Pii­ran­gu­te tõt­tu on Kuu­sa­lu lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tus­te ka­vas muu­da­tu­si

27
ULVI RAND.

Ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku tõ­kes­ta­mi­seks ala­tes 9. au­gus­tist keh­ti­va­te uu­te pii­ran­gu­te tõt­tu jää­vad osa Kuu­sa­lu lau­rit­sa­päe­va ­pi­dus­tus­test ära.

Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ul­vi Rand rääkis, et möö­du­nud nä­da­lal oli neil krii­si­koo­so­lek val­la­va­ne­ma ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­ju­hi­ga, ku­na val­la­va­lit­sus on lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tus­te tel­li­ja ning koos jõu­ti ot­su­se­le, et üri­tu­sed toi­mu­vad, kuid ka­van­da­tust väik­se­mas ma­hus: „14. au­gus­til jää­vad ära rong­käik, tse­re­moo­nia Va­ba­dus­sõ­ja au­sam­ba juu­res, taid­le­ja­te kont­sert ning laat ja toi­du­tä­nav ehk te­ge­vu­sed, ku­hu oli oo­da­ta vä­ga pal­ju rah­vast. Neid me pii­rit­le­ma­ta alal kont­rol­li­da ei saa ja see­tõt­tu Lau­rit­sa pal­lip­lat­sil üri­tu­si ei toi­mu.“

Ku­na Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja si­se­hoov on pii­rit­le­tud, ot­sus­ta­ti sa­ma päe­va õh­tu­ne prog­ramm viia Lau­rit­sa pal­lip­lat­silt üle rah­va­ma­ja hoo­vi. Sin­na oo­da­tak­se rah­vast ala­tes kel­la nel­jast pä­rast­lõu­nal. Kell viis al­gab teat­rie­ten­dus las­te­le ning kell kuus sim­man-kont­sert.

„Muu­da­tus­te­ga kaas­nes küll pal­ju teh­ni­list li­sa­tööd ala­tes uue la­va tel­li­mi­sest, kuid üri­tu­si ära jät­ta ei soo­vi­nud, see­tõt­tu ot­sus­ta­si­me sel­li­se la­hen­du­se ka­suks,“ üt­les Ul­vi Rand.

Ta sel­gi­tas, et kor­ral­da­jad püüa­vad lei­da va­rian­te, kui­das kõik soo­vi­jad saak­sid pi­dus­tus­tel osa­le­da, sa­mas pea­vad nad ta­ga­ma kõi­gi tur­va­li­su­se. See­tõt­tu oo­da­tak­se üri­tus­te­le neid, kel on ter­vi­se­tõend Co­vid-19 vas­tu vakt­si­nee­ri­mi­se koh­ta, on hai­gu­se lä­bi­põ­de­nud või tei­nud ne­ga­tiiv­se tes­ti. Kel tõend ole­mas, aga po­le pa­be­ril või nu­ti­sead­mes, saab se­da näi­da­ta rah­va­ma­ja ar­vu­tis, kui on kaa­sas ID kaart ja sel­le pa­roo­lid: „Need po­le meie väl­ja mõel­dud reeg­lid, pea­me täit­ma va­lit­su­se keh­tes­ta­tud kit­sen­du­si.“

Tor­mi­se-selt­si te­gev­juht li­sas, et si­se­ruu­mi­des ka­van­da­tu toi­mub nii, na­gu alg­selt plaa­ni­ti, liht­salt osa­de üri­tus­te pu­hul on neil ko­hus­tus kont­rol­li­da ter­vi­se­tõen­deid. Kind­las­ti tu­leb vakt­si­nee­ri­mis­kuu­ri lä­bi­mist, Co­vi­di lä­bi­põ­de­mist või ne­ga­tiiv­set tes­ti­tu­le­must tõen­da­da 11. au­gus­til toi­mu­va­le teat­rie­ten­du­se­le ja järg­mi­sel õh­tul män­gu­fil­mi „Kratt“ esi­li­nas­tu­se­le tu­li­jail, ku­na si­se­ruu­mi­de üri­tus­tel, kus on üle 50 ini­me­se, on kor­ral­da­jail ko­hus­tus neid kont­rol­li­da.

Ul­vi Ran­na sõ­nul an­na­vad krii­si­si­tuat­sioo­nid mõ­ni­kord järg­mis­teks aas­ta­teks hoo­pis uue aren­gu­tõu­ke: „Ühel aas­tal oli Kuu­sa­lu en­ne lau­rit­sa­päe­va tee-ehi­tu­se tõt­tu üles­kae­va­tud ja meil pol­nud se­ni­ses ko­has la­va jaoks enam pii­sa­valt ruu­mi. Oli­me Lau­rit­sa pal­li­plat­silt kõik möö­da käi­nud, kuid se­ni pol­nud kee­gi mõel­nud, et üri­tu­sed võik­sid seal toi­mu­da. Nüüd see koht ini­mes­te­le vä­ga meel­dib.“

Ta mär­kis, et lau­rit­sa­päe­va üri­tu­sed võik­sid toi­mu­da eri koh­ta­des ning ei pea ole­ma su­gu­gi ai­nult Kuu­sa­lus: „Neid võib te­ha iga kü­la, kor­ral­da­ja­te­na ole­me val­mis järg­mi­sel aas­tal kaa­sa ai­ta­ma ja neid ühi­selt tu­run­da­ma. Sel aas­tal on lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tus­te prog­ram­mis ka Vir­ve kü­las toi­mu­nud Ma­ri Jür­jen­si kont­sert, val­la tä­nu­kont­sert Kol­ga­kü­las, Alek­san­der Aber­gi

140. sün­niaas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­ne Kol­gas ning mui­du­gi pi­dus­tus­te lõ­puü­ri­tus Tor­mis Kõr­veaial.“