Val­la­va­nem RAUL SIEM: „Raa­si­ku val­la ee­lar­ve on mõõ­du­ka kas­vu­ga.“

81
Raa­si­ku val­la­va­ne­ma RAUL SIE­Mi sõ­nul on ee­lar­ve foo­kus suu­na­tud val­la­töö­ta­ja­te väär­tus­ta­mi­se­le ja toe­tus­te kas­vu­le.

Raa­si­ku val­la­va­nem RAUL SIEM, kui det­semb­ris ame­tis­se as­tu­si­te, oli 2022. aas­ta val­laee­lar­ve koos­ta­mi­ne ala­nud. Kui pal­ju ole­te Teie saa­nud se­da teha?
„Kui val­la­va­ne­maks tu­lin, oli val­laee­lar­ve eel­nõu ju­ba val­mis ja läks vo­li­kok­ku aru­te­lu­le. Ee­lar­ve me­net­lus käib laias plaa­nis ee­lar­vest­ra­tee­gia põh­jal, jook­su pealt enam suu­ri muu­da­tu­si reeg­li­na ei teh­ta.“

Kui­das ee­lar­vet ise­loo­mus­ta­te?
„Ee­lar­ve on mõõ­du­ka kas­vu­ga, tu­lu­de-ku­lu­de kas­vuks on ar­ves­ta­tud 10 prot­sen­ti. Saa­me sel­le ee­lar­ve­ga kind­las­ti täi­ta kõik sea­dus­test tu­le­ne­vad ko­hus­tu­sed ning ka in­ves­tee­rin­guid te­ha.

Kui ame­tis­se asu­sin, oli ju­ba tea­da, et ener­gia­hin­da­de tõu­su tõt­tu hak­ka­vad kõi­gi muu­de tee­nus­te ja too­de­te hin­nad tõus­ma. See­tõt­tu ole­me ee­lar­ve foo­kust suu­na­nud se­ni­sest roh­kem val­la al­la­su­tus­te töö­ta­ja­te mo­ti­vee­ri­mi­se­le ning pe­re­de­le maks­ta­va­te toe­tus­te suu­ren­da­mi­se­le. Sel­les val­gu­ses suu­re­nes val­la tee­nis­tu­ses ole­va­te töö­ta­ja­te töö­ta­su kesk­mi­selt 12,5 prot­sen­ti ning toe­tus­te ko­gu­sum­ma val­laee­lar­ves kas­vas 16 prot­sen­ti. Tõst­si­me sün­ni­toe­tu­se 350 eu­rolt 500 eu­ro­le ning las­te ra­nit­sa­toe­tu­se 100 eu­rolt 150 eu­ro­le.

Val­la­va­lit­su­se se­ni­ne st­ruk­tuur on ol­nud eba­mõist­li­kult õhu­ke ja on ilm­sel­ge, et nii õhu­ke­se st­ruk­tuu­ri­ga, kus mõ­ni ame­ti­koht on täit­ma­ta ja mõn­da koh­ta po­le ise­gi loo­dud, ei ole või­ma­lik osu­ta­da ela­ni­ke­le kva­li­teet­set tee­nust. Ole­me suu­ren­da­nud ka ame­ti­koh­ta­de ar­vu val­la­va­lit­su­ses ning loo­nud juur­de ehi­tuss­pet­sia­lis­ti ja ju­ris­ti ame­ti­ko­ha. On olu­li­ne, et muu­tuk­si­me oma tee­nu­se osu­ta­mi­sel efek­tiiv­se­maks ja kva­li­teet­se­maks.“

In­ves­tee­rin­gu­te maht on ee­lar­ves väik­sem, kui oli eel­mi­sel aas­tal. Mil­li­sed on tä­na­vu­sed suu­re­mad in­ves­tee­rin­gud?
„Käesolev aas­ta on in­ves­tee­rin­gu­te osas tões­ti hin­ge­tõm­ba­mi­se või ras­va­ko­gu­mi­se aeg. Val­la fi­nants­seis on hea, tu­lu­de-ku­lu­de va­he on üle 1 mil­jo­ni eu­ro. See tä­hen­dab, et val­la oma­fi­nant­see­ri­mi­se või­me­kus on ar­ves­ta­tav. 2022. aas­ta ee­lar­ve on in­ves­tee­rin­gu­te osas eel­mis­test na­tu­ke ta­ga­si­hoid­li­kum, kuid mit­te tü­hi.

