Ani­ja val­la 2019. aas­ta te­gi­jad on va­li­tud

1218
Ani­ja val­la aas­ta te­gi­jad 2019: AN­NE ORUAAS, KA­TA­RII­NA HE­LEE­NA VAHT­RA, EVE ROHT­LA, MAR­JE VIIR­MANN, IND­REK MAT­LA ja AG­NES VAL­GIS­TE Ida-Har­ju­maa In­vaü­hin­gust, PI­RET ja KE­VIN PUR­CELL, IND­REK AGAR ning AND­RUS ja AN­NA NI­LISK Voo­selt.

Ani­ja val­la 2019. aas­ta te­gi­jad kuu­lu­ta­ti väl­ja Ees­ti Va­ba­rii­gi 102. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­sel 21. veeb­rua­ril Keh­ra güm­naa­siu­mi au­las.

Ani­ja val­la­va­lit­sus kor­ral­das 6. kor­da val­la aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­si, et tun­nus­ta­da vii­ma­se aas­ta sil­ma­paist­va­maid ini­me­si, ko­da­ni­ku­ühen­du­si, et­te­võt­teid ja te­gu­sid. Aas­ta te­gi­jaid va­li­ti ka tä­na­vu 9 ka­te­goo­rias. Lau­reaa­did sel­gu­sid rah­va­hää­le­tu­sel, kok­ku an­ti 35 no­mi­nen­di­le 794 häält.

Kõi­ki no­mi­nen­te tun­nus­ta­ti val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja ja šo­ko­laa­di­ga, aas­ta te­gi­jad said Aeg­vii­du ela­ni­ku Ma­rian Rüt­ma­ni val­mis­ta­tud sa­vist vaag­nad. Tä­nu­kir­jad ja mee­ned an­dis üle val­la­va­nem Rii­vo Noor.

Aas­ta spor­di­te­gu – Ka­ta­ri­na He­lee­na Vaht­ra ja Mar­je Viir­mann
Tiit­li aas­ta spor­di­te­gu võit­sid ka­ra­te­ka Ka­ta­ri­na He­lee­na Vaht­rat, kel­le poolt an­ti 185 häält, ning orien­tee­ru­ja Mar­ja Viir­mann, kel­le poolt hää­le­ta­ti 167 kor­da. Sih­ta­su­tus Ani­ja Val­la Spor­di­maailm pa­ni aas­ta spor­di­teo eest es­ma­kord­selt kum­ma­le­gi väl­ja 200eu­ro­se pree­mia. Pree­mia an­dis aas­ta te­gi­jai­le üle sih­ta­su­tu­se nõu­ko­gu esi­mees Too­mas Tõ­ni­se.

Ka­ta­ri­na He­lee­na Vaht­ra, ke­da tun­nus­ta­ti aas­ta spor­di­teo eest teist aas­tat jär­jest, elab Vet­la kü­las ning õpib Ala­ve­re põ­hi­koo­lis. Ta on spor­dik­lu­bis Im­pact shu­ko­kai ka­ra­te­ga te­ge­le­nud 9 aas­tat, võit­nud um­bes 100 me­da­lit ning 35 ka­ri­ka­võist­lus­te poo­diu­mi­ko­hta. Eel­mi­sel aas­tal saa­vu­tas 15aas­ta­ne Ka­ta­rii­na He­lee­na Vaht­ra Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­tel 3. ko­ha.

„Ai­täh kõi­gi­le, kes mind va­li­sid! Soo­vin vä­ga, et noo­red võ­tak­sid mi­nust ees­ku­ju ja te­ge­lek­sid spor­di­ga,“ sõ­nas ta.

Mar­je Viir­mann või­tis 2019. aas­tal ro­gai­ni maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel su­per­ve­te­ra­ni­de
gru­pis kuld­me­da­li ja nais­ve­te­ra­ni­de gru­pis pronks­me­da­li, orien­tee­ru­mi­se ve­te­ra­ni­de maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel ja rah­vus­va­he­li­sel Suun­to Ga­mes orien­tee­ru­mis­võist­lus­tel pronks­me­da­li, kaks kuld­me­da­lit Bal­ti­maa­de meist­ri­võist­lus­tel ning viis me­da­lit Ees­ti meist­ri­võist­lus­telt orien­tee­ru­mi­ses.

