Vald os­tab rii­gilt Keh­ra kes­ku­se ja Põr­gu­põh­ja va­he­li­se ela­mu­maa

346
De­tailp­la­nee­rin­gus on uued kor­ter­ma­jad ka­van­da­tud Keh­ras­se Põh­ja tä­na­va äär­de, ri­da­ma­jad Sa­lo tä­na­va äär­de.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas rii­gilt os­ta Keh­ras Põh­ja, Sa­lo ja Mul­la tä­na­val 8 kin­nis­tut, ku­hu on de­tailp­la­nee­rin­gu­ga ka­van­da­tud kor­ter- ja ri­da­ma­jad.

Keh­ra kes­ku­se ja Põr­gu­põh­ja lin­nao­sa va­he­li­se la­ge­da põl­lu­maa de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se al­ga­tas Ani­ja val­la­va­lit­sus ning vo­li­ko­gu keh­tes­tas sel­le 2017. aas­tal. Te­gu oli re­for­mi­ma­ta rii­gi­maa­ga, mi­da soo­vi­ti saa­da mu­nit­si­paa­lo­man­dis­se. Paar aas­tat hil­jem an­ti pla­nee­ri­tud alast val­la­le kaks krun­ti, neist ühe­le nä­gi de­tailp­la­nee­ring et­te par­gi- ja vir­ges­tu­sa­la. Möö­du­nud ke­va­del taot­les val­la­va­lit­sus ko­gu üle­jää­nud ala mu­nit­si­paa­lo­man­dis­se, kuid maa oli en­di­selt re­for­mi­ma­ta. Sü­gi­seks oli ela­mu­maa re­form lä­bi vii­dud ning 1. no­vemb­ril pöör­dus val­la­va­lit­sus uues­ti kesk­kon­na­mi­nis­tee­riu­mi poo­le taot­lu­se­ga, et al­ga­ta­taks Keh­ra Sa­lo ja Põh­ja tä­na­va kin­nis­tu­te ot­sus­tus­kor­ras võõ­ran­da­mi­ne. Val­la­va­lit­sus põh­jen­das, et ela­mua­ren­du­se soo­dus­ta­mi­ne on Ani­ja val­la üks prio­ri­teet ja era­ka­pi­ta­li abil on või­ma­lik Põh­ja tä­na­va piir­kon­na de­tailp­la­nee­ring rea­li­see­ri­da.

Det­semb­ris an­dis kesk­kon­na­mi­nis­ter Er­ki Sa­vi­saar val­la­va­lit­su­se­le tea­da, et mi­nis­tee­rium peab Ani­ja val­la taot­lust põh­jen­da­tuks ning riik on ot­sus­ta­nud võõ­ran­da­da Ani­ja val­la­le Keh­ras 8 kin­ni­sas­ja, ku­hu viis aas­tat ta­ga­si teh­tud de­tailp­la­nee­rin­gu­ga on ka­van­da­tud 5 kor­ter­ma­ja ja 4 ri­dae­la­mut. Kin­nis­tud on Sa­lo tä­nav 2, 4, 6 ja 8, Põh­ja tä­nav 1a, 3 ja 3a ning Mul­la tä­nav 1a.

Val­la­va­nem Rii­vo Noor sel­gi­tas, et maad taot­le­ti val­la­le vas­ta­valt rii­gi­va­ra­sea­du­se pa­rag­rah­vi­le, mis mää­rab, kui oma­va­lit­sus os­tab rii­gilt ela­mu­maaks so­bi­vat maad, tu­leb sel­le eest ta­su­da 65 prot­sen­ti maa tu­ru­hin­nast. Maa väär­tu­se mää­ra­mi­seks tel­lis maa-amet eks­pert­hin­nan­gu OÜlt Kin­nis­va­raeks­pert. Sel­le põh­jal on ka­hek­sa ela­muk­run­di hin­nad va­he­mi­kus 56 000-88 000 eu­rot, kok­ku on võõ­ran­da­ta­va­te kin­nis­tu­te väär­tus 529 000 eu­rot, mil­lest Ani­ja vald peab ta­su­ma 65 prot­sen­ti ehk 343 850 eu­rot. Rii­gi­va­ra­sea­dus näeb et­te, et oma­va­lit­su­se­le võõ­ran­da­ta­va maa müü­gi­hind tu­leb ta­su­da viie aas­ta jook­sul ala­tes le­pin­gu sõl­mi­mi­sest.

Vo­li­ko­gu nõus­tus Kin­nis­va­raeks­per­di hin­nan­gu­te­ga maa väär­tu­se koh­ta ning an­dis hü­po­tee­gi sead­mi­seks nõu­so­le­ku. Maa müü­gi­hind 343 850 eu­rot ta­su­tak­se viie aas­ta jook­sul, aas­ta­tel 2023-2026 nel­jas osas, igal aas­tal 85 962,50 eu­rot. Val­lal tu­leb ta­su­da ka võõ­ran­da­mi­se­ga kae­tud ku­lud 945,60 eu­rot.

Vas­ta­valt de­tailp­la­nee­rin­gu­le ra­ja­tak­se 6,1 hek­ta­ri suu­ru­se­le ala­le 5 kor­ter- ja 4 ri­da­ma­ja. Kor­ter­ma­jad on ka­van­da­tud Põh­ja tä­na­va, ri­dae­la­mud Sa­lo tä­na­va äär­de, nen­de va­he­le jääb puh­ke- ja vir­ges­tu­s-a­la. Kor­te­re­la­mud või­vad ol­la mak­si­maal­selt kol­me­kord­sed, igas ma­jas ku­ni 25 kor­te­rit, ka­he­kord­se­tes ri­dae­la­mu­tes võib ol­la ku­ni 6 kor­te­rit. Kui kõik ma­jad val­mis ehi­ta­tak­se, tä­hen­dab see Keh­ra­le um­bes 450 uut ela­nik­ku.

Rii­vo Noor üt­les, et vald nii suurt ala ise aren­da­ma ei hak­ka, sel­leks ot­si­tak­se aren­da­ja.
„Aren­da­mi­ne võiks toi­mu­da ka­hes eta­pis 5-10 aas­ta jook­sul. Kui on tur­gu ehk kor­te­ri­te ost­jaid, võib min­na ka kii­re­mi­ni, kuid prae­gu tun­dub rea­list­lik te­ha ri­dae­la­mud val­mis viie ja kor­ter­ma­jad küm­ne aas­ta jook­sul,“ rää­kis val­la­va­nem.

Vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev li­sas, et lä­bi­rää­ki­mi­si pee­tak­se kol­me po­tent­siaal­se aren­da­ja­ga: „Loo­da­me, et sep­temb­riks on aren­da­ja või aren­da­jad lei­tud.“

Eelmine artikkelHara sa­da­ma tee­nin­dus­hoo­ne on val­mis
Järgmine artikkelSal­mis­tu sa­da­ma ope­raa­to­ri kon­kur­si või­tis OÜ RAS­TA MU­SIC