Sal­mis­tu sa­da­ma ope­raa­to­ri kon­kur­si või­tis OÜ RAS­TA MU­SIC

284
Sal­mis­tu re­no­vee­ri­tud sa­dam, ku­hu ope­raa­to­ril tu­leb ehi­ta­da tee­nin­dus­hoo­ne. Fo­to Raul Val­gis­te

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas möö­du­nud nel­ja­päe­val, 14. ap­ril­lil Sal­mis­tu sa­da­ma kin­nis­tu hoo­nes­ta­ja ja väi­ke­sa­da­ma ope­raa­to­ri leid­mi­seks kor­ral­da­tud kir­ja­li­ku enam­pak­ku­mi­se tu­le­mu­sed vas­ta­valt hin­da­mis­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­ku­le. Võit­jaks tun­nis­ta­ti Ras­ta Mu­sic OÜ, kel­le pak­ku­mus ko­gus hin­da­mi­sel 82 väär­tus­punk­ti. Kon­kur­si­le esi­ta­ti ne­li pak­ku­mist, neist kaks ettevõtet, kes lu­ba­sid ehi­ta­da suu­re­ma ja funkt­sio­naal­se­ma sa­da­ma­hoo­ne, jõud­sid eda­si tei­se hin­da­mis­voo­ru. Ras­ta Mu­sic OÜ oli ka tei­ses voo­rus edu­kas, pak­kus hoo­nes­tu­sõi­gu­se aas­ta­ta­suks 3000 eu­rot. Kon­ku­ren­di pak­ku­mi­ne oli 1560 eu­rot ja sai kok­ku 52,8 väär­tus­punk­ti.

Hin­da­mis­ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, val­la­va­lit­su­se lii­ge Ran­no Pool, val­la pea­raa­ma­tu­pi­da­ja Ly Ko­ro­te­jev-Piir, ju­rist-jä­re­le­val­vea­met­nik Ah­ti Rand­mere, kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jo­ni esi­mees Mar­tin Ur­va ja Sal­mis­tu kü­la­va­nem Ind­rek Suits.

Val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Ras­ta Mu­sic OÜ pak­ku­mi­ne vas­tas nõue­te­le ning sai hin­da­misk­ri­tee­riu­mi­te põh­jal pa­ri­ma tu­le­mu­se: „Ras­ta Mu­sic te­ge­vus­ka­va on häs­ti lä­bi mõel­dud, ar­ves­ta­tud ko­ha­li­ku ko­gu­kon­na soo­vi­de­ga ja so­bi­ta­tud kü­la­kesk­kon­da ning mõel­dud ka sel­le­le, kui­das säi­li­ta­da sa­da­ma at­rak­tiiv­sus, kui po­le head ran­nail­ma. Teis­test pak­ku­ja­test eris­tus ta­li­sup­lu­sa­la idee. Ras­ta Mu­si­cu pu­hul on te­gu ko­ha­li­ke ini­mes­te­ga, usu­me nen­de soo­vi­de sii­ru­ses­se.“

Kuu­sa­lu val­la aren­dus­spetsialist Kair Tam­mel üt­les, et võit­ja­ga sõl­mi­tak­se le­ping, kui val­la­vo­li­ko­gu an­nab sel­leks kol­ma­päe­va, 20. ap­ril­li is­tun­gil loa. Kirjaliku enam­pak­ku­mise tu­le­mus­te­ga tut­vu­sid käe­s­ole­va nä­da­la al­gu­ses vallavo­li­ko­gu eelarve- ja arengu­ko­mis­joni liik­med.

Kü­la­va­nem Ind­rek Suits rõõ­mus­tas, et võit­jaks tu­li ven­da­de Stig ja Sil­ver Räs­ta et­te­võ­te: „Läks nii, na­gu kü­la­rah­vas soo­vis, et sa­da­mas hak­kak­sid te­gut­se­ma omad ini­me­sed. Võit­sid meie kü­la kul­tuu­rii­ni­me­sed ning loo­tus on, et sa­da­mas hak­kab toi­mu­ma vah­vaid üri­tu­si.“