Mar­je Viir­mann tä­nas oma poo­le­hoid­jaid ja mär­kis, et on orien­tee­ru­mi­se va­li­nud tä­nu õpe­ta­ja Mai­re Laht­met­sa­le: „Te­ma te­gi mei­le tren­ni ning muu­tis sel­le vah­va spor­dia­la hu­vi­ta­vaks. Soo­vi­tan kõi­gi­le – tul­ge met­sa orien­tee­ru­ma!“

Aas­ta spor­di­teo tiit­li­le no­mi­nee­ri­ti veel HC Keh­ra Fännk­lu­bi, Sir­je Vool­maa ja HC Keh­ra sport­la­sed.

Aas­ta et­te­võt­ja te­gu – Va­na Wak­sal
Aas­ta et­te­võt­ja teo au­hind läks teist aas­tat Aeg­vii­du res­to­ra­ni­le Va­na Wak­sal, mil­le poolt an­ti 371 häält.

Aas­ta te­gi­jat tut­vus­ta­ti kui vi­sa et­te­võ­tet, mis on väi­ke­ses ale­vis edu­kalt toi­me­ta­nud, pak­ku­nud või­ma­lust pe­re­del ko­dust väl­jas süüa ja nau­ti­da ühist ae­ga hu­ba­ses kesk­kon­nas ning too­nud Ani­ja val­la­le ja Aeg­vii­du­le tun­tust pal­ju­des koh­ta­des ja mit­te ai­nult Ees­tis.

„Tä­nan, et kü­las­ta­te Aeg­vii­tu ja Va­na Wak­sa­lit. Jaa­ma­hoo­ne on elus ja meil on vä­ga hea meel, et käi­te meil kü­las,“ üt­les res­to­ra­ni pe­re­nai­ne Pi­ret Pur­cell, kes tä­nas ka oma abi­kaa­sat Ke­vin Pur­cel­li.

Aas­ta et­te­võt­jaks olid no­mi­nee­ri­tud ka OÜ A.Ur­va, SW Ener­gia ja Keh­ra spor­di­hoo­ne koh­vik Soh­vik.

Aas­ta kü­la – Voo­se
Ani­ja val­la aas­ta kü­laks va­li­ti 349 hää­le­ga Voo­se, mi­da eel­mi­sel aas­tal lä­bis lau­lu­peo­tu­li, li­saks tä­his­ta­ti mul­lu Voo­se rah­va­ma­ja juu­be­lit, ava­ti Päi­ke­se­ko­du koos kär­je­kü­la­ga. Voo­se vi­sioon on ol­la kva­li­teet­se elu­kesk­kon­na­ga, tur­va­li­ne, loo­dus­li­kult mit­me­ke­si­ne, at­rak­tiiv­se­te puh­ke- ja tu­ris­mi­või­ma­lus­te­ga, elu­jõu­li­se ko­gu­kon­na­ga are­nev ja in­no­vaa­ti­li­ne kü­la.
Au­hin­na võt­sid vas­tu kü­la­elu eest­ve­da­jad An­na Ni­lisk ja Ta­nel Tal­ve.

„Ole­me püüd­nud an­da kõik en­dast ole­ne­va, et kü­la pü­siks. Koos­töö ja ühi­se te­ge­mi­se rõõm on märk­sõ­nad, mil­le­ga ole­me püüd­nud ol­la ees­ku­juks ka teis­te­le üm­ber­kaud­se­te­le kü­la­de­le,“ lau­sus Ta­nel Tal­ve, kes kin­ni­tas, et il­ma val­la tee­ne­te­mär­gi saa­nud An­na Ni­lis­ki ja kü­la­va­nem And­rus Ni­lis­ki pe­re­ta ei oleks Voo­se sel­li­ne kü­la, na­gu on.

Tiit­li­le no­mi­nee­ri­ti ka Pii­be maan­tee äär­seid kü­la­sid ühen­dav MTÜ Sood­last Kõr­ve­ni.

Aas­ta sä­de – Eve Roht­la
Tiit­li val­la aas­ta sä­de päl­vis Keh­ra güm­naa­siu­mi hu­vi­juht Eve Roht­la, kel­le poolt hää­le­ta­ti 168 kor­da. Mär­gi­ti, et Keh­ra güm­naa­siu­mi sä­de, ala­ti rõõ­mus ja sä­rav Eve Roht­la kuu­lab nii õpe­ta­ja­te kui õpi­las­te mu­re­sid ja rõõ­mus­tab koos nen­de­ga õn­nes­tu­mis­te üle ning il­ma te­ma­ta oleks lin­na pärl, Keh­ra güm­naa­sium, ju­ba am­mu tuh­mu­nud.

