Uuri­kad päl­vi­sid pa­ri­ma noor­te pä­ri­mus­bän­di tiit­li

52
Uurikad Viljandis: MIIA VANAHANS, HENRI UUSTALU, LISETTE MOKS, BIRGIT MOKS, KÄDI ÜLLE, SOFIA RUTIKU, HANNA LIISA TALTS ja MATIAS OSEMETS. Ees kükitab MARLIIS KOSEMETS. Konkursil ei esinenud Ekebert Esken ja Mariel Moks. Foto Annika Vihmann

Ree­del, 29. ap­ril­li õh­tul kuu­lu­ta­ti Vil­jan­dis Pä­ri­mus­muu­si­ka Ai­das Ees­ti pa­ri­maks noo­reks pä­ri­mus­bän­diks noo­re­ma­te va­nu­seg­ru­pis Kuu­sa­lu val­la Uu­ri kü­la noor­te muu­si­ku­te fol­kan­sam­bel Uu­ri­kad. An­sam­bel sai ko­du­kan­di pä­ran­di hoid­mi­se eest erip­ree­miaks või­ma­lu­se sal­ves­ta­da vi­deo pä­ri­mu­sai­das. Peap­ree­mia­ga kaas­nes 300 eu­rot ja või­ma­lus esi­ne­da juu­li lõ­pus Vil­jan­di pä­ri­mus­muu­si­ka fes­ti­va­lil koos va­ne­ma va­nu­seg­ru­pi võit­ja­ga. Va­ne­mas gru­pis või­tis Vil­jan­di Kul­tuu­ria­ka­dee­mia tu­den­gi­bänd Trad.Kvin­tes­sents.

Kon­kur­sil Noor Pä­ri­mus­bänd 2022 fi­naa­lis osa­le­sid ka­hek­sa an­samb­lit, mõ­le­mas va­nu­seast­mes ne­li. Lõpp­kont­ser­di­le pää­se­nud va­li­ti suu­re­ma ar­vu kan­di­daa­ti­de seast, kon­kur­si­le tu­li es­malt esi­ta­da ka­he lau­lu vi­deod ning mo­ti­vee­ri­tud sel­gi­tus. Taot­lu­se saa­tis kon­kur­si­le lap­se­va­nem Liis Burk, kes rää­kis, et soo­vi­tu­si Uu­ri­ka­te osa­le­mi­seks kon­kur­sil tu­li mit­melt poolt ja ka Pä­ri­mus­muu­si­ka Kes­ku­selt: „Jaa­nua­ris sai­me tea­da, et Uu­ri­kad on va­li­tud lõpp­kont­ser­di­le ja nen­de men­to­riks mää­ra­ti Maar­ja Nuut. Har­ju­ta­ti koos men­to­ri­ga ja ise­seis­valt, Uu­ri­ka­te ju­hen­da­jad Kül­li-Kat­ri Es­ken ja Kris­tii­na Re­ba­ne said ai­da­ta vä­he. Ka ka­hes et­te­val­mis­ta­vas laag­ris olid lap­sed ise­seis­valt ja koos men­to­ri­ga.“

Uu­ri­ka­te asu­ta­ja ja ju­hen­da­ja, an­samb­li ena­mi­ku lau­lu­de au­tor Kül­li-Kat­ri Es­ken üt­les, et on vä­ga rõõ­mus ja uh­ke las­te ise­seis­vu­se ning suu­re­pä­ra­se esi­ne­mi­se üle: „Pea­mi­sed eest­ve­da­jad ja kor­ral­da­jad olid kon­kur­si­pa­la­de et­te­val­mis­ta­mi­sel me an­samb­list Li­set­te Moks ja So­fia Ru­ti­ku, kes tä­na­vu ke­va­del lõ­pe­ta­vad Kol­ga koo­lis 9. klas­si. Noo­red ise te­gid kon­kur­si­pa­la­de­le sea­ded ja mõt­le­sid koos men­to­ri­ga väl­ja esi­tu­se. Vah­va on ka see, et Uu­ri­kad said bän­di­laag­ri ajal kolm ööd ma­ga­da Pä­ri­mus­muu­si­ka Ai­da la­val, sest neid on nii pal­ju, et mu­ja­le ruu­mi­des­se ei mah­tu­nud ühi­selt.“

