Vaba­taht­li­kud kor­ral­da­sid Kuu­sa­lu val­la Uk­rai­na sõ­ja­põ­ge­ni­ke­le pe­re­päe­va

142
Uk­rain­las­te­le esi­ne­sid LI­SET­TE MOKS ja SO­FIA RU­TI­KU fol­kan­samb­list Uu­ri­kad. Foto Raul Valgiste/Kuusalu Kroonika

ÜL­LE TAMM
KÜLLI KOPPELMAA

La­he­maa Pä­ris­mus­ko­ja pe­re­nai­ne ja pe­re­mees Liis ja Ro­land Burk ning Ii­sa­ka lam­ba­kas­va­tus- ja kä­si­töö­ta­lu va­na­pe­re­nai­ne ja va­na­pe­re­mees Ma­re ja Väi­no Veer­sa­lu Uu­ri kü­last võõ­rus­ta­sid eel­mi­se kol­ma­päe­va, 18. mai õh­tul oma ko­du­ta­lus ja sa­ma õue peal asu­vas pä­ri­mus­ko­jas Uk­rai­na pe­re­kon­di.

Sõ­ja­põ­ge­ni­ke­le esi­ne­sid Li­set­te Moks ja So­fia Ru­ti­ku fol­kan­samb­list Uu­ri­kad. Uk­rai­na las­tel oli või­ma­lus rat­su­ta­da ho­bus­te­ga, uu­dis­ta­da ta­lu lam­baid ja tal­le­sid, is­tu­da pä­ri­mus­ko­jas lõk­ke ää­res, hü­pa­ta ba­tuu­dil.

Liis Burk ju­tus­tas, et pe­re­päe­va idee tek­kis ko­he, kui esi­me­sed põ­ge­ni­kud jõud­sid Uk­rai­nast Kuu­sa­lu val­da ning val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas, et oo­da­tak­se va­ba­taht­lik­ke, kes soo­vi­vad ja saa­vad pa­gu­la­si ai­da­ta. Abi­li­si re­gist­ree­rus mi­tu­küm­mend, nei­le ava­ti omaet­te Fa­ce­boo­ki-grupp.

Ka Liis Burk an­dis en­dast tea­da ja kir­ju­tas, et teeks Uk­rai­na las­te­le üri­tu­se. Maa­rit Mürk Muuk­sist pak­kus see­pea­le, et te­ma toob oma tal­li ho­bu­sed rat­su­ta­mi­seks. See­jä­rel tea­tas Ai­ri Arik, et te­ma fir­ma Air­Hops­ti toob ba­tuu­di ja tel­gi ning pa­kub peh­met jää­tist. Raul Val­gis­te Kuu­sa­lu Kroo­ni­kast tu­li pe­re­päe­va pil­dis­ta­ma. And­res Hein­ver Kol­gast tõi Sel­ve­ri köö­gi kon­diit­ri­te val­mis­ta­tud tor­di. And­res Oja sõi­du­tas oma fir­ma Tek­toon OÜ bus­si­ga uk­rain­la­sed Uu­ri kül­la ja viis ka ko­ju. He­li­teh­ni­ka­ga ai­ta­sid Kül­li-Kat­ri Es­ken ja Eke­bert Es­ken. Koos Maa­rit Mür­gi­ga ju­hen­da­sid rat­su­ta­mi­sel noo­ri Li­set­te Moks ja Alex­sand­ra An­tons.

„Kõik abi­li­sed te­gut­se­sid ja pa­nus­ta­sid va­ba­taht­li­kult,“ kir­jel­das Liis Burk.

Uk­rai­na ema­sid ja lap­si oli pe­re­päe­val kok­ku li­gi 30. Kor­ral­da­ja­te sõ­nul võt­sid põ­ge­ni­kud pe­re­päe­va te­ge­vus­test ak­tiiv­selt osa, mõ­ni­gi viis ko­ju jää­nud va­na­va­ne­ma­te­le või teis­te­le pe­re­liik­me­te­le tor­ti ja jää­tist kaa­sa.