„Mul on se­da sä­det veel!“ kin­ni­tas Eve Roht­la au­hin­da vas­tu võt­tes.

Aas­ta sä­de­me tiit­li no­mi­nen­did olid ka Ag­nes Val­gis­te, Ai­ta Tam­meorg, Eda-Mai Tam­mis­te, An­ne Tan­ne ja Ar­vi Ka­ro­tam.

LIIVIKA KIVISTIK

Aas­ta va­ba­taht­lik – Lii­vi­ka Ki­vis­tik
Aas­ta va­ba­taht­li­kuks va­li­ti 223 hää­le­ga kol­me lap­se ema Lii­vi­ka Ki­vis­tik Ala­ve­rest. Kui eel­mi­sel aas­tal kut­su­ti üles toe­ta­ma ras­ket hai­gust põ­de­vat väi­kest An­na­be­li, ot­sus­tas Lii­vi­ka Ki­vis­tik ha­ka­ta vahv­leid küp­se­ta­ma, et an­da oma pa­nus väi­ke­lap­se gee­ni­ra­vis­se. Nel­ja päe­va­ga val­mis­tas ja müüs ta 1200 vahv­lit, mil­le val­mis­ta­mi­seks ku­lus um­bes 50 liit­rit tai­nast. Vahv­li­te müü­gist saa­dud 500 eu­ro­ga toe­tas Lii­vi­ka Ki­vis­tik väi­kest An­na­be­li.

Aas­ta va­ba­taht­li­kuks no­mi­nee­ri­ti ka Ter­je ja Ed­vin Ja­kob­son, Ja­nec Pär­na ja Hei­ni Vil­biks.

Aas­ta kul­tuu­ri­pärl – He­li Ka­ru

HELI KARU

Aas­ta kul­tuu­ri­pär­liks va­li­ti lau­luõ­pe­ta­ja He­li Ka­ru, kel­le poolt an­ti 248 häält. Mär­gi­ti, et He­li Ka­ru pa­nus val­la ja Har­ju­maa kul­tuu­riel­lu on hin­da­ma­tu, ta teeb oma tööd pü­hen­du­mi­se ja ar­mas­tu­se­ga, os­kab luua las­te aren­gu­le hea kas­vu­pin­na, pa­neb laul­ma ka need kes on ar­va­nud, et laul­da ei os­ka, ning viib oma laul­ja­te an­ded veel kõr­ge­ma­le ta­se­me­le.

„Kui ma teen se­da, mis mul­le meel­dib, mi­da ar­mas­tan ja nau­din ning kui se­da ka tä­he­le pan­nak­se, siis on täit­sa to­re tun­ne. Aga kõi­ge roh­kem nau­din ik­ka­gi koo­so­le­mist noor­te­ga, nii pi­si­kes­te kui suur­te laul­ja­te­ga, ning muu­si­kat, mi­da koos tee­me. Se­da ei saa sõ­na­de­ga kir­jel­da­da, se­da saab ai­nult tun­da, mi­na saan se­da, see on mi­nu ee­sõi­gus,“ üt­les He­li Ka­ru.
Aas­ta kul­tuu­ri­pär­li no­mi­nen­did olid ka Mar­git Aas­maa, Ind­rek Tust ja Iris Tust-Sõer, Ül­le Lin­nus­te ning Ind­rek Leht.

Aas­ta va­baü­hen­du­se te­gu – Ida-Har­ju­maa In­vaü­hing
Aas­ta va­baü­hen­du­se teo tiit­li­ga tun­nus­ta­ti Ida-Har­ju­maa In­vaü­hin­gut, mil­le poolt hää­le­ta­ti 266 kor­da. Ühing on Ani­ja val­las te­gut­se­nud viis aas­tat, 123 liik­mest suur osa on Ani­ja val­last. Ida-Har­ju­maa In­va­ühing kaa­sab  ea­kaid ja puue­te­ga ini­me­si, loob nei­le või­ma­lu­si rei­si­da, spor­ti­da ja te­ha muid ak­tiiv­seid te­ge­vu­si.

„Mi­nu sü­da­mea­si on tuua puue­te­ga ini­me­sed ja ea­kad ko­du­dest väl­ja, et nad ei peaks ük­si no­ru­ta­ma. Ühi­selt te­gut­se­des on meie ter­vis ja mee­leo­lu pa­rem ning elu ilus,“ mär­kis Ida-Har­ju­maa In­va­ühing juht Ag­nes Val­gis­te.

