Raa­si­ku­le haka­tak­se ra­ja­ma suu­rt ela­mu­piir­kon­da

2495
7,7 hek­ta­ri suu­ru­sel Pos­ti­tõl­la ela­mua­lale on ka­van­da­tud ka puh­ke­või­ma­lu­sed.

Pos­ti­tõl­la ela­mua­la­le on ka­van­da­tud üle 200 kor­te­ri.

Li­gi kolm aas­tat ta­ga­si, ok­toob­ris 2018 keh­tes­tas Raa­si­ku val­la­va­lit­sus Est­ra kin­nis­tu de­tailp­la­nee­rin­gu, mil­le vo­li­ko­gu oli al­ga­ta­nud mais 2016. Pla­nee­rin­gu­ga ka­van­da­ti Raa­si­ku­le Te­ha­se tee ja jõe va­he­li­se­le 7,7 hek­ta­ri suu­ru­se­le ala­le suur ela­mua­la – kor­ter-, ri­da- ja paa­ris­ma­ja­de­ga Pos­ti­tõl­la ela­mu-k­var­tal, mil­les kok­ku 211 ela­muü­hi­kut. Too­na­ne aren­da­ja ka­van­das ela­mua­la val­mis ehi­ta­da kol­mes eta­pis, kuid plaa­ni­d ei rea­li­see­ru­nud.

Tä­na­vu ke­va­del va­he­tas Est­ra kin­nis­tu oma­nik­ku ning sel­le ost­nud OÜ Baus­to­ne ka­vat­seb kolm aas­tat ta­ga­si val­mi­nud pla­nee­rin­gu el­lu viia. Et­te­võt­te ju­ha­tu­se lii­ge Raoul Ju­han­son üt­les, et sinna ehi­ta­tak­se 7 kor­ter­ma­ja, mõ­ned paa­ris­ma­jad ja pal­ju ri­da­ma­ju. Osa ri­da­ma­ju tu­le­vad ka­he-, osa ühe­kor­ru­se­li­sed, ku­na tä­na­päe­val on nõud­lus ka ühe­kord­se­te bok­si­de järele. Jõe äär­de jääb üld­ka­su­ta­tav ala, ku­hu on plaa­nis ra­ja­da nii las­te­le kui täis­kas­va­nui­le mõel­dud at­rakt­sioo­ni­de­ga va­ba aja veet­mis­koht.

„Me ei ta­ha te­ha üks­nes ela­muid, vaid to­re­dat ko­gu­kon­nap­ro­jek­ti, et sin­na olek­sid nõus ela­ma tu­le­ma ka ini­me­sed väl­jast­poolt Raa­si­ku val­da,“ sõ­nas Raoul Ju­han­son.

Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp mär­kis, et nii ma­hu­kat aren­dust ei ole val­las va­rem ol­nud.

„Se­ni­sed aren­du­sed on teh­tud ük­si­ku­te pla­nee­rin­gu­te kau­pa, Pos­ti­tõl­la on esi­me­ne täis­vi­sioo­ni­ga pla­nee­ring. Esial­gu võib kind­las­ti ol­la eh­ma­tav, kuid te­gu on pers­pek­tiiv­se ter­vik­la­hen­du­se­ga sel­le­le ala­le,“ sõ­nas ta ning võrd­les Pos­ti­tõl­la aren­du­se mas­taap­sust sel­le­ga, kui aas­ta­küm­neid ta­ga­si ha­ka­ti Raa­si­kul ehi­ta­ma te­hast koos elu­ma­ja­de­ga või Aru­kül­la kor­rus­ma­ja­de piir­kon­da.

