Uu­si au­ko­da­nik­ke tun­nus­ta­ti Ani­ja ja Raa­si­ku val­las ning Lok­sa linnas

627
Ani­ja val­la uued au­ko­da­ni­kud JÜ­RI LILL­SOO ja JÜ­RI VOOD­LA.

Au­ko­da­ni­ku tun­nus­tu­se päl­vi­sid JÜ­RI LILL­SOO ja JÜ­RI VOOD­LA Ani­ja val­last, AN­NE EEN­PA­LU Raa­si­ku val­last ning EHA GNA­DE­BERG ja REET VA­HER Lok­sa lin­nast.

Ani­ja val­las an­ti au­ko­da­ni­ke tun­nis­tu­sed ning tee­ne­te­mär­gid üle Ees­ti Va­ba­rii­gi 102. aas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud kont­sert-vas­tu­võ­tul, mis toi­mus ree­del, 21. veeb­rua­ril Keh­ra güm­naa­siu­mi au­las. Raa­si­ku val­las õn­nit­le­ti uut au­ko­da­nik­ku lau­päe­val, 22. veeb­rua­ril Aru­kü­la rah­va­ma­jas. Lok­sa lin­nas tun­nus­ta­ti kaht uut au­ko­da­nik­ku, ja­ga­ti tee­ne­te­mär­ke ja au­mär­ke pü­ha­päe­val, 23. veeb­rua­ril Lok­sa güm­naa­siu­mi saalis.

Anija vald
Tra­dit­sioo­ni­li­sel Ees­ti sün­ni­päe­va­le pü­hen­da­tud val­la­juh­ti­de vas­tu­võ­tul mee­nu­tas val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev Ees­ti Va­ba­rii­gi loo­mist ja Va­ba­dus­sõ­da, mil­le olu­li­si­mad mur­de­la­hin­gud toi­mu­sid Ani­ja val­las ning rää­kis, kui­das lä­heb taa­si­se­seis­vu­nud Ees­tis 28aas­ta­sel Ani­ja val­lal. Vo­li­ko­gu esi­mees an­dis üle rin­na­mär­gid ja tun­nis­tu­sed ka­he­le uue­le au­ko­da­ni­ku­le. 30aas­ta­se pa­nu­se eest Ani­ja val­la juh­ti­mis­se Keh­ra lin­na­pea, Ani­ja val­la­va­ne­ma ja Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu liik­me­na omis­ta­ti au­ko­da­ni­ku tii­tel Jü­ri Lill­soo­le. Värs­ke au­ko­da­nik üt­les, et iga ini­me­se elus on hal­lid ar­gi­päe­vad, pi­du­päe­vad ja eri­ti täht­sad päe­vad. Au­ko­da­ni­kuks saa­mi­se päe­va hin­das ta nii täht­sa­te hul­ka na­gu olid lau­lev re­vo­lut­sioon ja Bal­ti ke­tis seis­mi­ne.

„Kui se­da uu­dist aja­le­hest lu­ge­sin, mõt­le­sin, et toi­me­tus on siin küll suu­re ap­su tei­nud. Aga kui ini­me­sed hak­ka­sid mind õn­nit­le­ma, jäin us­ku­ma. Al­gu­ses võt­tis ja­lad nõr­gaks,“ sõ­nas ta.

Pi­kaa­ja­li­se pa­nu­se eest Ees­ti ter­vi­se­ra­da­de ra­ja­mi­sel ja ter­vis­li­ke elu­vii­si­de ku­jun­da­mi­sel päl­vis au­ko­da­ni­ku tun­nus­tu­se Jü­ri Vood­la. Ta on ol­nud li­gi 20 aas­tat Aeg­vii­dus toi­mu­va Tal­lin­na ma­ra­to­ni pea­kor­ral­da­ja ning Kõr­ve­maa rat­ta-, mat­ka- ja suu­sa­ra­da­de koos­ta­ja. Tä­na­vu tun­nus­tas va­ba­rii­gi pre­si­dent Jü­ri Vood­lat Val­ge­tä­he 5. klas­si tee­ne­te­mär­gi­ga.

