Valmis kokkuvõte Kuusalu valla rahulolu-uuringust

1154

Täidetult saadi tagasi 1242 ankeeti.

Kuusalu vallavalitsus viis riigikogu valimistega samal ajal vallaelanike seas läbi järjekordse rahulolu-uuringu, koos varasematega on neid nüüd tehtud kuuel korral. Küsiti valdkondade kaupa, kuidas ollakse rahul vallas osutatavate teenustega, missuguseid teenuseid peetakse olulisemateks, millised on probleemid ning kuidas saadakse infot. Paluti ka pakkuda ideid, kuidas muuta vallas elu paremaks.   

Tänavu sai paberankeedile vastata eesvalimiste ajal 28. veebruarist -2. märtsini ning valimiste päeval, 6. märtsil. Esmakordselt oli võimalik vastata ka elektrooniliselt valla kodulehel internetis – 4.-14. märtsini.

1242 ankeedist olid elektrooniliselt täidetud 91 ehk 7 protsenti. Kuusalu vallasekretär Maire Link ütles, et interneti kaudu vastanuid oli loodetust tunduvalt vähem, ning arvas, et edaspidi tuleb hakata elektroonilise vastamise võimalust rohkem reklaamima.

Kokkuvõtete tegemiseks sisestati vastused arvutiprogrammi. Aruandes on neid võrreldud eelmise, 2007. aasta rahulolu-uuringu andmetega.
Kokkuvõttega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel www.kuusalu.ee.

Kõige aktiivsemad vastajad olid Kuusalu jaoskonna valijad – tagastatud ankeetidest olid sealt 401 ehk 33 protsenti. Kolgast oli 258 (21 protsenti), Kiiust 252 (20 protsenti) ning Kolgakülast 240 (19 protsenti).

Olulisimad teemad – teed, prügi, heakord
Hinnangute arvu järgi koostati teenuste aktuaalsuse edetabel. Kõige rohkem (1201 inimest) avaldas arvamust teede olukorra kohta, prügimajanduse üle andsid hinnangu 1154, heakorra ja haljastuse üle 1075, arstiabist 1046. Järgnesid tänavavalgustus (997), vallast info saamine (995), külaelu areng (954), ühiskondlik transport (951), vaba aja veetmise võimalused (944), valla ametnike töö (937), sportimise võimalused (896), raamatukogud (865), politsei tegevus (758), koolid (740), lasteaiad (606), sotsiaalhoolekanne (493), noorsootöö (451).

Võrreldud on hinnangute arvukust 2007. aasta küsitlusega, muutused olid edetabelis valdkonniti enamasti ühe-kahe koha piires ette- või tahapoole. Kõige suurema hüppe on teinud ühiskondliku transpordi küsimused – 7 kohta kõrgemale, seekord on aktuaalsuselt 8. kohal, kolm aastat tagasi oli 15.

Sportimisvõimalused paranenud
Osutatavate teenuste kvaliteeti paluti hinnata nelja palli süsteemis. Kõige enam ollakse Kuusalu vallas rahul raamatukogude (3,43 palli), koolide (3,39) ja sportimisvõimalustega (3,26). Kolm aastat tagasi hinnati sportimisvõimalusi palju madalamalt (2,6), siis polnud uut ujulaga spordikeskust. Raamatukogude ja koolidega on oldud rahul ka varasematel aastatel.

Rahulolu edetabelis järgnevad lasteaiad (3,21), prügi­majandus (3,11), heakord ja haljastus (2,9), valla ametnike töö (2,87), vallast info saamine (2,85), sotsiaalhoolekanne (2,81), tänavavalgustus (2,74), vaba aja veetmise võimalused (2,73), politsei tegevus (2,71), külaelu areng (2,66), noorsootöö (2,63), arstiabi (2,56), teede olukord (2,45) ning ühiskondlik transport (2,41). Muutused võrreldes varasemaga on väikesed. Vallast info saamist paluti hinnata esmakordselt.

Põhilised infoallikad
Ankeedile vastajatel paluti vallas toimuvast info saamise kohta märkida kõik infokandjad, mida kasutatakse. Jätkuvalt saadakse põhiliselt infot kohalikust lehest – 66 protsenti vastanutest, kokku 817 inimest. Teistelt inimestelt saab infot 642 ehk 52 protsenti, valla kodulehelt 385 (31 protsenti), infostendi nimetasid 88 (7 protsenti) ja infopäevi 26 (2 protsenti). Uuring näitab, et võrreldes eelmise küsitlusega on kõigi infokanalite osakaal suurenenud.

Kasvanud võimalus valla elus kaasa rääkida
Küsimusele, kas teil on enda arvates piisavalt võimalusi kaasa rääkida valla elu korraldamisel, vastasid „jah“ 519 ehk 44 protsenti ning „ei“ 666 ehk 56 protsenti. 2007. aastal ütlesid „jah“ 30,5 protsenti vastanutest ning „ei“ 69,5 protsenti.

Kommentaare ei avaldata
Vallasekretär rääkis, et kõikide valdkondade kohta kirjutati kommentaare ja esitati ettepanekuid, ent neid otsustati mitte avaldada, kuna oli ka solvavaid märkusi ning ei tahetud hakata tegema valikuid.

Kõik inimeste lisatud tekstid sisestati samuti arvutisse ning edastati vastava valdkonna spetsialistidele tutvumiseks ja järelduste tegemiseks.

Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi: „Vallakodanikud on oma arvamuse teada andnud. Kes soovis, sai ankeedi täita ning edastada meile enda seisukohad vallas osutatavate teenuste kohta. Rahulolu-uuringu aruande põhjal saavad ametnikud oma töös vaadata, millele tuleb edaspidi rohkem tähelepanu pöörata.“

Eelmine artikkelLoksale noorte kotkaste patrullvõistluse esikohad
Järgmine artikkelPresident külastas Käsmu merepäästeõppust