Val­la­tee­de re­mont plussk­raa­di­de­ga tal­vel

342
Pilt on illustratiivne.

Lu­me­vae­ne, soo­jak­raa­di­de ja vih­ma­de­ga talv on lõh­ku­nud kruu­sa­teid, kuid va­he­peal­sed kui­vad il­mad and­sid või­ma­lu­se teid höö­vel­da­da ja hul­le­mas olu­kor­ras tee­lõi­ku­de­le va­ja­du­sel ka kruu­sa­ka­tet pea­le ve­da­da.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil jaa­nua­ris ni­me­tas val­la­va­nem Rii­vo Noor kruu­sa­tee­de olu­kor­da nii hal­vaks, et mõ­nel tee­lõi­gul „hoia­vad kruu­sa­ri­bad au­ke koos“, kuid mär­ga­de ja soo­ja­de il­ma­de tõt­tu auk­li­kuks ja peh­meks muu­tu­nud teid grei­der­da­da ei saa, ka ma­ter­ja­li pea­le­veol po­le mõ­tet, ku­na teeau­gud on vett täis. „Hea on see, et ole­me vii­mas­tel aas­ta­tel vii­nud kruu­sa­teid mus­ta kat­te al­la, see on need teed säi­li­ta­nud,“ tõ­des ta.

Maa- ja tees­pet­sia­list Mait Paa­si­ku sõ­nul on nüüd­seks ne­li kõi­ge hul­le­mas olu­kor­ras teed, mis asu­vad Ala­ve­res, Paa­si­kul, Sa­lu­met­sa ja Pil­la­pa­lu kü­las, au­to alus­sa­ha­ga höö­vel­da­tud: „Kat­se­ta­si­me, kui pal­ju see ai­tab. Kus oli tee kuiv, jäi pä­ris hea, kus olid au­gud vett täis, pol­nud sel­lest suurt abi. Oleks ko­he külm pea­le tul­nud, oleks sel­lest roh­kem ka­su ol­nud, pa­ra­ku ei tul­nud.“

Kuu­sa­lu val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks üt­les, et tä­nu va­he­peal­se­le kui­va­le pe­rioo­di­le õn­nes­tus val­la­tee­del te­ha töid ise­gi roh­kem, kui vaid hä­da­pä­ra­selt: „Kõik olu­li­sed val­la­teed on höö­vel­da­tud, Saun­ja tee­le ja Ha­ra sa­vi­kar­jää­ri tee­le kruu­sa pea­le vee­tud. Kok­ku on see läi­nud maks­ma um­bes 20 000 eu­rot, mis on enam­vä­hem sa­mas suu­rus­jär­gus ta­va­pä­ra­se tal­ve ühe kuu lu­me­lük­ka­mi­se ku­luga, kui suu­ri lu­me­tor­me po­le.“

Ta li­sas, po­si­tiiv­ne on see, et eri­ne­valt lu­me­lük­ka­mi­sest on pea­le­vee­tud kruus suu­res­ti al­les ka ke­va­del-su­vel, mis tä­hen­dab, et neil ku­lu­tus­tel on pü­si­vam väär­tus.

Raa­si­ku val­la tee­de- ja ehi­tuss­pet­sia­list Ka­lev Laast üt­les, et va­he­peal­se­te kui­ve­ma­te il­ma­de­ga jõu­ti kõik põ­hi­teed kor­ra hööv­li­ga üle käia ning sel­lest oli te­ma hin­nan­gul ka abi. Val­la­va­nem And­re Sepp rõ­hu­tas, et tal­vi­ne grei­der­da­mi­ne oli siis­ki hä­da­la­hen­dus: „Raa­si­ku val­la aja­loos po­le ku­na­gi jaa­nua­ris höö­vel­da­tud. Sel­le­ga ei saa loo­ta kva­li­tee­ti, see on vaid hä­da­va­riant. Teeau­ku­de põh­ja­ni höö­vel­da­da ei ole või­ma­lik, ku­na au­gud on vett täis ja au­gu­põ­hi pu­de.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu va­lis kol­me­le ko­mis­jo­ni­le uued ju­hid
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la toe­tus va­ba­taht­li­ke­le pääst­ja­te­le