Jü­ri Vood­la ni­me­tas möö­du­nud ree­det, 21. veeb­rua­rit en­da jaoks to­pel­tõn­ne­li­kuks päe­vaks: „Sain just va­ba­rii­gi pre­si­den­dilt tee­ne­te­mär­gi ja nüüd siin Ani­ja val­la rah­va tun­nus­tu­se. Olen Ani­ja ja Aeg­vii­du mail te­gut­se­nud 25 aas­tat, al­gu­ses Aeg­vii­du, nüüd ühi­ne­nud val­las. Kui­gi mi­nu põ­hi­li­ne te­ge­vus on toi­mu­nud siis­ki Ani­ja val­las, sest Aeg­vii­dul ju maad ei ole.“

Val­la­vo­li­ko­gu esi­mees an­dis üle ka Ani­ja val­la tee­ne­te­mär­gid. Aeg­vii­du ko­gu­kon­na si­du­su­se hoid­mi­se, ela­ni­ke­le va­ja­li­ku in­fo ja­ga­mi­se ja abi eest omis­ta­ti tee­ne­te­märk Aeg­vii­du raa­ma­tu­ko­gu kauaaeg­se­le ju­ha­ta­ja­le Ai­li Pür­je­ma­le. Ala­ve­re piir­kon­na kul­tuu­ri­juht An­na Ni­lisk päl­vis tee­ne­te­mär­gi Vet­la, Voo­se ja Ala­ve­re piir­kon­na ko­gu­kon­na ja kul­tuu­ri eest­ve­da­mi­se ning aren­da­mi­se eest.

Jaa­nus Ka­lev õn­nit­les veel Keh­ras ela­vat äm­mae­man­dat Ma­ri­na Si­do­ro­vat, kel­le­le pre­si­dent omis­tas Pel­gu­lin­na sün­ni­tus­ma­ja juur­de krii­si­nõus­ta­mis­kes­ku­se loo­mi­se eest Pu­na­se Ris­ti 4. klas­si tee­ne­te­mär­gi. Eel­mi­sest aas­tast töö­tab Ma­ri­na Si­do­ro­va äm­mae­man­da­na ka Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­ses.

Val­la­va­nem Rii­vo Noor tun­nus­tas Ani­ja val­la 2019. aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­si no­mi­nen­te ja võit­jaid.

Ees­ti rii­gi sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­sel Keh­ra koo­li saa­lis esi­ne­sid se­ga­koor Han­ni­jög­gi, nais­rah­va­tant­su­rüh­mad Ala­ve­re An­nid ja Päi­ke­se­ra­tas, se­ga­koor K.O.O.R Tal­lin­nast ning He­li Lau­lus­tuu­dio noo­red laul­jad. Fua­jees mu­sit­see­ris an­sam­bel Keh­ra Muu­si­kud, tant­suks män­gis Väi­kes­te Lõõts­pil­li­de Ühing.

Raa­si­ku val­la au­ko­da­nik AN­NE EEN­PA­LU.

Raasiku vald
Raa­si­ku val­la uut au­ko­da­nik­ku õn­nit­le­ti Aru­kü­la rah­va­ma­jas lau­päe­val, 22. veeb­rua­ril en­ne Ees­ti Rah­vus­mees­koo­ri kont­ser­di al­gust. Val­la­va­nem And­re Sepp mee­nu­tas oma pi­du­päe­va­kõ­nes ise­seis­va Ees­ti rii­gi loo­mist 102 aas­tat ta­ga­si ning tun­nus­tas neid, kes and­sid oma elu meie va­ba­du­se eest. Kõi­gi nen­de mä­les­tu­seks süü­tas ta küün­la.

Val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Tii­na Rüh­ka tut­vus­tas val­la uut au­ko­da­nik­ku An­ne Een­pa­lu. An­ne Een­pa­lu on en­di­se rii­gi­va­ne­ma Kaa­rel Een­pa­lu lap­se­laps. Kaa­rel Een­pa­lu su­ri Si­be­ri van­gi­laag­ris, te­ma nel­jast tüt­rest kaks küü­di­ta­ti 1941. aas­tal. An­ne Een­pa­lu sün­dis 1954. aas­tal Si­be­ris. Ees­tis­se pää­ses ta 5aas­ta­se­na 1959. aas­tal. 1990. aas­tal võit­les ta ta­ga­si ja asus taas­ta­ma oma pe­re­kon­na­le kuu­lu­nud Hel­le­ma ta­lu Aru­kü­las.

„An­ne jääb pal­ju­de­le meel­de, sil­ma ja sü­da­mes­se oma sü­ti­ta­ta­va­te sõ­na­võt­tu­de­ga. Ta on aja­loo­li­se mä­les­tu­se ja mä­le­ta­mi­se hoid­ja ning säi­li­ta­ja, on loo­nud oma va­nai­sa auks ja mä­les­tu­seks te­ma tal­lu muu­seu­mi,“ mär­kis Tii­na Rüh­ka.

