ATKO an­dis ena­mi­ku ida suu­na pil­ve­bus­se SE­BE-le es­mas­päe­val

313
ASi SE­BE asen­dus­buss Kuu­sa­lu bus­si­pea­tu­ses.

Sõ­nu­mi­too­ja uu­ris ree­del, 22. jaa­nua­ril Põh­ja-Ees­ti Ühis-t­rans­por­di­kes­ku­selt, kui­das su­jus Kuu­sa­lu ja Lok­sa suu­na ehk ida suu­na bus­si­lii­ni­de üle­mi­nek se­ni­selt ve­da­jalt AT­KO Lii­nid OÜ-lt aju­ti­se­le uue­le ve­da­ja­le AS-ile SE­BE.

Ühist­rans­por­di­kes­ku­se juht And­rus Ni­lisk vas­tas, et esial­gu läks ni­ge­lalt, sest ree­de, 22. jaa­nua­ri hom­mi­kuks oli uue­le ve­da­ja­le üle an­tud kolm si­nist pil­ve­bus­si Ive­co Cross­way Iris­bus, ent üks­ki liin tee­nin­da­ma­ta ei jää, uus ve­da­ja SE­BE leiab va­ja­li­kud bus­sid. Kok­ku sai AT­KO Lii­nid OÜ 2003. aas­tal rii­gilt 14 uut pil­ve­bus­si ida suu­na ava­li­ke lii­ni­de tee­nin­da­mi­seks.

Ku­na AT­KO Lii­ni­de le­ping ida suu­na tee­nin­da­mi­seks lõp­pes 21. jaa­nua­ril 2021, jät­kab ava­li­ke lii­ni­de tee­nin­da­mist han­ke tu­le­mu­se­na aju­ti­selt AS SE­BE. Aju­ti­ne le­ping kes­tab ku­ni kaks aas­tat – ju­huks, kui hil­ju­ti lõp­pe­nud põ­hi­han­ge ida suu­na ve­da­ja leid­mi­seks vaid­lus­ta­tak­se ja või­ma­li­kud koh­tup­rot­ses­sid võ­ta­vad ae­ga.

ASi SE­BE ju­ha­tu­se lii­ge Ül­lar Kal­jus­te lu­bas sa­mu­ti, et kõi­ki lii­ne tee­nin­da­tak­se, saa­ma­ta jää­nud bus­sid asen­da­tak­se ASi SE­BE ja Moo­torg­ru­pi teis­te et­te­võ­te­te va­ba­de bus­si­de­ga. Va­he on sel­les, et asen­dus­bus­si­del po­le elekt­roo­ni­list lii­ni­tab­lood ega pi­le­ti­müü­gi­sead­meid.Pi­le­ti­müü­ki ei toi­mu se­ni, ku­ni asen­dus­bus­sid saa­vad va­ja­li­kud sead­med.
Es­mas­päe­val, 25. jaa­nua­ril tea­tas ühist­rans­por­di­kes­ku­se juht And­rus Ni­lisk, et bus­si­de üleand­mi­ne jät­kus es­mas­päe­val taas kol­me osa­poo­le, AT­KO Lii­nid, SE­BE ja trans­por­dia­me­ti, esin­da­ja­te juu­re­so­le­kul. Ülean­ta­vad bus­sid pea­vad ole­ma sõi­du­kor­ras.
Ühist­rans­por­di­kes­ku­se te­gev­di­rek­to­ri ase­täit­ja Kad­ri Kroo­ni li­sas, et lii­nid po­le tee­nin­da­ma­ta jää­nud, kuid on he­lis­ta­tud, et osad sõit­jad ei tund­nud SE­BE bus­se ära: „Tal­lin­nas tu­leb lii­ni­bus­si lä­he­ne­des min­na oo­tep­lat­vor­mi ää­re­le. Ku­na SE­BE bus­sid po­le si­ni­sed, puu­du­sid tab­lood, ei osa­tud bus­si tu­le­kul en­dast mär­ku an­da. Nüüd on kok­ku le­pi­tud, et SE­BE bus­sid pea­tu­vad Tal­lin­nas kõi­gis et­te­näh­tud pea­tus­tes.“

Sõ­nu­mi­too­ja pa­lus AT­KO Lii­nid OÜ-lt kom­men­taa­ri, miks kõi­ki bus­se kok­ku­le­pi­tud ajal üle ei an­tud.