Kü­la­va­nem li­sas, et pü­ha­päe­val said kok­ku Sal­mis­tu kü­la­ko­gu liik­med, kõik neist on kon­kur­si tu­le­mu­se­ga ra­hul, võit­ja on enam­pak­ku­mi­sel osa­le­nu­test kü­la jaoks pa­rim: „Pi­kalt oo­da­tud sa­dam on val­mis, ope­raa­tor lei­tud. Kü­la­rah­vas on õhi­nas ja val­mis ai­ta­ma, ju­ba on pa­ku­tud abi­kä­si, et uu­de sa­da­mas­se pa­nus­ta­da. Kui val­la­vo­li­ko­gu an­nab kol­ma­päe­val val­la­va­lit­su­se­le loa sõl­mi­da Ras­ta Mu­sic OÜ-ga le­ping, on ka­vas saa­da et­te­võt­te esin­da­ja­te­ga kok­ku ning aru­ta­da tä­na­vu­si te­ge­vu­si.“

OÜ Ras­ta Mu­sic on asu­ta­tud 15. märt­sil 2022. Et­te­võ­te lu­bab Sal­mis­tu re­no­vee­ri­tud sa­da­mas­se ehi­ta­da 800ruut­meet­ri­se ka­he­kor­ru­se­li­se sa­da­ma­hoo­ne, ku­hu tu­le­vad sa­da­ma­kap­te­ni ad­mi­nist­ra­tiiv­ruu­mid, res­to­ran, sau­na­komp­leks koos väi­ke­se veea­la­ga ning ma­ju­tus. Hoo­ne peaks val­mi­ma 2023. aas­ta su­veks. Ehi­tu­se mak­su­mu­seks prog­noo­si­tak­se 1,6-2 mil­jo­nit eu­rot.

Res­to­ran töö­taks na­vi­gat­sioo­ni­pe­rioo­dil, tal­vel saaks se­da ka­su­ta­da se­mi­na­ri­de ja koo­li­tus­te ko­ha­na. Ka on plaa­nis te­ha Sal­mis­tu sa­da­mas­se ta­liu­ju­mi­sa­la, mis ta­gaks kü­las­ta­ta­vu­se tu­ris­mi ma­dal­pe­rioo­dil.

Ar­ves­se lu­ba­tak­se võt­ta Sal­mis­tu kü­la va­ja­du­si viia sa­da­ma kin­nis­tul lä­bi kü­la­selt­si­ga seo­tud te­ge­vu­si – kü­la sün­ni­päev, jaa­ni­päev, mui­nas­tu­le­de öö ja laat.

Al­ga­vaks na­vi­gat­sioo­ni­hoo­ajaks ren­di­tak­se sa­da­mas­se kolm kon­tei­ne­rit, ku­hu tu­le­vad kap­te­ni kon­tor, ühis­ka­su­ta­tav tua­lett ja la­du.

Kir­ja­li­kus pak­ku­mu­ses tu­li tut­vus­ta­da sa­da­mas toi­me­ta­ma hak­ka­vat mees­kon­da. Pro­jek­ti­ju­hi­na on pak­ku­mu­ses kir­jas Raul-Stig Räs­ta, kes asub juh­ti­ma sa­da­ma­hoo­nes­se ra­ja­ta­vat res­to­ra­ni ja ma­ju­tu­so­sa. Teh­ni­li­se ju­hi­na hak­kab me­re kau­du saa­bu­va­te kü­la­lis­te klien­di­tee­nin­du­se­ga te­ge­le­ma Sil­ver Räs­ta, kes on koos elu­kaas­la­se Ma­ri Tep­po­ga kor­ral­da­nud ka­hel vii­ma­sel aas­tal Sal­mis­tul oma su­ve­ma­ja hoo­vil kont­ser­te. Sa­da­ma ja sa­da­ma­hoo­ne tu­run­dus­juht on Ka­ri­na Räs­ta, kes on Yel­low­Kor­ner kuns­ti­fo­to­ga­le­rii maa­le­too­ja Ees­tis, Lä­tis, Lee­dus ja Soo­mes. Sa­da­ma­hoo­ne in­ves­tor on üle 30 aas­ta Ees­tis ela­nud äri­mees Jan Erik Ols­son Root­sist. Sa­da­ma kap­te­ni­na on kir­jas Tal­lin­na Nob­less­ne­ri sa­da­ma kap­ten Ta­nel Hind­reks.

Muud te­ge­vu­sed os­te­tak­se sis­se tee­nu­se­na.

Eelmine artikkelVald os­tab rii­gilt Keh­ra kes­ku­se ja Põr­gu­põh­ja va­he­li­se ela­mu­maa
Järgmine artikkelRaasiku valla esimene lisaeelarve