Vald taotleb Kuusalu kooli juurdeehituseks toetust 2,1 miljonit eurot

160
Kuusalu keskkooli liginullenergiahoone eskiis. Paremal 2022. aastal valminud Täpitiib. Vasakul tumeda katusega on kavandatav juurdeehitus. Punase katusega on allesjääv osa, mis plaanitakse renoveerida edaspidi. Eskiis Kauss Arhitektuuribüroo OÜ

Kauss Ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo OÜ te­gi Kuu­sa­lu kesk­koo­li uue juur­dee­hi­tu­se es­kiisp­ro­jek­ti.

Val­la­vo­li­ko­gu an­dis kol­ma­päe­val, 11. ok­toob­ril toi­mu­nud is­tun­gil 16 poolt­hää­le­ga ehk ko­ha­lol­nu­test ühe­hääl­selt nõu­so­le­ku taot­le­da Kuu­sa­lu kesk­koo­li­le li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne ehi­ta­mi­seks toe­tust ning kin­ni­tas ot­su­se­ga, et Kuu­sa­lu vald ga­ran­tee­rib abi­kõl­bu­li­ke ku­lu­de oma­fi­nant­see­rin­gu vä­he­malt 41 prot­sen­di ula­tu­ses.

Val­la­va­lit­sus taot­leb 2,1 mil­jo­nit eu­rot ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi toe­tus­meet­mest „Ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se ük­su­se­le li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne ehi­ta­mi­ne 2023“. Taot­lu­se esi­ta­mi­se täh­t­aeg oli es­mas­päev, 16. ok­too­ber. Ehi­tu­se ko­gu­mak­su­mus on prog­noo­si­ta­valt 4 mil­jo­nit eu­rot. Kas toe­tust an­tak­se, sel­gub uuel aas­tal jaa­nua­ri lõ­pus või veeb­rua­ri al­gu­ses.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus soo­vib ra­has­tust Kuu­sa­lu kesk­koo­li va­na spor­di­saa­li ja põh­ja­pool­se tii­va ehk en­di­se algk­las­si­de tii­va lam­mu­ta­mi­seks ning nen­de ase­me­le uue õp­pe­hoo­ne ehi­ta­mi­seks. Lam­mu­tu­se­le lä­heks ole­ma­so­le­vast hoo­nes­tu­sest kok­ku 1572 ruut­meet­rit. Ase­me­le ehi­ta­tak­se uus hoo­ne, mil­le ehi­tu­sa­lune pin­d on 1540 ruut­meet­rit.

Kuu­sa­lu val­la aren­dus­juht And­res Põd­ra sel­gi­tas vo­li­ko­gu is­tun­gil, et lam­mu­ta­ma­ta jääk­sid ad­mi­nist­ra­tiiv­ruu­mid ja lõunapoolne tiib, mis on kavas renoveerida.

Ta tut­vus­tas Kauss Ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo OÜ koos­ta­tud eel­pro­jek­ti uue A-ener­giak­las­si­ga õp­pe­hoo­ne ehi­ta­mi­seks ning ka al­les jää­va hoo­ne re­konst­ruee­ri­misp­ro­jek­ti. Kauss Ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo või­tis 2019. aas­tal Kuu­sa­lu keskkoo­li juur­de­ehi­tu­se idee­kon­kur­si, et­te­võt­te koos­ta­tud pro­jek­ti jär­gi ehi­ta­tud alg­klas­si­de tiib ehk Tä­pi­tiib sai val­mis ja ava­ti 2022. aas­ta ke­va­del. Ka­van­da­ta­va li­gi­nul­l­ener­gia­hoo­ne vä­lis­ku­jun­dus sar­na­neb algk­las­si­de Tä­pi­tii­va­ga. Uue koo­li­hoo­ne ra­ja­mi­se­ga te­kiks koo­li­le si­seõu.

Li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne toe­tus­meet­me nõue on, et teh­no­süs­tee­mid pea­vad ole­ma eral­di­seis­vad. Ehi­ta­tav ma­ja on pla­nee­ri­tud maa­küt­tega. Va­na võim­la ase­me­le uut võim­lat ei ra­ja­ta, sel­le asu­koh­ta on plaa­nis te­ha ter­ras­si­ga õue­sõp­pek­lass. Uu­de maj­ja tu­le­vad la­bo­ri- ja teh­no­loo­giaklas­sid ning funkt­sio­naal­sed klas­si­ruu­mid. Nende pin­da­la on 50 ruut­meet­rit ning osa­sid saab va­ja­du­sel poo­li­ta­da näi­teks kee­leõp­pe tun­di­deks ku­ni 12 õpi­la­se­le. Ka on uu­de koo­li­hoo­nes­se pla­nee­ri­tud ava­tud kont­sept­sioo­ni­ga raa­ma­tu­ko­gu.