Jät­ka­me eel­mi­sel aas­tal alus­ta­tud Aru­kü­la las­teaia juur­de-e­hi­tu­se ja Raa­si­ku sot­siaal­kor­ter­ma­ja re­no­vee­ri­mi­se­ga. In­ten­siiv­selt te­ge­le­me ka akuut­seks osu­tu­nud las­teaia­koh­ta­de prob­lee­mi la­hen­da­mi­se­ga. See on kah­juks ol­nud pik­ka ae­ga la­hen­da­ma­ta. Kee­ru­li­ne olu­kord on tek­ki­nud peaas­ja­li­kult põh­ju­sel, et val­lal puu­dub üle­vaa­de de­mo­graa­fi­li­sest suun­du­mu­sest. Ei ole teh­tud ana­lüü­si, mis ar­ves­taks rah­vas­ti­ku lii­ku­mi­se, juur­de­kas­vu ning pla­nee­ri­mis­te­ge­vu­se­ga. See on suur töö, mil­le­ga ole­me alus­ta­mas ja loo­da­me sü­gi­seks saa­da sel­geks, ku­hu Raa­si­ku vald rah­vas­ti­ku muu­tu­si ar­ves­ta­des pi­ke­mas pers­pek­tii­vis lii­gub, kui pal­ju meil on va­ja uu­si las­teaia- või koo­li­koh­ti.

Kind­las­ti hak­ka­me 2022. aas­tal Raa­si­ku ale­vik­ku ra­ja­ma ühis­vee­vär­ki ja ka­na­li­sat­sioo­ni. Pro­jek­tid on ole­mas ning lä­hi­kuu­del plaa­ni­me ehi­tus­te­ge­vu­se­ga alus­ta­da. Kui me ei saa sel­leks ka­su­ta­da in­ves­tee­rin­gu­toe­tu­si, ole­me vas­tu võt­nud põ­hi­mõt­te­li­se ot­su­se ka­su­ta­da oma­va­hen­deid. Ei ole ka vä­lis­ta­tud al­ter­na­tiiv­ne va­riant, et kui toe­tus­fon­di­dest ra­ha ei eral­da­ta, han­gib OÜ Ra­ven va­ja­li­ku teh­ni­ka, loob mees­kon­na ning hak­kab ise ÜVKd ra­ja­ma. Kui ar­ves­ta­da, et Raa­si­ku ÜVK töö­maht on vä­he­malt ne­li-viis aas­tat, siis usun, et see võib ol­la ka­sum­lik – saa­me te­ha sa­ma ra­ha eest roh­kem, kui töö tel­li­mi­sel väl­jast­poolt.“

Raa­si­ku las­teaia moo­dul­rüh­ma jaoks on ee­lar­ves ra­ha ole­mas, kui­gi Teie sel­le ra­ja­mist ei toe­ta.
„Raa­si­ku­le las­teaia­koh­ta­de loo­mi­seks tu­leb loo­mu­li­kult in­ves­tee­ri­da. Mi­na näek­sin se­da in­ves­tee­rin­gut pü­si­vas­se la­hen­dus­se, mit­te eel­mi­se val­la­va­lit­su­se pa­ku­tud eba­mõist­li­kult kal­lis­se moo­dul­kon­tei­ne­ris­se.

