Et tor­mid ei lõ­huks elekt­ri­lii­ne

14

Suur sü­gis­torm tõs­ta­tas taas elekt­riü­hen­dus­te tor­mi­kind­lu­se tee­ma. Ula­tus­li­kud elekt­ri­rik­ked tek­ki­sid 7. ja 8. ok­toob­ril. Tor­mi­ne oli ka möö­du­nud nä­da­la­va­he­tus, siis olid lü­hia­ja­li­se­mad elekt­ri­kat­kes­tu­sed Lok­sa ja Ko­se piir­kon­nas.

Sõ­nu­mi­too­ja pa­lus Elekt­ri­le­vilt kom­men­taa­ri, kas ja kus te­hak­se elekt­ri­lii­ne tor­mi­mõ­ju­de vas­tu kind­la­maks. Sai­me vas­tu­se, et ran­ni­kua­la­del on tor­mi­de­ga tuu­led vä­ga tu­ge­vad ning se­ni, ku­ni puud mur­du­vad lii­ni­de­le, võib tek­ki­da elekt­ri­kat­kes­tu­si. Kuu­sa­lu val­da Ju­min­da pool­saa­re­le Kol­ga-Aab­la piir­kon­da on ehi­ta­tud il­mas­ti­ku­kind­lat lii­ni­võr­ku, mis peab häs­ti vas­tu ja rik­keid on ol­nud kor­da­des vä­hem, kuid sa­jap­rot­sen­di­li­se tor­mi­kind­lu­se saa­vu­tab, kui elekt­ri­võrk viia maa al­la.

Sa­mas mär­gi­tak­se Elekt­ri­le­vi vas­tu­ses, et ka maa­kaa­bel ei ta­ga täie­lik­ku töö­kind­lust, seal on tei­sed ohu­te­gu­rid ning rik­ke pa­ran­da­mi­ne on ae­ga­nõud­vam ja kee­ru­kam, sest maa tu­leb lah­ti kae­va­ta. „Maa­kaab­li ehi­ta­mi­ne on kor­da­des kal­lim kui il­mas­ti­ku­kind­la võr­gu ra­ja­mi­ne, kas ühis­kond on val­mis kal­li­mat hin­da maks­ma,“ kom­men­tee­ris Elekt­ri­le­vi juhatuse esimees.

Ma­dal­pin­gel pea­kaits­me­ga ühen­da­tud elekt­ri­pai­gal­di­se kor­ral maks­tak­se elekt­ri­kat­kes­tu­se eest kom­pen­sat­sioo­ni 24 eu­rot, kui kat­kes­tu­se kõr­val­da­mi­ne üle­tab nõue­tes sä­tes­ta­tud ae­ga 48 tun­di; kom­pen­sat­sioon on 48 eu­rot, kui kat­kes­tu­se kõr­val­da­mi­ne üle­tab sätestatud aega 48 ku­ni 96 tun­di; ja 72 eu­rot, kui üle­tab roh­kem kui 96 tun­di.

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelVald taotleb Kuusalu kooli juurdeehituseks toetust 2,1 miljonit eurot