Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu va­lis kol­me­le ko­mis­jo­ni­le uued ju­hid

199
Kuusalu vallamaja.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 29. jaa­nua­ri is­tun­gil vii­di lä­bi ha­ri­dus- ja noor­soo­töö ko­mis­jo­ni, sot­siaal­ko­mis­jo­ni juh­ti­de ning ko­gu re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni va­li­mi­ne.

Ha­ri­dus- ja noor­soo­töö­ko­mis­jo­ni asee­si­mees Avo Vest va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald esi­tas jaa­nua­ri al­gu­ses aval­du­se ja pa­lus end sel­lest ame­tist va­bas­ta­da. Sot­siaal­ko­mis­jo­ni se­ni­ne esi­mees Kris­ti Ve­te­maa va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du ja asee­si­mees In­geld­rin Aug va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald on oma vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na pea­ta­nud. Re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni se­ni­ne esi­mees Ma­dis Jõ­gi va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald as­tus eel­mi­sel is­tun­gil ame­tist ta­ga­si. See­kord­sel is­tun­gil esi­tas aval­du­se ko­mis­jo­nist lah­ku­mi­seks ka Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li EK­RE ni­me­kir­jast.

Sea­dus nõuab, et vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de esi­me­hi ja asee­si­me­hi tu­leb va­li­da kor­ra­ga. Opo­sit­sioon neil va­li­mis­tel oma kan­di­daa­te ei esi­ta­nud, kõik va­li­tuks osu­tu­nud vo­li­ni­kud on va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du.

Vo­li­ko­gu va­lis ha­ri­dus- ja noor­soo­töö ko­mis­jo­ni esi­me­heks 10 poolt­hää­le­ga Enn Kirs­ma­ni, kes oli sel­les ame­tis ka va­rem. Asee­si­me­heks sai Il­vard Ee­rik­soo 7 poolt­hää­le­ga.

Sot­siaal­ko­mis­jo­ni esi­me­heks va­li­ti 12 poolt­hää­le­ga Kai­do Tsel­ler, asee­si­me­heks Mart Rei­mann 5 poolt­hää­le­ga.

Re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni uus esi­mees on Enn Kirs­man, kes sai 10 poolt­häält, ja asee­si­mees Raul Val­gis­te, kel­le poolt olid 5 vo­li­nik­ku. Re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni liik­meks va­li­ti 12 poolt­hää­le­ga Ur­mo Ris­ti­saar.