Val­la­va­lit­sus ei nõus­tu­nud Val­ge­jõe kar­jää­ri ja Ku­pu ­maardla lu­ba­de­ga

52
Maavarade kaart maa-ameti geoportaalis. Punasega on liivakarjäärid ja Rummu turbakarjäär, sinisega uuringukohad, roosaga liiva, savi (Loksa, Turbuneeme), turba (Rummu, Viru raba, Hara), fosforiidi (Tsitre, Kahala), lubjakivi (Valkla) maardlate piirid.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ot­sus­tas möö­du­nud nel­ja­päe­va, 10. veeb­rua­ri is­tun­gil, et ei nõus­tu loa and­mi­se­ga EMG Kar­jää­rid OÜ-le Val­ge­jõe lii­va­kar­jää­ris kae­van­da­mi­seks. EMG Kar­jää­rid OÜ taot­leb kesk­kon­naa­me­tilt kae­van­da­mis­lu­ba 15 aas­taks, kar­jää­ri pin­da­la oleks 20,70 hek­ta­rit, koos tee­nin­dus­maa­ga 24,87 hek­ta­rit.

Val­la­va­lit­su­se ot­su­se sel­gi­ta­vas osas on kir­jas: „Käe­so­le­valt ei ole Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus veen­du­nud, et maard­la ra­ja­mi­se­ga ei kaas­ne olu­list kesk­kon­na­mõ­ju ega aval­du mõ­ju ko­ha­li­ke ini­mes­te eluk­va­li­tee­di­le.“

Li­gi nel­ja­le­he­kül­je­li­ses sel­gi­tu­ses vii­da­tak­se Val­ge­jõe kü­la esin­da­ja, kar­jää­ri lä­hi­naab­ri­te ja Na­he ja­hi­selt­si esi­ta­tud vas­tu­väi­de­te­le. Ka on öel­dud et ju­hul kui 50 ki­lo­meet­ri raa­diu­ses on ta­ga­tud maa­va­ra (lii­va – toim.) osas va­rus­tus­kind­lus vä­he­malt 10 aas­taks, ei ole uue kar­jää­ri ava­mi­ne õi­gus­ta­tud.

Sa­mas mär­gi­tak­se, et keh­ti­va ehk en­di­se Lok­sa val­la 2000. aas­tal keh­tes­ta­tud üldp­la­nee­rin­gu jär­gi on kae­van­da­mis­lu­ba hõl­mav ala mär­gi­tud lii­va- ja kruu­sa­maard­la­na, kuid Har­ju maa­kon­nap­la­nee­rin­gus 2030 ro­he­li­se võr­gus­ti­ku tuu­ma­la­na.

„Ar­ves­ta­des kae­van­dus­te­ge­vu­se­ga kaas­ne­vat pi­de­vat mü­ra, vib­rat­sioo­ni ja veo­ki­te lii­ku­mist, mis aval­du­vad li­saks ka väl­ja­poo­le mäee­ral­dist ja sel­le tee­nin­dus­maad, lan­geb ro­he­võr­gus­ti­ku efek­tiiv­sus mäee­ral­di­se alast kau­ge­mal. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus nõus­tub ko­ha­li­ke ini­mes­te pöör­du­mi­se­ga seo­ses ne­ga­tiiv­se mõ­ju tek­ke­ga piir­kon­na loo­dus­kesk­kon­na­le,“ on mär­gi­tud sel­gi­ta­vas osas.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt kom­men­tee­ris, et Val­ge­jõe kar­jää­ri ala on val­la uue koos­ta­ta­va üldp­la­nee­rin­gu jär­gi ro­hea­la ning val­la­va­lit­sus ei pea õi­geks, et ava­tak­se uu­si kar­jää­re en­ne, kui se­ni­sed kar­jää­rid on am­men­da­tud.

„Kae­van­dus­loa taot­lu­ses väi­de­tak­se, et kae­van­da­mi­ne ei mõ­ju­ta ümb­rit­se­vat kesk­kon­da, kuid ei ole esi­ta­tud uu­rin­guid, mis võik­sid se­da kin­ni­ta­da,“ lau­sus ta.