Val­la­ju­hid and­sid An­ne Een­pa­lu­le üle au­ko­da­ni­ku tun­nis­tu­se ja rin­na­mär­gi. An­ne Een­pa­lu esi­tas tä­nuks oma va­na­ema Lin­da Een­pa­lu tä­di, he­li­loo­ja Mii­na Här­ma lau­lu „Ei saa mit­te vai­ki ol­la“. Pä­rast mees­koo­ri kont­ser­ti jät­kus au­ko­da­ni­ku õn­nit­le­mi­ne rah­va­ma­ja par­ke­ti­saa­lis.

Lok­sa lin­na Tee­ne­te­mär­gi päl­vi­nud pe­rearst, dok­tor MALL IDA­VAIN, Lok­sa uued au­ko­da­ni­kud REET VA­HER ja EHA GNA­DE­BERG ning Tee­ne­te­mär­gi saa­nud muu­si­ka­õpe­ta­ja JUU­LE LAU­REND. Fo­to Pee­ter Hütt/Tipp­fo­to

Loksa linnas
Ees­ti Va­ba­rii­gi 102. aas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud kont­sert-ak­tu­sel pü­ha­päe­val, 23. veeb­rua­ril Lok­sa güm­naa­siu­mis kuu­lu­ta­ti väl­ja Lok­sa kaks au­ko­da­nik­ku suu­re pa­nu­se eest lin­na aja­loo uu­ri­mi­sel, säi­li­ta­mi­sel ja tut­vus­ta­mi­sel – Va­na-Lok­sa Selt­si eest­ve­da­jad, ko­du-uu­ri­jad Eha Gna­de­berg ja Reet Va­her.

Lin­na­pea Vär­ner Loots­mann lau­sus , et nad on la­hu­ta­ma­tud, te­gut­se­vad koos, ning an­dis au­ko­da­ni­ku tun­nis­tu­sed üle mõ­le­ma­le kor­ra­ga.

Eha Gna­de­berg on Va­na-Lok­sa Selt­si asu­ta­ja­lii­ge. Va­na-Lok­sa Selts asu­ta­ti jaa­nua­ris 1996. aas­tal ku­na­gi­se Lok­sa Ha­ri­dus­selt­si jä­rel­tu­li­ja­na. Reet Va­her lii­tus selt­si­ga tei­sest koo­so­le­kust.

Lok­sa es­ma­mai­ni­mi­se 380. aas­ta­päe­va pu­hul kor­ral­da­sid nad mat­ka möö­da lin­na ees­tiaeg­seid koh­ti. Mul­lu su­vel, kui tä­his­ta­ti Lok­sa es­ma­mai­ni­mi­se 390. aas­ta­päe­va, pa­nid nad kok­ku Lok­sa aja­lu­gu tut­vus­ta­va pil­di­näi­tu­se. 2010. aas­tal and­sid nad Lea­der-prog­ram­mi toel väl­ja Lok­sa en­dis­te ela­ni­ke mä­les­tus­te­le põ­hi­ne­va raa­ma­tu „Si­nust ja Si­nu­le, Lok­sa“.

Reet Va­her on pä­rit Kuu­sa­lu lä­he­dalt Al­li­ka kü­last, läks õp­pi­ma Lok­sa kesk­koo­li, mil­le lõ­pe­tas 1965. aas­tal. Eha Gna­de­ber­gi sün­ni­ko­du on Käs­mus, ta asus koos ema­ga Lok­sa­le ela­ma 1950. aas­tal, töö­tas aas­taid Lok­sa koo­lis õpe­ta­ja­na.

Nad rää­ki­sid pü­ha­päe­va õh­tul Sõ­nu­mi­too­ja­le, et on au­ko­da­ni­ku tiit­li üle tä­nu­li­kud ja rõõm­sad. Eha Gna­de­berg ka­het­ses, et aas­ta­päe­va­peol jäi tal aja­puu­du­sel sõ­na võt­ma­ta.

Va­hen­da­me ta mõt­ted aja­le­he kau­du: „Soo­vi­sin tä­na­da kõi­ki neid ini­me­si, kes hin­da­sid meie te­ge­mist Lok­sa aja­loo uu­ri­mi­sel, tal­le­ta­mi­sel ja tut­vus­ta­mi­sel ning pi­da­sid kõr­ge au­ta­su vää­ri­li­seks. Üt­le­sin mee­le­ga te­ge­mi­si, sest see, mi­da tee­me, on te­ge­vus, mis mei­le vä­ga meel­dib, ning on tä­nu­võlg nen­de ini­mes­te ees, kes on Lok­sal põlv­kon­da­de väl­tel en­ne meid oma ko­du loo­nud, siia oma jäl­je jät­nud. Kui see, mi­da me Va­na-Lok­sa Selt­si­ga Lok­sa aja­loo uu­ri­mi­sel tee­me, on ka ko­gu­kon­na­le va­ja­lik, on ju kõik häs­ti.“