Aas­ta va­baü­hen­du­se teo tiit­li­le no­mi­nee­ri­ti ka Keh­ra ai­ta hal­dav MTÜ Ing­ver ning MTÜ Koos­töö­ko­da koos sel­le juu­res te­gut­se­va va­ba­ha­ri­dus­koo­li­ga Koit.

Aas­ta noor­soo­töö te­gu – Ind­rek Agar
Aas­ta noor­soo­töö­teo tiit­li päl­vis Ind­rek Agar, kel­le poolt hää­le­ta­ti 346 kor­da. Pääs­te­ame­tis töö­tav Ind­rek Agar on vii­nud koo­li­des ja las­teae­da­des lä­bi tu­leo­hu­tu­sa­la­seid loen­guid ning pa­nus­ta­nud oma va­ba ae­ga ko­ha­li­ke noor­te elu ri­kas­ta­mi­seks eel­kõi­ge muu­si­ka vald­kon­nas – si­sus­ta­nud kaks proo­vi­ruu­mi noor­te­bän­di­de­le, kaa­sa­nud noo­ri muu­si­kaü­ri­tus­te ja an­samb­li­te te­ge­mi­se­le, ta ju­hib Keh­ra noor­te­kes­ku­ses elekt­roo­ni­li­se muu­si­ka rin­gi.

„Ma olen sõ­na­tu, kuid ta­han te­ha üh­te as­ja, mi­da noo­red on mul­le ko­gu aeg õpe­ta­nud,“ üt­les Ind­rek Agar, kui kee­ras end sel­ja­ga saa­li poo­le, et te­ha nu­ti­te­le­fo­ni­ga en­dast koos rah­va­ga sel­fi.

Aas­ta noor­soo­töö teo ka­te­goo­rias olid no­mi­nen­did veel Si­suA­ka­dee­mia ja MTÜ Ar­cum.

Aas­ta te­gu – soo­mus­rong Wa­ba­dus ning An­ne Oruaas ja Val­do Praust
Tiit­li Ani­ja val­la aas­ta te­gu või­tis soo­mus­ron­gi Wa­ba­dus tee­kond ning An­ne Oruaas ja Val­do Praust, kui sel­le eest­ve­da­jad Ani­ja val­las.

Soo­mus­rong num­ber 7 alus­tas tee­kon­da 4. jaa­nua­ril 2019 Keh­rast ning sõi­tis lä­bi peaae­gu ko­gu Ees­ti, ku­hu raud­teed möö­da sai min­na. Mär­gi­ti, et An­ne Oruaas ja Val­do Praust olid soo­mus­ron­gi tee­kon­nal pal­ju­des koh­ta­des gii­did, tut­vus­ta­des Va­ba­dus­sõ­ja lu­gu ning La­hin­gu­väl­jal pee­tud Keh­ra la­hin­gu rol­li Va­ba­dus­sõ­jas.

MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam juht An­ne Oruaas tä­nas mär­ka­jat, kuid tõ­des: „Meie Val­do­ga oli­me soo­mus­ron­gi liht­sõ­du­rid, eest­ve­da­jad olid siis­ki Ees­ti Sõ­ja­muu­seum, EV 100 kor­ral­dus­ko­mi­tee ning vä­ga pal­jud ini­me­sed. Kuid tõe­poo­lest, meil oli õnn ja rõõm te­ha sel­le ron­gi tee­kond kaa­sa.“

An­ne Oruaas li­sas, et soo­mus­ron­gi „üks liht­sõ­dur“ oli ka Tõ­nis Raud­la Aeg­vii­dust: „Olen pä­ris kin­del, et just Tõ­nis on üks neist mees­test, kes oli soo­mus­ron­gi idee väl­ja­käi­jaid. Ju­ba aas­taid ta­ga­si pi­da­si­me me Aeg­vii­du jaa­mas sa­la­nõu, et oleks va­ja te­ha soo­mus­rong. Ai­nult meil pol­nud siis sel­leks ra­ha, ra­ha tu­li al­les siis, kui hak­kas lä­he­ne­ma Ees­ti 100. aas­ta­päev.“

Tiit­li­le aas­ta te­gu no­mi­nee­ri­ti veel Voo­se Päi­ke­se­ko­du koos kär­je­kü­la­ga, ning aja­le­he Sõ­nu­mi­too­ja 25 te­ge­vu­saas­tat.

 

Eelmine artikkelTee­kond, mis teeb sü­da­me soo­jaks
Järgmine artikkelUu­si au­ko­da­nik­ke tun­nus­ta­ti Ani­ja ja Raa­si­ku val­las ning Lok­sa linnas