Raa­si­ku vald veab Ida-Har­ju ha­ri­du­se tu­gi­tee­nus­te pro­jek­ti

131
JUTA ASUJA.

Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se eest­võt­tel käi­vi­tub juu­nis Ida-Har­ju oma­va­lit­sus­te ka­heaas­ta­ne ühisp­ro­jekt, et vä­hen­da­da õpi­las­te va­ra­jast koo­list väl­ja­lan­ge­mist ning pak­ku­da tu­gi­tee­nu­seid, mis ai­ta­vad se­da en­ne­ta­da.

Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus eral­das Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se pro­jek­ti­le 244 000 eu­rot Eu­roo­pa Lii­du st­ruk­tuu­ri­fon­di­de toe­tust. Pro­jek­ti on kaa­sa­tud Ani­ja, Kuu­sa­lu, Jõe­läht­me ja Kuu­sa­lu vald ning Lok­sa linn.

Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja üt­les, et te­gi naa­be­ro­ma­va­lit­sus­te­le et­te­pa­ne­ku ja kõik soo­vi­sid ühisp­ro­jek­tis osa­le­da. Kõi­gis kuues val­las-lin­nas on las­teae­da­de ja üld­ha­ri­dus­koo­li­de õpi­las­te ar­vud kas­va­mas. Eel­mi­sel õp­peaas­tal oli piir­kon­na 36 las­tea­su­tu­ses kok­ku üle 6100 lap­se-õpi­la­se: „Kui läh­tu­da hin­nan­gust, et kesk­mi­selt viien­dik lap­si on ha­ri­dus­li­ke eri­va­ja­dus­te­ga, on meie piir­kon­nas neid üle 1200.“

Na­gu ko­gu Ees­tis, on ka Ida-Har­ju koo­li­des ot­se­ne väl­ja­lan­ge­vus üld­ha­ri­dus­koo­li­de päe­va­sest õp­pest suh­te­li­selt ma­dal ning en­ne kesk­ha­ri­du­se oman­da­mist ha­ri­dus­tee kat­kes­ta­nud noor­te arv on vii­ma­se küm­ne aas­ta jook­sul pi­de­valt vä­he­ne­nud. Sel­lest hoo­li­ma­ta on Ju­ta Asu­ja hin­nan­gul va­ja­dus en­ne­ta­da õpi­las­te va­rast koo­li­dest väl­ja­lan­ge­vust vä­ga ak­tuaal­ne, sest kas­va­nud on noor­te arv, kel on suu­rem oht ha­ri­dus­tee va­ra­ja­se­le kat­ke­mi­se­le. Ta mär­kis, et ka vii­mas­te aas­ta­te sun­ni­tud dis­tant­sõ­pe on suu­ren­da­nud ras­kus­tes noor­te ar­vu, sa­mu­ti on rohkem toi­me­tu­le­ku­ras­kus­tes va­ne­ma­id, kel­lel on kee­ru­li­ne oma lap­si toe­ta­da.

„Ku­na osa­le­vad oma­va­lit­su­sed ük­si on pi­gem väi­ke­sed, on sel­lis­te tu­gi­tee­nus­te ühi­selt kor­ral­da­mi­se ai­nu­mõel­dav. Prae­gu on eba­sood­sas olu­kor­ras las­te ja noor­te toe­ta­mi­sel eri­ne­vad lä­he­ne­mi­sed, oma­va­he­li­ne koos­töö on pi­gem mõ­ne konk­reet­se juh­tu­mi põ­hi­ne ja ju­hus­lik. Kuu­sa­lu val­las on ha­ri­du­se tu­gi­tee­nu­sed ja re­ha­bi­li­tat­sioo­ni­tee­nu­sed koon­du­nud üh­te kes­ku­ses­se, Ko­se val­las on ha­ri­du­se tu­gi­kes­kus käi­vi­ta­tud suu­ri­mas koo­lis, Raa­si­ku val­las on osa tu­gis­pet­sia­lis­te tööl koo­li­des, osa val­la­va­lit­su­ses,“ rää­kis ta.

Esial­gu pan­nak­se kir­ja, mil­li­sed tee­nu­sed on ha­ri­dus­li­ke eri­va­ja­dus­te­ga las­te jaoks prae­gu ole­mas, see­jä­rel ha­ka­tak­se koos­ta­ma pa­ri­mat piir­kon­da so­bi­vat koos­töö­mu­de­lit sot­siaal-, ha­ri­dus- ja ter­vi­se­vald­kon­na tee­nus­test, mil­le­ga saaks las­te­le-noor­te­le pak­ku­da pa­ri­mat abi koo­list väl­ja­lan­ge­vu­se en­ne­ta­mi­seks. Loo­da­vaid mu­de­leid on ka­vas pi­lo­tee­ri­da.

Pro­jek­ti raa­mes töö­ta­tak­se väl­ja koo­li­tusp­rog­ramm ning kor­ral­da­tak­se tu­gi­tee­nus­te se­nis­te prak­ti­ka­te­ga tut­vu­mi­seks kaks Ees­ti-si­sest õp­pe­rei­si ning õp­pe­reis Por­tu­ga­li.

Eelmine artikkelArukülas ja Raasikul teadetetahvlid
Järgmine artikkelVal­la­va­li­tsus kut­sub Raa­si­ku 780. sün­ni­päe­va tä­his­ta­ma