AT­KO Lii­ni­de ju­hatuse liige Arvo Sarapuu jr: „AT­KO Lii­nid OÜ oli nel­ja­päe­val, 21. jaa­nua­ril pä­rast lii­ni­de tee­nin­da­mist val­mis and­ma üle trans­por­dia­me­ti amet­li­ku­le esin­da­ja­le rii­gi­va­ra ka­su­tus­se and­mi­se­le­pin­gus sä­tes­ta­tud komp­lekt­su­se­le vas­ta­vad rii­gi­bus­sid, mis olid an­tud et­te­võt­te ka­su­tus­se Har­ju­maa ida­suu­na tee­nin­da­mi­seks. Teh­ni­li­selt kor­ras bus­sid, va­rus­ta­tud kõi­gi va­ja­li­ke li­sa­sead­me­te­ga na­gu kas­saa­pa­raa­did, sõi­du­mee­ri­kud ja lä­bi­nud teh­no­kont­rol­li, mi­da kin­ni­ta­vad vas­ta­vad ak­tid, olid val­mis üleand­mi­seks, aga lõ­pe­ta­ti pä­rast kol­me bus­si üleand­mist. Kui­gi AT­KO Lii­nid OÜ oli val­mis jät­ka­ma, tea­tas trans­por­dia­met, et jät­kab bus­si­de vas­tu­võt­mist es­mas­päe­val 25. jaa­nua­ril. See­ga oli AT­KO Lii­nid OÜ tei­nud omalt poolt kõik, et bus­si­de üleand­mi­ne oleks või­ma­li­kult kii­re.“

Arvo Sarapuu jr sel­gi­tas, et ko­ha­le kut­su­tud po­lit­sei te­gi bus­si­de­le tu­le­ne­valt sõi­du­mee­ri­ku­test era­kor­ra­li­se üle­vaa­tu­se vaa­ta­ma­ta sel­le­le, et bus­sid ta­gas­ta­ti koos täp­selt nen­de sõi­du­mee­ri­ku­te­ga, mis maan­teea­met et­te­võt­te­le 2013. aas­tal ka­su­ta­da an­dis.

Vas­tu­ses on öel­dud: „Maan­teea­met teos­tas rii­gi­bus­si­de re­gist­ree­ri­mi­seel­se teh­no­nõue­te­le vas­ta­vu­se kont­rol­li 22. ja 26. no­vemb­ril 2012. Kont­rol­li käi­gus jät­tis maan­teea­met sõi­du­mee­ri­ku­te sea­du­se­le vas­ta­vu­se tu­vas­ta­ma­ta, kui­gi ok­toob­rist 2012 peab ole­ma rii­gi soe­ta­tud bus­si­de­le pai­gal­da­tud ja ak­ti­vee­ri­tud uue­mat tüü­pi ehk kol­man­da põlv­kon­na di­gi­taal­ne sõi­du­mee­rik. Nen­del bus­si­del vas­tav sõi­du­mee­rik puu­dub ja maan­teea­met ei nõud­nud en­ne bus­si­de re­gist­ree­ri­mist sel­le pai­gal­da­mist. Nüüd aga suu­nas trans­por­dia­met rii­gi­bus­si­de ta­gas­ta­mi­sel need bus­sid era­kor­ra­li­se­le üle­vaa­tu­se­le sa­ma­de sõi­du­mee­ri­ku­te eest. Ole­me kaks aas­tat saat­nud kir­ju maan­teea­me­tis­se ning ma­jan­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­tee­riu­mis­se, et võe­taks vas­tu lõp­lik ot­sus bus­si­des­se pai­gal­da­tud va­le­de sõi­du­mee­ri­ku­te koh­ta. Rii­gi­bus­si­de ka­su­ta­mi­se ajaks pai­gal­da­si­me bus­si­des­se sea­du­se­le vas­ta­vad sõi­du­mee­ri­kud, kuid maan­teea­me­ti ot­su­sel meie et­te­võt­te­le uu­te sõi­du­mee­ri­ku­te pai­gal­da­mist ei kom­pen­see­ri­tud. Et rii­gi­va­ra ka­su­tus­se and­mi­se le­pin­gust läh­tu­des tu­leb ta­gas­ta­da bus­sid esialg­ses teh­ni­li­ses komp­lekt­su­ses, siis pai­gal­da­si­me bus­si­de­le en­ne üleand­mist sa­mad sõi­du­mee­ri­kud, mis olid bus­si­des, kui maan­teea­met need AT­KO Lii­nid OÜ-le üle an­dis.“

Üllar Kaljuste SEBEst, kes viibis busside üleandmise juures: „Üks asi on busside üleandmine, teine on busside tehniline seisukord. Meil kui uuel vedajal pole võimalik lähtuvalt busside tehnilisest seisukorrast nendega liine teenindada, busside tehnilised sõlmed ei vasta tehnoülevaatusel läbitavale, bussid vajavad tõsiseid remonte.“