Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la vii­na­mar­ja­vein päl­vis Pa­ris Wi­ne Cup hõ­be­me­da­li

164
Pe­re­nai­ne TII­NA KUU­LER rõõ­mus­tab, et tä­nu edu­le kon­kur­sil on Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la too­teid taas mär­ga­tud. Tel­li­tud vei­nid saa­dab ta ost­ja­te­le pa­kiau­to­maa­di kau­du.

Rah­vus­va­he­li­se tun­nus­tu­se saa­nud vein on Vei­ni­vil­last nä­da­la aja­ga peaae­gu ära os­te­tud.

Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la pe­re­nai­ne Tii­na Kuu­ler sai vii­na­mar­ja­vei­ni So­la­ris kon­kur­sie­dust tea­da möö­du­nud nä­da­la tei­si­päe­val. Ta ja­gas oma rõõ­mu Fa­ce­boo­kis ja kol­ma­päe­val il­mus uu­dis Del­fis. Pe­re­nai­ne kom­men­tee­ris, et te­ma tea­da on see esi­me­ne kord, kui Ees­ti vii­na­mar­ja­vein lei­dis ära­mär­ki­mist võist­lu­ses teis­te tun­tud rah­vus­va­he­lis­te vii­na­mar­ja­vei­ni­de toot­ja­te­ga.

Ko­he sa­mal päe­val esi­ta­ti Vei­ni­vil­la e-poes sel­le­le vei­ni­le 19 tel­li­must ning müük on läi­nud ko­gu nä­da­la jook­sul häs­ti. Pe­re­nai­ne pa­kib vei­ni­pu­de­leid mul­li­ki­les­se ja papp­kas­ti­des­se ning viib Lok­sa­le või Kuu­sal­lu pos­tiau­to­maa­ti, kust need toi­me­ta­tak­se tel­li­ja­te­ni.

Tii­na Kuu­ler: „Olen meie So­la­ri­se vei­ni nii kõr­ge punk­ti­sum­ma üle vä­ga ül­la­tu­nud, ei osa­nud se­da loo­ta ega oo­da­ta. Kui­gi saat­si­me vei­ni Pa­rii­si kon­kur­si­le, sest oli­me sel­lest heal ar­va­mu­sel. Aga tu­leb väl­ja, et mit­te nii heal.“

Hõ­be­me­da­li vää­ri­li­se vii­na­mar­ja­vei­ni So­la­ris sil­di ku­jun­das Triin Põll­maa.

Vein So­la­ris kan­nab vii­na­mar­ja­sor­di ni­me. Või­du­vein on teh­tud 2019. aas­ta su­vel küp­se­nud väi­kes­test põh­ja­mais­test vii­na­mar­ja­dest So­la­ris, mi­da kas­va­tab Lõu­na-Ees­tis Tar­vas­tus Hei­no Säi­nas. Val­ge­jõe on vii­na­mar­ja is­tan­du­seks lii­ga külm paik, see­tõt­tu os­te­tak­se vei­ni jaoks mar­jad lõu­na poolt. Ko­he-ko­he on Vei­ni­vil­la pe­re­nai­se sõ­nul val­mi­mas So­la­ri­se mul­lu­sest saa­gist teh­tud vein, prae­gu käib mait­se lih­vi­mi­ne, et sar­na­neks või­du­vei­ni­ga.

Pa­ris Wi­ne Cu­pil hin­na­tak­se pea­le vei­ni mait­se veel tar­bi­ja­sõb­ra­lik­kust ehk hin­da ja pu­de­li väl­ja­nä­ge­mist. Vii­na­mar­ja­vei­ni So­la­ris eti­ke­ti on ku­jun­da­nud Va­na­kü­la kü­la­va­nem Triin Põll­maa, kes on ka­van­da­nud ka Vei­ni­vil­la teis­te vei­ni­de eti­ke­tid.

