Raa­si­ku val­las hea­kor­ra­kuu

22

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kut­sub ela­ni­ke üles 15. ap­ril­list ku­ni 15. mai­ni ke­va­di­se hea­kor­ra­kuu raa­mes kes­ken­du­ma te­ge­vus­te­le, mis ai­ta­vad muu­ta ko­du­val­la puh­ta­maks ja ilu­sa­maks. Val­la­va­lit­sus ka­van­dab ko­gu­kon­na ke­vad­ko­ris­tu­se kam­paa­nia raa­mes eri te­ge­vu­si. Ela­nik­ke kut­su­tak­se üles oma hoo­ve kor­ras­ta­ma ning te­ge­ma neist „en­ne ja pä­rast“ fo­to­sid, osa­le­ma prü­gi­jook­sul ehk väl­ja lii­ku­ma min­nes võt­ma kaa­sa prü­gi­kott, et ko­gu­da sel­les­se tee­kon­nal mär­ga­tud praht ning esi­ta­ma et­te­pa­ne­kuid, kui­das saab val­la­va­lit­sus min­na ko­gu­kon­da­de­le ap­pi, et muu­ta elu­kesk­kond koos puh­ta­maks. Val­la­va­lit­sus är­gi­tab ela­nik­ke osa­le­ma ka „Tee­me ära“ tal­gu­tel. Kam­paa­nia ajal toi­mu­vad oht­li­ke jäät­me­te ning eter­nii­di ko­gu­mis­rin­gid, Raa­si­ku kal­mis­tul ja­ga­tak­se hea­kor­ra­kuu ajal ta­su­ta suu­ri prü­gi­kot­te ning kal­mis­tu­te lä­his­te­le pai­gal­da­ti hal­jas­tus­jäät­me­te kon­tei­ne­rid. Hea­kor­ra­kuu lõp­pe­des ja­gab val­la­va­lit­sus et­te­võt­li­ke­ma­te­le ning tub­li­ma­te­le tä­nu­kir­ju ja pree­miaid.