­le­riis, Vir­ve kuu­ri­muu­seu­mis, Kuusalu raamatukogus.

Eelmine artikkelVal­la­vo­li­ko­gu esi­tas Pe­nin­gi uue tur­ba­kae­van­du­se­ga nõus­tu­mi­seks 9 tin­gi­must
Järgmine artikkelLau­rit­sa­päe­va tä­his­ta­mi­sest