Val­la­va­nem TER­JE KRAAN­VELT Kuu­sa­lu val­la uuest ee­lar­vest

296
Kuu­sa­lu val­la­va­nem TER­JE KRAAN­VELT.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem TER­JE KRAAN­VELT, val­la 2021. aas­ta ee­lar­ve tu­li  vo­li­ko­gus esi­me­se­le lu­ge­mi­se­le siis, kui Te oli­te ame­tis ol­nud kolm nä­da­lat. Ee­lar­ve koos­tas eel­mi­ne val­la­va­nem, nii ta oma lah­ku­mi­sin­terv­juus Sõ­nu­mi­too­ja­le üt­les. Eel­mi­sel nä­da­lal toi­mu­nud is­tun­gil võt­tis vo­li­ko­gu ee­lar­ve vas­tu. Opo­sit­sioon ja ka vo­li­ko­gu esi­mees pi­da­sid se­da kii­rus­ta­mi­seks, miks oli va­ja tu­le­va aas­ta ee­lar­ve ke­htes­ta­da ju­ba det­semb­ri al­gu­ses?
„Soov oli uut aas­tat alus­ta­da kin­ni­ta­tud ee­lar­ve­ga. Siis ei te­ki prob­lee­me ühe­kord­se­te taot­lus­te, kü­la­ra­ha­de, hal­dus­ku­lu­de ja muu­de sel­lis­te sum­ma­de­ga, mi­da eral­da­me teis­te­le isi­ku­te­le või or­ga­ni­sat­sioo­ni­de­le. Üht­la­si saab ol­la paind­li­kum esi­me­ses kvar­ta­lis teh­ta­va­te ku­lu­de osas.“

Val­la tu­lu­baas on ka­van­da­tud tä­na­vu­sest li­gi 4 prot­sen­ti väik­sem. Kas ar­ves­ta­des jät­ku­vat ko­roo­nak­rii­si on see pii­sav ja kui­das on tä­na­vu­sel pan­dee­mia-aas­tal val­la­le mak­se lae­ku­nud?
„Ük­si­ki­si­ku tu­lu­mak­su pla­nee­ri­mi­sel on ar­ves­ta­tud ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi prog­noo­si­ga. Usun, et kee­gi meie va­ba­rii­gis ei ole suu­te­li­ne prae­gu täp­selt en­nus­ta­ma, mi­da järg­mi­ne aas­ta toob. Kas see 4 prot­sen­ti on pii­sav, saa­me tea­da aas­ta jook­sul. Ala­ti saab ka te­ha ne­ga­tiiv­set li­saee­lar­vet, kui sel­leks on tões­ti va­ja­dus.

2020. aas­taks pla­nee­ri­si­me esialg­selt tu­lu­mak­su lae­ku­mist 6,6 mil­jo­nit eurot. Li­saee­lar­ve­ga vä­hen­da­si­me 0,5 mil­jo­ni eu­ro võr­ra. Prae­gu 2021. aas­ta ee­lar­ves ole­va 6,1 mil­jo­ni eu­ro ase­mel lae­kub loo­de­ta­valt 6,25 ku­ni 6,3 mil­jo­nit eu­rot. Sa­ma on ka ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi prog­noos.“

Ee­lar­ve se­le­tus­kir­jas on, et val­la al­la­su­tus­te ku­lu­sid kär­bi­ti 10 prot­sen­ti. Mil­le ar­velt on kok­ku hoi­tud?
„Ku­lu­tus­te määr on al­la­su­tus­te­ga lä­bi rää­gi­tud. Kok­ku­hoid on eel­kõi­ge pla­nee­ri­tud asu­tus­tel ma­jan­da­mis­ku­lu­de ar­velt.“

Vallavo­li­ko­gu ot­su­ses on val­la­va­lit­su­se ko­hus­tus kuu aja jook­sul kin­ni­ta­da põ­hi­te­ge­vu­se ku­lud te­ge­vu­sa­la­de kau­pa. Mil­li­sed ku­lud? Ja mil­lal tu­le­val aas­tal teh­ta­vad in­ves­tee­rin­gud kin­ni­ta­tak­se?
„Vo­li­ko­gu kin­ni­tab ko­gu val­la koh­ta te­ge­vus­ku­lud. Ta on and­nud val­la­va­lit­su­se­le vo­li­tu­sed kin­ni­ta­da need al­la­su­tus­te kau­pa – koo­lid, las­teaiad, val­la­ma­ja tee­nis­tu­sed. 2021. aas­tal teh­ta­vad in­ves­tee­rin­gud on ee­lar­ve­ga kin­ni­ta­tud.“

Mil­li­sed need in­ves­tee­rin­gud on?
„Kuu­sa­lu kesk­koo­li üm­be­re­hi­tu­seks 3 500 000 eu­rot, Sal­mis­tu sa­da­ma ehi­tu­seks 1 690 000 eu­rot koos rii­gilt saa­da­va 790 000 eu­ro­se toe­tu­se­ga, val­la tee­de in­ves­tee­rin­gu­teks 150 000 eu­rot ja üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­seks 30 000 eu­rot.“

Kui­das on pal­ga­tõu­su­ga, kas val­la pal­gal ole­va­tel ha­ri­dus­töö­ta­ja­tel on ka­vas töö­ta­su tõs­ta tu­le­val aas­tal ja kas ka val­la amet­ni­kel?
„Va­ja­du­sel peak­si­me tõst­ma alam­pal­ka ja õpe­ta­ja­te töö­ta­su. Esialg­se­tel and­me­tel riik neid pal­ku tõs­ta ei plaa­ni, see­ga po­le ka ee­lar­ves pal­ga­tõu­su pla­nee­ri­tud.“

Mar­ti Hääl hin­das vo­li­ko­gu is­tun­gil sel­li­sel ku­jul ee­lar­ve vas­tu­võt­mist eba­sea­dus­li­kuks, sest ei si­sal­da tä­na­vu­sest aas­tast üle kan­du­vaid ku­lu­tu­si. Pä­rast is­tun­gi va­he­ajal aru­pi­da­mist pa­ni vo­li­ko­gu esi­mees ee­lar­ve hää­le­tu­se­le ja keh­tes­ta­ti koa­lit­sioo­ni 10 hää­le­ga. Opo­sit­sioo­ni esin­da­ja väi­det en­ne hää­le­ta­mist üm­ber ei lü­ka­tud. Mis sei­su­ko­ha­le koa­lit­sioon sea­dus­lik­ku­se osas jõu­dis?
„Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­selt vo­li­ko­gu­le vas­tu võt­mi­seks esi­ta­tud 2021. aas­ta ee­lar­ve on koos­ta­tud keh­ti­vat sea­du­sand­lust ar­ves­ta­des ja sea­dus­lik.”

Eelmine artikkelSada eluaas­tat täi­tus AS­TA-ELF­RIE­DE HAR­RA­KUL Aru­kü­last ja LIN­DA KUUSK­MÄEL Tur­bu­nee­mest
Järgmine artikkelMAR­TI HÄÄ­LE aval­dus ea­ka­te ko­du koh­ta