Val­la­va­li­tsus kut­sub Raa­si­ku 780. sün­ni­päe­va tä­his­ta­ma

132
Raasiku vallamaja ja Aruküla rahvamaja.

Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se ja Raa­si­ku Ko­du­kan­di Selt­si ju­ha­tu­se liik­me Ants Ki­vi­mäe algatusel tä­his­ta­tak­se 13. juu­nil Raa­si­ku asu­la sün­ni­päe­va.

„Kui us­ku­da Taa­ni ränd­mun­ka­sid, kes käi­sid kaua aas­taid ta­ga­si möö­da Ees­ti põh­ja­ran­ni­kut pü­sia­sus­tu­se­ga kü­la­koh­ti kir­ja pa­ne­mas, on Raa­si­ku saa­nud 780aas­ta­seks. Kolm­küm­mend aas­tat ta­ga­si, kui Raa­si­ku kir­ja­sõ­nas mai­ni­mi­sest möö­dus 750 aas­tat, pai­gal­da­ti asu­la vää­ri­ka ea tä­his­ta­mi­seks nii­ni­me­ta­tud Mä­gi­se mäe­le juu­be­li­ki­vi. Soo­vi­me täht­päe­va nüüd tä­his­ta­da sa­mas ko­has,“ rää­kis Ants Ki­vi­mäe.

Ta li­sas, et val­la­va­lit­sus ot­sus­tas kok­ku viia mi­ne­vi­ku ja tu­le­vi­ku: „Mi­ne­vik on meie asus­tu­se sa­jan­di­te­pik­ku­ne kulg ajas ning tu­le­vik meie lap­sed, kel­le kä­tes on luua see, mis on tu­le­mas.“

Juu­be­li tä­his­ta­mi­seks ko­gu­ne­vad Raa­si­ku koo­li õpi­la­sed 13. juu­nil kell 10.10 mä­les­tus­ki­vi juur­de, ku­hu esi­me­se klas­si lap­sed is­tu­ta­vad mä­les­tus­puu. Rää­gi­tak­se aja­loost, kõ­ne­leb ka Har­ju-Jaa­ni ki­ri­kuõ­pe­ta­ja Jaan Nu­ga. Pä­rast se­da min­nak­se koo­liõue­le juu­be­li­tor­ti söö­ma.
„Üri­tu­sest ja tor­dist on osa saa­ma oo­da­tud kõik, kel­le jaoks Raa­si­ku on ko­du ja kes hoia­vad se­da sü­da­mes. Loo­dan, et ko­du­ko­ha sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­sest ku­ju­neb kau­nis tra­dit­sioon,“ lau­sus Ants Ki­vi­mäe.

Eelmine artikkelRaa­si­ku vald veab Ida-Har­ju ha­ri­du­se tu­gi­tee­nus­te pro­jek­ti
Järgmine artikkelVaba­taht­li­kud kor­ral­da­sid Kuu­sa­lu val­la Uk­rai­na sõ­ja­põ­ge­ni­ke­le pe­re­päe­va