Lok­sa au­ko­da­ni­kud said mõ­le­mad ka Lok­sa Tee­ne­te­mär­gi ja pree­miaks 1000 eu­rot.
Kont­sert-ak­tu­sel an­ti kol­me­le tee­ne­ka­le ini­me­se­le Lok­sa Tee­ne­te­mär­gid. Need päl­vi­sid Lok­sa pe­rearst Mall Ida­vain tä­nu­väär­se töö eest me­dit­sii­ni alal, Lok­sa muu­si­ka­koo­li õpe­ta­ja Juu­le Lau­rend Lok­sa kul­tuu­rie­lu väl­ja­paist­va eden­da­mi­se ja tä­nu­väär­se mu­si­kaa­la­se pe­da­goo­gi­li­se töö eest, Lok­sa koo­li en­di­n õpe­ta­ja Mal­le Va­he­r kauaaeg­se ja tu­le­mus­li­ku pe­da­goo­gi­li­se töö ning ees­ti kee­le ja kul­tuu­ri hoid­mi­se eest. Tee­ne­te­mär­gi­ga kaas­neb tä­nu­ki­ri ja pree­mia 500 eu­rot.

Pe­rearst Mall Ida­vain on pä­rit El­vast. Ta lõ­pe­tas Tar­tu Riik­li­ku Üli­koo­li ars­ti­tea­dus­kon­na ra­viars­ti dip­lo­mi­ga 1979. aas­tal, töö­tas Lok­sal aas­ta in­ter­ni­na ning alus­tas ars­ti­na tööd 40 aas­tat ta­ga­si, 1980. aas­tal. Ta kõ­ne­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et oli tu­den­gi­na Lok­sa kan­dis ma­le­vas, see­tõt­tu soo­vis tul­la sin­na ka töö­le, meel­dis piir­kon­na kau­nis loo­dus. Te­ma pat­sien­ti­de seas on pal­ju Kuu­sa­lu val­la ela­nik­ke Lok­sa ümb­ru­se kü­la­dest ja ka Kol­gast, vii­ma­sel ajal on ta ni­mis­tus­se roh­kem juur­de tul­nud ka Lok­sa lin­na ini­me­si. Mall Ida­vai­nu ko­du on Kuu­sa­lu val­las Kol­ga­kü­las.

Juu­le Lau­rend töö­tab Lok­sa muu­si­ka­koo­lis sol­fedžo­õpe­ta­ja­na 1981. aas­tast. Ala­tes 1996. aas­ta sü­gi­sest ju­hen­dab ta muu­si­ka­koo­li las­te­koo­ri ja so­lis­te, te­ma ju­hen­da­tav Lok­sa muu­si­ka­koo­li vi­list­las­se­ga­koor esi­nes mul­lu su­vel juu­be­liüld­lau­lu­peol.

Mal­le Va­her hak­kas Lok­sal töö­ta­ma 1963. aas­tal ees­ti kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­ja­na. 1990nda­tel aas­ta­tel asus ta lä­bi vii­ma Pha­re prog­ram­mi in­teg­ree­ri­misp­ro­jek­te muu­keel­se­le ela­nik­kon­na­le. Mal­le Va­her on ol­nud aas­taid Lok­sa luu­lek­lu­bi üks eest­ve­da­ja.

Lok­sa Aas­ta Noo­re tiit­li said Lok­sa güm­naa­siu­mi õpi­la­sed Sand­ra Vi­lu­maa Kuu­sa­lu val­la Lok­sa kü­last ja Mar­ko Me­tus Lok­salt. Lok­sa Aas­ta Sport­la­se tiit­li päl­vi­sid kõr­ge­te sport­li­ke saa­vu­tus­te eest Epp Paal­berg, kel­le pe­re maa­ko­du asub Vir­ve kü­las, ja Egert Jõe­saar Ha­rast. Li­saks tä­nu­kir­ja­le ja mee­ne­le said kõik ne­li noort pree­miaks 200 eu­rot.

Pi­du­päe­vaü­ri­tus al­gas koo­li suu­res saa­lis Lok­sa muu­si­ka­koo­li puhk­pil­lior­kest­ri ja Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ri ühen­da­tud koos­sei­su esi­ne­mi­se­ga, di­ri­gee­ris And­rei Sed­ler. Järg­nes an­samb­li Es­to­nian Voi­ces roh­kem kui tun­nia­ja­ne kont­sert. Esi­me­se lau­lu esi­tas an­sam­bel koos Lok­sa muu­si­ka­koo­li nei­du­de koo­ri­ga, mi­da ju­hen­dab Tee­le Utt.