Kui Est­ra kin­nis­tu de­tailp­la­nee­ring mi­tu aas­tat ta­ga­si val­mis, oli too­na­ne aren­da­ja And­re Se­pa sõ­nul lu­ba­nud, et ko­he ha­ka­tak­se ehi­ta­ma: „Kuid pä­rast pla­nee­rin­gu keh­tes­ta­mist pan­di see müü­ki. Nüüd on OÜ Baus­to­ne väl­jen­da­nud tõ­sist soo­vi ha­ka­ta sin­na elu­ra­joo­ni ra­ja­ma ning esi­tas val­la­va­lit­su­se­le es­kii­sid ar­va­mu­se aval­da­mi­seks. Kontrollime üle, kas need vas­ta­vad de­tail­pla­nee­rin­gu­le.“

Pers­pek­tiiv­ne piir­kond
Aren­da­ja kin­ni­tas, et nii­pea, kui va­ja­li­kud koos­kõ­las­tu­sed ja teh­ni­li­sed tin­gi­mu­sed ole­mas, alus­ta­tak­se erio­sa­de pro­jek­tee­ri­mist: „Ve­si, ka­na­li­sat­sioon, elek­ter, si­de. Meie jaoks on väga olu­li­ne ka op­ti­li­ne kaa­bel, il­ma sel­le­ta enam ei saa, sest pal­jud töö­ta­vad ko­dus ja IT alal, neil on va­ja head in­ter­ne­tiü­hen­dust.“

Ma­ja­de ehi­ta­mi­se­ni võiks te­ma prog­noo­si jär­gi jõu­da 2022. aas­ta lõ­pus või 2023. aas­ta va­ra­ke­va­del: „See on kõi­ge kii­rem va­riant. Pro­jek­tee­ri­mi­ne võ­tab mi­ni­maal­selt aas­ta.“
Ko­gu ela­mua­la väl­jae­hi­ta­mi­ne on Raoul Ju­han­so­ni hin­nan­gul ala­tes alus­ta­mi­sest nel­ja-viie aas­ta­ne pro­jekt, kuid pal­ju sõl­tub kin­nis­va­ra­tu­rust. Plaa­nis on samaaegselt alus­ta­da esi­mes­te kor­ter­ma­ja­de ja ri­dae­la­mu­te ehi­ta­mist.

„Eda­si lä­he­me vas­ta­valt os­tu­nõud­lu­se­le. Prae­gu on vä­ga ras­ke en­nus­ta­da, mil­li­ne täp­selt hak­kab ole­ma müü­gi­tem­po,“ lau­sus ta.

Baus­to­ne juht on se­da meelt, et Raa­si­ku on ela­mua­ren­du­seks pers­pek­tii­vi­kas piir­kond, ku­na Tal­lin­nas on kin­nis­va­ra­hin­nad läi­nud vä­ga kõr­geks ning pal­jud seal enam kor­te­rit os­ta ei jak­sa.

„Ko­roo­na-aeg on näi­da­nud, et ko­du­des väi­kes­tel pin­da­del ela­va­tel ini­mes­tel tek­ki­sid ker­ges­ti lahk­he­lid ning pal­jud tund­sid, et va­ja­vad en­da üm­ber roh­kem ruu­mi. Kui ka­he lap­se­ga pe­re soo­vib os­ta nel­ja­toa­list kor­te­rit, siis nii suur­te kor­te­ri­te hin­nad lä­he­ne­vad pealinnas ju­ba 300 000 eu­ro­le. Need, kel­lel sel­le ost­mi­seks või­ma­lust ei ole, moo­dus­ta­vad vä­ga suu­re tu­ruo­sa ning hak­ka­vad val­gu­ma Tal­lin­nast väl­ja,“ lau­sus Raoul Ju­han­son.

Ta usub, et ka suur osa Raa­si­ku Pos­ti­tõl­la piir­kon­na tu­le­vas­test ela­ni­kest ko­li­vad sin­na Tal­lin­nast: „Raa­si­ku plus­sid on uued kerg­liik­lus­teed, LED-val­gus­tus, ro­he­li­sus, jõ­gi. Meie krunt on suur ke­na ala, mis on ümb­rit­se­tud ro­he­li­su­se­ga, tulevad kerg­liik­lus­teed ja­lu­ta­mi­seks ja rat­ta­ga sõit­mi­seks. So­bib nei­le, kes ta­ha­vad ra­hu ja vai­kust, lin­nu­lau­lu. Sa­mas on ka vä­ga hea lo­gis­ti­ka, viie-küm­ne mi­nu­ti­ga jõuad ron­gi peale, mis sõi­dab 18 mi­nu­ti­ga Üle­mis­te­le.“