Pe­re­päe­val osa­le­sid uk­rain­las­te va­ba­taht­li­kud abi­li­sed Kuu­sa­lu val­la­ma­jast: las­te­kait­ses­pet­sia­list Hel­le Soots, hoo­le­kan­des­pet­sia­list Kal­li-Ma­rion Sass ja juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man. Ne­mad ja kantseleispetsialist Ve­ro­ni­ka Laen­de te­ge­le­vad sõ­ja­põ­ge­ni­ke­ga seo­ses oma tööü­le­san­ne­te­ga, aga ai­ta­vad ka tööst va­bal ajal – ko­gu­vad ese­meid ja rii­deid ning ja­ga­vad in­fot, mi­da va­ja­tak­se. Suuremad toetajad on olnud MTÜ Päevad ja Ööd ning MTÜ Aitan Eestit, kelle esindaja Hiie-Maarja Lõhmus võttis ühendust ja pakkus abi. Lisaks on panustanud paljud kohalikud püsiannetajad.

Kuu­sa­lu val­da on prae­gu­seks ela­ma jää­nud li­gi 50 sõ­ja­põ­ge­nik­ku Uk­rai­nast. Et neid oma­va­hel pa­re­mi­ni tut­ta­vaks te­ha, ja­ga­da Ees­tis hak­ka­ma saa­mi­seks sel­gi­tu­si ja tar­vi­lik­ke as­ju. Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­ses on iga kol­ma­päe­va õh­tul toimunud uk­rain­las­te ja va­ba­taht­li­ke abi­lis­te kok­ku­saa­mi­sed.

Kuu­sa­lu kesk­koo­lis õpi­vad 12 noort Uk­rai­nast, las­teaias käib 3 last.

Anu Kirs­man: „Suur tä­nu to­re­da pe­re­päe­va va­ba­taht­li­ke­le kor­ral­da­ja­te­le ja toe­ta­ja­te­le. Ka meie val­la­ma­ja selts­kond osa­les peol kü­la­li­se­na, meie roll oli ai­da­ta uk­rain­las­te kok­ku­kut­su­mi­sel ning va­ja­du­sel ka ve­ne kee­le tõl­ki­ja­te­na.“

Uk­rain­la­sed An­ija ja Raa­si­ku val­las ning Lok­sal
Anija vallas Nelijärvel elanud põgenikud koliti Tallinnasse hotelli ja laevale, puhkekeskus on valmis alates sügisest neid uuesti majutama. Kehras elab 80-100 põgenikku. Nädalas tuleb juurde 2-3 inimest, kes leiavad elukoha tuttavate-sugulaste juures, vallal elamispindu pakkuda pole.

Raa­si­ku val­da on re­gist­ree­ri­tud 13 sõ­ja­põ­ge­nik­ku. Osa põ­ge­nik­ke on läi­nud mu­ja­le.

Lok­sa lin­nast on osad põ­ge­ni­kud läi­nud Uk­rai­nas­se ta­ga­si, ük­si­kud tu­lid veel eel­mi­sel nä­da­lal. Kok­ku on seo­ses Ukraina sõ­ja­ga Lok­sa­le elu­ko­ha leid­nud 73 ini­mest. Kui­vo­ja puh­ke­kes­ku­ses oli li­gi 30 uk­rain­last, ne­mad ela­vad nüüd teis­tes ma­ju­tus­pai­ka­des või kor­te­ri­tes. Lok­sa koo­lis õpi­vad 20 uk­rai­na noort, las­teaias on 12.

Eelmine artikkelVal­la­va­li­tsus kut­sub Raa­si­ku 780. sün­ni­päe­va tä­his­ta­ma
Järgmine artikkelKolga lasteaia folgipidu Uurikatega