EMG Kar­jää­rid OÜ ju­ha­tu­se lii­ge Jan Jo­han­son vastas Sõ­nu­mi­too­ja­ küsimusele Val­ge­jõe kar­jää­ris kae­van­da­mi­se kesk­kon­na­mõ­ju­de eel­hin­da­mi­se koh­ta, et kae­van­da­mis­loa taotlemise riik­lik­ku re­gu­lat­sioo­ni on muu­de­tud, eel­hin­da­mi­se koos­tab kesk­kon­naa­met pä­rast se­da, kui on saa­nud oma­va­lit­su­selt kae­van­da­mis­loa­le nõu­so­le­ku. Va­rem saa­de­ti oma­va­lit­su­se­le ar­va­mu­se aval­da­mi­seks taot­lus­ma­ter­ja­lid koos kesk­kon­na­mõ­ju eel­hin­nan­gu­ga.
„Praegu on tegu olu­kor­ra­ga, kus vald ei saa nõu­so­le­kut an­da, ku­na justkui pole in­fot te­ge­vu­se kesk­kon­na­mõ­ju koh­ta või on asutud volituse piire ületades ise keskkonnamõju osas hinnanguid andma ja kesk­kon­naa­met ei saa an­da hin­nan­gut kesk­kon­na­mõ­ju koh­ta, sest po­le oma­va­lit­su­se nõu­so­le­kut. Omavalitsuse mittenõustuv otsus tähendab, et keskkonna-
amet on kohustatud lõpetama kaevandamisloa taotluse menetluse, tegelikke keskkonnamõjusid ei asuta uurima. Tutvume otsusega ja on reaalne, et oleme sunnitud esitama selle kohta vaide.“

Ku­pu maard­la uu­rin­gu­lu­ba
Va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald ava­li­kus­tas veeb­rua­ri al­gu­ses Fa­ce­boo­kis, et kesk­kon­naa­met on kü­si­nud Kuu­sa­lu val­lalt koos­kõ­las­tust OÜ Mer­ko esi­ta­tud taot­lu­se­le te­ha geo­loo­gi­li­si uu­rin­guid Ku­pu uu­rin­gu­ruu­mis, kus asub lii­va­maard­la. Uu­ri­da soo­vi­tak­se 24,9 hek­ta­ril, ku­hu on plaa­nis ra­ja­da 25 puu­rau­ku sü­ga­vu­se­ga ku­ni 20 meet­rit.

Va­li­mis­lii­du Fa­ce­boo­ki-le­hel kü­si­ti, miks Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ei ava­li­kus­ta­nud taot­lust, se­da ei aru­ta­tud vo­li­ko­gu kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jo­nis. Vas­ta­mi­seks an­tud ka­he­kuu­li­ne täh­taeg möö­dus jaa­nua­ris.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ot­sus­tas 10. veeb­rua­ril, et ei nõus­tu loa and­mi­se­ga geo­loo­gi­lis­teks uu­rin­gu­teks Ku­pu uu­rin­gu­ruu­mis. Ot­su­se sel­gi­tu­ses on mär­gi­tud, et val­la 2001. aas­tast keh­ti­va üldp­la­nee­rin­gu jär­gi on te­gu toot­mis­maa­ga, Har­ju maa­kon­nap­la­nee­rin­gu 2030 ko­ha­selt ro­he­ko­ri­do­ri­ga. Uu­rin­gu­loa and­mi­ne ja hil­jem kae­van­da­mis­loa väl­jas­ta­mi­ne häi­rib ro­he­võr­gus­ti­ku toi­mi­mist, võib mõ­ju­ta­da ala at­rak­tiiv­sust ja pers­pek­tiiv­sust, kin­nis­va­ra väär­tust ning mõ­ju­tab ot­se­selt lä­he­du­ses ela­va­te ini­mes­te heao­lu.

Val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et uu­rin­gu­loa taot­lus jäi ava­li­kus­ta­ma­ta ja tä­he­le­pa­nu­ta ametniku inimliku eksimuse tõttu: „Võtsime ühendust keskkonnaametiga, selgitasime olukorda, arvamuse esitasime eelmisel neljapäeval. Et taotlus jäi õigeaegselt menetlemata, on kahetsusväärne. Ametnikult on võetud selgitus ja tehtud suuline märkus.“

Eelmine artikkelVal­la­va­nem RAUL SIEM: „Raa­si­ku val­la ee­lar­ve on mõõ­du­ka kas­vu­ga.“
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la las­te- ja pe­re­de ko­mis­jo­ni esi­me­ne aru­te­lu­tee­ma on e-si­ga­re­tid koo­li­des