Vei­ni­võist­lu­se koh­ta sel­gi­tab Tii­na Kuu­ler, et eral­di hin­na­tak­se val­geid ja pu­na­seid vei­ne. Kui ko­gub 90-96 punk­ti, on vein kuld­me­da­li vää­ri­li­ne, 75-89 punk­ti ko­gu­nud vei­nid saa­vad hõ­be­me­da­li vää­ri­li­seks. Vei­ni toot­jal on õi­gus tel­li­da vas­ta­vad kleep­sud ja li­sa­da vei­ni­pu­de­li­le. Vein So­la­ris oli sel kon­kur­sil punk­ti­sum­malt 50. ko­hal, sel­lest väik­se­ma punk­ti­sum­ma said veel mi­tu­sa­da vei­ni. Vei­ni­vil­la on sa­mal kon­kur­sil va­rem osa­le­nud ploo­mi­vei­ni­ga.

Tii­na Kuu­ler hak­kas vii­na­mar­ja­vei­ni te­ge­mist kat­se­ta­ma aas­ta­tel 2006-2007, es­malt poes müü­dud sor­dist Isa­bel­la, siis Vi­hu­la mõi­sas kas­va­ta­tud Zil­gast. Pa­ris Wi­ne Cu­pil tun­nus­tu­se päl­vi­nud vii­na­mar­ja­vein on esi­me­ne, mi­da võib pi­da­da Vei­ni­vil­la vei­niks.

Val­ge­jõe en­di­ses mets­kon­na­ma­jas on Vei­ni­vil­la ol­nud vii­ma­sed seit­se aas­tat, ma­ja võt­med saa­di kät­te ap­ril­li al­gu­ses 2014. aas­tal.

Kü­si­mu­se­le, kui­das on Vei­ni­vil­lal Co­vi­di ajal läi­nud, vas­tas Tii­na Kuu­ler, et talv oli ni­gel: „Det­semb­ri­kuus müü­si­me va­rem küm­nen­di­ku aas­ta ko­gu­müü­gist või roh­kem, aga nüüd ole­me pool aas­tat ol­nud si­su­li­selt äri­kee­lu all, sa­mas riik­li­ke­le toe­tus­te­le ei kva­li­fit­see­ru. Tä­nu So­la­ri­se edu­le on ha­ka­tud me vas­tu taas hu­vi tund­ma, tel­li­tak­se ka tei­si vei­ne. See ai­tab sis­se­tu­le­kus va­ra­se­maid au­ke lap­pi­da. Tal­vist ae­ga ka­su­ta­si­me mee­ne­te ja kü­la­lis­te pa­ku­ta­va­te toi­tu­de väl­ja­töö­ta­mi­seks.“

Eel­mi­se aas­ta veeb­rua­ris kuu­lu­tas Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la Tal­lin­nas toi­mu­nud tu­ris­mi­mes­sil koos teis­te väi­keet­te­võt­jaist vei­ni­toot­ja­te­ga väl­ja Ees­ti Vei­ni­tee. Osa­le­jad pos­ti­ta­vad in­fot Vei­ni­tee Fa­ce­boo­ki-le­he­le, trü­ki­tud on ühi­ne rek­laam­vol­dik.

Vei­ni­teel, mil­le al­ga­ta­sid Tii­na Kuu­ler ja ta poeg Gre­gor Ala­kü­la, on kok­ku 18 pea­tus­koh­ta. Un­ga­ri vei­ni­rei­si­de ase­mel on ha­ka­tud ka­van­da­ma Ees­ti vei­ni­rei­se, päe­vas jõuab lä­bi sõi­ta ja vei­ne de­gus­tee­ri­da ku­ni nel­ja toot­ja juu­res. Vei­ni­vil­las pa­ku­tak­se kü­la­lis­te­le süüa, kuid ma­ju­tus tu­leb lei­da mu­jal. Pe­re­rah­vas soo­vi­tab min­na öö­bi­ma Palm­se, Vi­hu­la, Sa­ga­di ho­tel­li või Koos­töö­võr­gus­ti­ku Ehe­dad Ela­mu­sed La­he­maal ma­ju­tus­koh­ta­des­se.

Eelmine artikkelKait­se­me es­malt ära kõi­ge haa­va­ta­va­mad
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­las hea­kor­ra­kuu