Vali­mis­lii­dud on re­gist­ree­ri­tud

174

Ani­ja val­las re­gist­ree­ri­ti 1, Kuu­sa­lu val­las 3, Raa­si­ku val­las ja Lok­sa lin­nas 2 va­li­mis­lii­tu.

Nel­ja­päe­va, 2. sep­temb­ri­ni sai val­la- ja lin­na­va­lit­sus­te va­li­mis­ko­mis­jo­ni­de­le esi­ta­da re­gist­ree­ri­mi­seks va­li­mis­lii­te ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te vo­li­ko­gu­de va­li­mi­seks. Tei­si­päe­va, 7. sep­temb­ri õh­tuks pi­did nii va­li­mis­lii­dud kui era­kon­nad esi­ta­ma va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le kan­di­daa­did re­gist­ree­ri­mi­seks, sa­mu­ti tu­li sel­leks ajaks esi­ta­da ük­sik­kan­di­daa­did. Ku­na aja­leht läks tei­si­päe­val trük­ki, aval­da­me lõp­li­ku in­fo ni­me­kir­ja­de koh­ta koos kan­di­dee­ri­ja­te ni­me­de­ga järg­mi­se nä­da­la le­hes.

Ani­ja val­las re­gist­ree­ri­ti va­li­mis­teks ain­sa­na va­li­mis­liit Ani­ja Ühen­dus. Sel­le moo­dus­ta­jad on Erik Jü­riöö, Mar­gus Nõl­vak, Aa­re Nurm, Rii­vo Noor ja Enn Pung. Es­ma­päe­va õh­tuks olid val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le tea­ti­se va­li­mis­tel osa­le­mi­se koh­ta esi­ta­nud ka 5 era­kon­da. Ees­ti Kes­ke­ra­kon­na vo­li­ta­tud esin­da­jad on Jaa­nus Ka­lev ja Han­nes Pik­kel, Ees­ti Re­for­mie­ra­kon­na esin­da­ja Peep Kask, Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­se Rah­vae­ra­kon­na esin­da­jad Vei­ko ja Ei­ke Mä­gi. Tea­ti­sed kan­di­dee­ri­mi­se koh­ta on esi­ta­nud ka Isa­maa era­kond ja Ees­ti­maa Ro­he­li­sed. Es­mas­päe­val esi­ta­sid va­li­mis­liit ja kaks era­kon­da ka kan­di­daa­ti­de ni­me­kir­ja. Va­li­mis­lii­dus Ani­ja Ühen­dus kan­di­dee­ri­jaid on 18, Re­for­mie­ra­kon­nas ja EK­REs kum­mas­ki 15.

Kuu­sa­lu val­las re­gist­ree­ri­ti 3 va­li­mis­lii­tu. Va­li­mis­lii­du Üks Kuu­sa­lu Vald moo­dus­ta­jad on Mait Kröönst­röm, Kris­to Pa­lu ja Mar­ti Hääl, va­li­mis­lii­du Et­te­võt­lik Kuu­sa­lu moo­dus­ta­jad Mar­gus Soom ja Jaa­nus Saar ning va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du vo­li­ta­tud esin­da­jad Ur­mas Kirt­si, Enn Kirs­man, Kau­po Par­ve, Ter­je Kraan­velt, Ur­mo Ris­ti­saar, Kris­ti Ve­te­maa ja Siim Nurk. Val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le olid tei­si­päe­vaks oma osa­le­mi­se koh­ta tea­ti­se esi­ta­nud 5 era­kon­da: Re­for­mie­ra­kond, kel­le esin­da­ja on Maar­ja Mets­tak, Kes­ke­ra­kond, esin­da­ja Hil­le­ri Trei­salt ning EK­RE, esin­da­ja Ran­no Pool, Era­kond Ees­ti 200, esin­da­ja Ar­ko Okk ning Ro­he­li­sed.

Reformierakond oli esmaspäevaks esitanud ka nimekirja, kus on 8 kandidaati.

Raa­si­ku val­las re­gist­ree­ri­ti kaks va­li­mis­lii­tu. Ko­du­ko­ha Va­li­mis­lii­du moo­dus­ta­jad on Ka­di Tam­ma­ru, Mee­li Te­der ja Avo Möls ning va­li­mis­lii­du Raa­si­ku Vald moo­dus­ta­jad And­re Sepp ja Aa­re Ets. Li­saks on va­li­mis­tel osa­le­mi­se koh­ta tea­ti­se saat­nud 3 era­kon­da: Kes­ke­ra­kond, kel­le esin­da­ja on Sig­ne Tiit­so, EK­RE, kel­le üks esin­da­ja­test on Raa­si­ku osa­kon­na esi­mees Priit Peb­sen ning Ro­he­li­sed.

Lok­sa lin­nas re­gist­ree­ri­ti va­li­mis­teks kaks va­li­mis­lii­tu. Va­li­mis­lii­du Are­nev Lok­sa esin­da­ja on Il­mi Ter­novs­ka­ja ning Va­li­mis­lii­du Siin Me Ela­me esin­da­ja Igor Ig­nah­hin. Erakondadest on kandideerimisest teatanud Keskerakond, kelle esindaja on Rein Heina ning EKRE ja Rohelised.

Kan­di­daa­te val­la- ja lin­na­vo­li­ko­gu­de va­li­mis­teks sai esi­ta­da 7. sep­temb­ril kel­la 18ni. Ka era­kon­da­del oli val­la- või lin­na­ko­mis­jo­ni­le tea­ti­se ja kan­di­daa­ti­de esi­ta­mi­seks ae­ga 7. sep­temb­ri õh­tu­ni.

Ko­ha­li­kel va­li­mis­tel on kan­di­dee­ri­mi­sõi­gus Ees­ti ja Eu­roo­pa Lii­du vähemalt 18aas­ta­stel ko­da­ni­kel.

Val­la ja lin­na va­li­mis­ko­mis­jo­nid re­gist­ree­ri­vad kan­di­daa­did hil­je­malt 12. sep­temb­ril ning sel­gi­tavad lii­su heit­mi­se­ga numb­ri­te and­mi­se jär­je­kor­ra era­kon­da­de ja va­li­mis­lii­tu­de ning ük­sik­kan­di­daa­ti­de va­hel. Numb­rid al­ga­vad 101st, need an­tak­se kan­di­daa­ti­de­le era­kon­da­de ja va­li­mis­lii­tu­de ni­me­kir­ja­de kau­pa ja see­jä­rel ük­sik­kan­di­daa­ti­de­le.

Ka pä­rast re­gist­ree­ri­mist on kan­di­daa­dil õi­gus kol­me päe­va jook­sul ehk 15. sep­temb­ri­ni esi­ta­da aval­dus kan­di­dee­ri­mi­sest loo­bu­mi­seks.

Ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te vo­li­ko­gu­de va­li­mi­sed toi­mu­vad 17. ok­toob­ril, eel­hää­le­ta­mi­ne al­gab 11. ok­toob­ril.

Eelmine artikkelAegviidus põles turbamaastik
Järgmine artikkelRaa­si­ku­le haka­tak­se ra­ja­ma suu­rt ela­mu­piir­kon­da