MAR­TI HÄÄ­LE aval­dus ea­ka­te ko­du koh­ta

282
MARTI HÄÄL.

Mar­ti Hääl va­li­mis­lii­dus Üks Kuu­sa­lu Vald lu­ges val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil et­te aval­du­se Kuu­sa­lu ea­ka­te ko­du lik­vi­dee­ri­mi­sest. Ta mee­nu­tas, et 16. sep­temb­ril võt­sid 9 vo­li­nik­ku vas­tu ot­su­se kiir­kor­ras sul­ge­da 30 aas­tat edu­kalt te­gut­se­nud Kuu­sa­lu ea­ka­te ko­du, 7 ea­ka­le tu­li lei­da uus ko­du. Ea­ka­te ko­du klien­did ko­li­ti Lok­sa hool­de­ko­dus­se, kus nad on na­ka­tu­nud Co­vid-19 vii­ru­ses­se, osad vii­dud Tal­lin­nas­se haig­la­ra­vi­le. Vo­li­ko­gu is­tun­gil sai sep­temb­ris kü­la­li­se­na sõ­na ühe klien­di eest­kost­ja, kes juh­tis tä­he­le­pa­nu sel­le­le, et üle­vii­mi­ne suu­re­mas­se hool­de­ko­dus­se suu­ren­dab na­ka­tu­mi­se ris­ki. Mar­ti Hääl edas­tas oma aval­du­se­ga ni­me­li­selt kõi­gi­le 9 vo­li­ni­ku­le ea­ka­te ko­du ühe en­di­se, ko­roo­na­vii­ru­se­ga na­ka­tu­nud klien­di lä­he­das­te kü­si­mu­se, kas nüüd vo­li­ko­gu vas­tu­tab oma 16. sep­temb­ri ot­su­se ta­ga­jär­ge­de eest ja mil­les see väl­jen­dub. Ku­na Kuu­sa­lu ea­ka­te ko­du ruu­mid on an­tud pe­rears­ti­kes­ku­se ka­su­tus­se, pak­kus Mar­ti Hääl, et al­ter­na­tiiv­se la­hen­du­se võiks lei­da Valk­la müü­gi­so­le­va hool­de­ko­du baa­sil. Vo­li­ko­gu esi­mees Vär­ner Loots­mann kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Kuu­sa­lu ea­ka­te ko­du su­le­ti pe­rears­ti­de soo­vi­tu­sel: „Tee­nin­dus oli ea­ka­te ko­dus hea, kuid ruu­mid ei vas­ta­nud hool­de­ko­du­de­le esi­ta­ta­va­te­le nor­mi­de­le, väi­ke­ses kor­te­ris olid koos 9 klien­ti. Is­tun­gil esi­ta­tud aval­dus on po­pu­list­lik. Klien­ti­de na­ka­tu­mi­ne on ka­het­sus­väär­ne, kuid sa­ma oleks või­nud juh­tu­da mu­jal hool­de­ko­dus. Valk­la baa­sil ei ole mõ­tet val­lal li­gi 200 klien­ti ma­hu­ta­vat hool­de­ko­du ava­da.“ Kuu­sa­lu ea­ka­te ko­du klien­ti­dest on te­ma sõ­nul Lok­sal hai­ges­tu­nud kolm. 5. det­semb­ril tea­ta­ti üle­rii­gi­li­ses mee­dias Lok­sa hool­de­ko­du 77 na­ka­tu­mis­juh­tu­mist, 72 na­ka­tu­nut olid hool­de­ko­du klien­did ja 5 töö­ta­jad, 10 ini­mest vii­di Tal­lin­nas­se haig­las­se.

Eelmine artikkelVal­la­va­nem TER­JE KRAAN­VELT Kuu­sa­lu val­la uuest ee­lar­vest
Järgmine artikkelODE PÜR­GI­LE Er­ne­sak­sa sti­pen­dium