Ole­me Raa­si­ku las­teaia ruu­mip­rog­ram­mi üle vaa­da­nud ja asu­nud te­ge­ma es­ma­seid es­kii­se. Täien­da­va­te rüh­ma­ruu­mi­de loo­mi­ne on või­ma­lik ja kind­las­ti ei lä­he see maks­ma roh­kem kui kon­tei­ner­rühm.“

Ka Aru­kü­la kesk­väl­ja­ku jaoks on ee­lar­ves ra­ha ka­van­da­tud, kui­gi koa­lit­sioon se­da te­ge­li­kult te­ha ei ta­ha?
„Prae­gu on ee­lar­ves 80 000 eu­rot Aru­kü­la kesk­väl­ja­ku pro­jek­tee­ri­mi­seks. Mi­na isik­li­kult õi­geks ei pea, ees­kätt see­tõt­tu, et pean se­da val­la­si­se­selt ale­vi­ke ebap­ro­port­sio­naal­seks koht­le­mi­seks. Kui üks ale­vik on ühis­vee­vär­gi ja ka­na­li­sat­sioo­ni­ta, mis peaks tä­na­päe­val ole­ma ele­men­taar­ne hü­giee­ni­fak­tor, siis ei peaks ku­lu­ta­ma olu­li­si sum­ma­sid tei­se ale­vik­ku pel­galt puh­kea­la pla­nee­ri­mi­seks. Mul ei ole mi­da­gi puh­kea­la­de pla­nee­ri­mi­se ja elu­kesk­kon­na aren­da­mi­se vas­tu, aga ar­van, et prae­gu ei ole siin küll prio­ri­teet­su­se jär­je­kor­da ar­ves­ta­tud.“

Mil­lis­tes­se tee­des­se on plaa­nis in­ves­tee­ri­da sel­leks ee­lar­ves­se ka­van­da­tud 345 000 eu­rot?
„Val­la­tee­de pa­ren­da­mist jät­ka­me kind­las­ti vä­he­malt ta­va­pä­ra­ses ma­hus, sel­les osas min­geid kär­peid ei tee. In­ves­tee­rin­gud toi­mu­vad vas­ta­valt tee­hoiu­ka­va­le. Näe­me et­te ole­ma­so­le­va­te tee­de kor­ras­ta­mist, ka­he­kord­set pin­da­mist ja muud. Lii­gu­me eda­si Aru­kü­la-Pe­nin­gi maan­tee äär­de kerg­liik­lus­tee pla­nee­ri­mi­se­ga ku­ni Ka­le­si­ni. Kerg­liik­lus­tee­de jaoks on ava­ne­mas ka täien­dav in­ves­tee­ri­mis­mee­de, ko­gu Ees­ti pea­le on sel­les 5 mil­jo­nit eu­rot, mil­les ka­vat­se­me kind­las­ti osa­le­da ja toe­tust taot­le­da.“

Esi­mest kor­da on Raa­si­ku val­las ka­van­da­tud ra­ha kaa­sa­vaks ee­lar­veks. Kel­le­le ja kui­das hak­ka­te se­da ja­ga­ma?
„Ole­me kaa­sa­va ee­lar­ve ma­huks näi­nud et­te 10 000 eu­rot. Re­gu­lat­sioon, kui­das hak­ka­me ja­ga­ma, tu­leb veel väl­ja töö­ta­da. Ees­märk on, et ee­lar­ve­vä­li­selt oleks kü­la­del ja val­lae­la­ni­kel või­ma­lik taot­le­da val­lalt eri­ne­va­te pro­jek­ti­de jaoks ra­ha. Ar­van, et 10 000 eu­rot on pii­sav sum­ma kaa­sa­va ee­lar­ve­ga alus­ta­mi­seks. Vaa­ta­me, ku­hu sel­le­ga edas­pi­di jõua­me.“

Kas ka­vat­se­te tä­na­vus­teks in­ves­tee­rin­gu­teks võt­ta lae­nu?
„Val­la lae­nu­või­me­kus ei ole prae­gu vä­ga suur, ne­to­võ­la­koor­mus on 53 prot­sen­ti. Uut lae­nu ei ole ka­van­da­tud. Aru­kü­la las­teaia juur­dee­hi­tu­se laen ot­sus­ta­ti eel­mi­sel aas­tal, see on veel väl­ja võt­ma­ta, võ­ta­me tä­na­vu.“

Eelmine artikkelRaa­si­ku las­teaia moo­dul­rüh­mast
Järgmine artikkelVal­la­va­lit­sus ei nõus­tu­nud Val­ge­jõe kar­jää­ri ja Ku­pu ­maardla lu­ba­de­ga