Kon­kur­si­ka­va pik­kus pi­di ole­ma 12 mi­nu­tit. Uu­ri­kad esi­ta­sid kon­kur­sil Kül­li-Kat­ri Es­ke­ni loo­dud „Va­na­sõ­na­de lau­lu“, ko­ha­li­ku re­gi­lau­lu „Su­vel teind su­si­le tüö­dä“ So­fia Ru­ti­ku teh­tud sea­des. Ko­hus­tus­li­ke pa­la­de ni­me­kir­jast va­li­ti inst­ru­men­taal­looks „La­ba­jalg“, mis läks üle „Sa­ba­tant­suks“.

Žüriis olid Re­gi­na Mänd, Li­se­te Velt, Ju­ko-Mart Kõ­lar, Tar­mo Ki­vi­sil­la ja Ar­no Tamm. Hin­da­jad kiit­sid bän­di üht­sust ja ko­du­kan­dist pä­rit lu­gu­de va­li­kut, ko­gu et­teas­te head muu­si­ka­list kva­li­tee­ti ning kam­ba­vai­mu, mi­da oli kuul­da ja tun­da ka saa­li ta­gu­mis­tes­se nur­ka­des­se.

Kül­li-Kat­ri Es­ken rää­kis, et Uu­ri­ka­tel on ka tä­na­vu­ne su­vi vä­ga töi­ne. Li­saks Vil­jan­di fol­gi­le esi­ne­tak­se veel Hiiu Fol­gi pea­la­val Kas­sa­ris ja Käs­mus Vi­ru Fol­gil, kus Uu­ri­kad as­tu­vad üles pä­rast avat­se­re­moo­niat uhiuue lin­nu­lau­lu­de ka­va­ga. Vii­ma­se loo esi­ta­vad koos Ma­rek Sa­da­ma­ga, ning järg­neb te­ma kont­sert Sa­da­ma­sil­la­ga.

Veel on Uu­ri­kad lu­ba­nud an­da koos Ma­rek Sa­da­ma­ga kont­ser­di sar­jas Käs­mu Kau­nid Kont­ser­did ja Muuk­si su­ve­kont­ser­ti­de raa­mes. Ka esi­ne­tak­se Bushc­raft Fes­ti­va­lil, mis see­kord tu­leb Ko­se val­las Vii­kin­gi­te kü­las. Sa­mu­ti on esi­ne­mi­sed tu­le­kul Ku­res­saa­re me­re­päe­va­del, Hiiu­maal öö­lau­lu­peol, Võ­ru­maal, Noa­root­sis, Vir­ve kü­las.

„Pal­jud esi­ne­mis­kut­sed ole­me pi­da­nud ära üt­le­ma, sest lap­se­va­ne­ma­te­le on see suur koor­mus, ne­mad sõi­du­ta­vad lap­sed ja pil­lid ko­ha­le ning pä­rast ka ko­ju ta­ga­si. Ka soo­vi­vad va­ne­mad jät­ta las­te­le puh­ka­mi­se ae­ga, et esi­ne­mi­ne ei muu­tuks ru­tii­niks, säi­liks rõõm ja sä­ra. Lap­sed on tub­lid, neil esi­ne­mis­teks särt­su ja taht­mist ja­gub,“ lau­sus Kül­li-Kat­ri Es­ken.

Eelmine artikkelAni­ja ja Kuu­sa­lu val­la­va­ne­mad Ta­pal
Järgmine artikkelAru­kü­la VK tu­li võrk­pal­li rah­va­lii­gas kol­man­daks