And­res Põd­ra li­sas, et ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo koos­tas val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel ka al­les jää­va lõu­na­tii­va, au­la- ja ad­mi­nist­ra­tii­vo­sa konst­rukt­sioo­ni­de ning ka­tu­se re­konst­ruee­ri­misp­ro­jek­ti. Re­konst­ruee­ri­mis­töö­de mak­su­mu­se koh­ta ei ole kal­ku­lat­sioo­ni teh­tud ning on plaa­nis el­lu viia edas­pi­di, ot­si­da sel­leks sa­mu­ti ra­has­tus­või­ma­lu­si.

Kooli lõu­na­tiib on ehi­ta­tud 1970­nda­tel aas­ta­tel. Tei­se kor­ru­se au­la ja ad­mi­nist­ra­tiiv­osa peal paik­ne­vad klas­si­ruu­mid said val­mis 2000nda­te aas­ta­te al­gu­ses. Lam­mu­ta­mi­se­le mi­nev osa oli ehi­ta­tud 1960nda­tel aas­ta­tel ja prae­gu­seks amor­ti­see­ru­nud.

Opo­sit­sioo­ni esin­da­jad ei ol­nud is­tun­gil ra­hul, et koo­li uue hoo­ne es­kiis ja re­konst­ruee­ri­ta­va osa pro­jekt saa­de­ti nei­le al­les is­tun­gi­le eel­ne­nud päe­val. Aren­dus­juht põh­jen­das, et ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo te­gi vii­ma­seid muu­da­tu­si ja tut­vus­ta­mi­se­le suu­na­ti lõp­lik va­riant.

Val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt üt­les is­tun­gil, et Kuu­sa­lu kesk­koo­li liginul­le­ner­gia­hoo­ne es­kii­si on aru­ta­tud, täien­da­tud ja la­hen­du­sed lei­tud koos koo­li per­so­na­li­ga ning lõpp­tu­le­mu­se­ga ol­lak­se ra­hul.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor Kris­ti Ta­rik kin­ni­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et koo­li­pe­re on ra­ha­taot­lu­se jaoks koos­ta­tud ja ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi toe­tus­meet­mes­se esi­ta­tud es­kii­si­ga vä­ga ra­hul: „Uus ma­ja la­hen­daks koo­li ruu­mip­rob­lee­mi. Ole­me pro­jek­tee­ri­ja­te esi­ta­tud mu­del­da­tud es­kii­si ja joo­ni­seid aru­ta­nud mit­mel kor­ral koos õpe­ta­ja­te ja hoo­le­ko­gu­ga. Aru­te­lu all oli ka va­na võim­la kü­si­mus, aga sel­le re­no­vee­ri­mi­ne ku­ju­neks eba­mõist­li­kult ku­lu­kaks, sest la­gi ja põ­rand on vä­ga keh­vas sei­sus. Aru­ta­si­me ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja­te ja spor­di­kes­ku­se ju­hi­ga ning ning sei­su­koht on, kui ilm vä­he­gi või­mal­dab, lii­guk­sid õpi­la­sed neis tun­di­des pi­gem õues. Jut­tu on ol­nud ka sel­lest, et Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se­le võiks edas­pi­di te­ha tei­se­le kor­ru­se­le mul­ti­funkt­sio­naal­se saa­li, mis oleks nii koo­li kui ka ko­gu­kon­na ka­su­tu­ses.“

Kuu­sa­lu kesk­koo­lis on prae­gu 640 õpi­la­st kok­ku 35 klas­si­komp­lek­tis. Val­la aren­dus­ju­hi sõ­nul ha­ka­tak­se nüüd koos­ta­ma do­ku­men­tat­sioo­ni ehi­ta­ja leid­mi­seks kor­ral­da­ta­va rii­gi­han­ke jaoks. Han­get ei saa lä­bi viia en­ne, kui po­le sel­ge, kas riik an­nab meet­mest uue hoo­ne ehi­ta­mi­seks toe­tus­ra­ha.

Eelmine artikkelEt tor­mid ei lõ­huks elekt­ri­lii­ne
Järgmine artikkelValla aasta noorte toetaja MARTIN KALVET kutsub Raasiku lapsi käsipallitrenni