Aru­kü­la VK tu­li võrk­pal­li rah­va­lii­gas kol­man­daks

24
Ta­ga va­sa­kult JOO­NAS LÕ­BUS, KRIST­JAN KAL­LAS­TE ja KRIST­JAN MÄN­NI­GO. Ees va­sa­kult MAR­GIT AS­PERK, KRIS­TII­NA TÕK­KE, GEI­DI STEIN­BERG ja AA­RE PÄ­RI­LA. Fo­to Gert­rud Ala­ta­re

15.-16. ap­ril­lil toi­mus Kää­ri­kul võrk­pal­li rah­va­lii­ga fi­naal­tur­niir, kus osa­le­sid kõi­ki­de tu­ge­vusg­rup­pi­de ne­li pa­re­mat võist­kon­da.

Aru­kü­la VK (Aru­kü­la Võrk­pal­lik­lu­bi) osa­les se­ga­võist­kon­da­de tei­ses tu­ge­vusg­ru­pis ja saa­vu­tas kok­ku­võt­tes kol­man­da ko­ha. Pool­fi­naa­lis oli Aru­kü­la VK vas­ta­seks tu­gev SEB võist­kond, kel­le­le kao­ta­ti 3:1. Tei­ses pool­fi­naa­lis või­tis Tel­lis­ki­vi SK 3:1 Met­sa­jõe Puh­ke­ma­ja. Fi­naa­lis män­gis SEB võist­kond Tel­lis­ki­vi SK vas­tu ning või­tis tu­le­mu­se­ga 3:0. Kol­man­da ko­ha män­gus läks Aru­kü­la VK vas­tu Met­sa­jõe Puh­ke­ma­ja­le ning saa­vu­tas 3:1 või­du.

Aru­kü­la VK võist­kon­nas män­gi­sid Mar­git As­perk, Li­sand­ra Kruus, An­ni­ka Lo­per, An­na-Lii­sa Miilits, Sii­ri Part, Gei­di Stein­berg, Elii­se Tam­me­soo, Kris­tii­na Tõk­ke, Krist­jan Kal­las­te, Kal­vi Kal­las­te, Hend­rik Lät­ti, Joo­nas Lõ­bus, Krist­jan Män­ni­go ja Aa­re Pä­ri­la.

Ida-Har­ju­maalt tei­si võist­kon­di fi­naal­tur­nii­ri­le ei jõud­nud. Play off’ides­se jõud­sid Aru­kü­la VK2 kes pi­di kao­tu­se vas­tu võt­ma tei­ses play off’i rin­gis Luun­ja SK vas­tu 1:3. Sa­mu­ti kao­tas tei­ses rin­gis Kol­ga võist­kond Va­na Hea 1:3 Met­sa­jõe puh­ke­ma­ja vas­tu. Play off’i tei­se rin­gi kuld­ses gei­mis jäi Aru­kü­la PMK al­la VK Selts­kond võist­kon­na­le. Alag­ru­pi tur­nii­ri­ga piir­du­sid Aru­kü­la VK me­hed ja Kuu­sa­lu VK se­ga­võist­kond.

Aru­kü­la VK ju­ha­tu­se liik­me, võrk­pal­li koh­tu­ni­ku­na te­gut­se­va Aa­re Pä­ri­la sõ­nul on Aru­kü­la VK tead­li­kult te­ge­le­nud män­gi­ja­te os­kus­te lih­vi­mi­se­ga: „Ole­me pal­ga­nud tree­ne­ri Eve­ly He­lis­te män­guos­kus­te teh­ni­li­se poo­le pa­ran­da­mi­seks ning püüa­me igal või­ma­lu­sel osa­le­da eri­ne­va­tel võist­lus­tel. See ai­tab pa­ran­da­da ül­dist pal­li­män­gu os­kust ja õp­pi­da ta­lu­ma võist­lus­te­ga kaas­ne­vat pin­get. Kord aas­tas kor­ral­da­me klu­bi­liik­me­te­le nä­da­la­lõ­pu laag­ri, mis on ku­ju­ne­nud vä­ga po­pu­laar­seks. Laa­ger toi­mub Lõu­na-Ees­tis kaks ja pool päe­va. Seal tree­ni­tak­se tree­ne­ri valv­sa pil­gu all kaks kor­da päe­vas. Hom­mi­kul üld­füü­si­li­ne ja õh­tul pal­lit­ree­ning.”

Rah­va­lii­ga män­gud on mõel­dud võrk­pal­li har­ras­ta­va­te­le ini­mes­te­le. Võrk­pal­li ta­se on Aa­re Pä­ri­la sõ­nul võr­rel­des al­gu­saas­ta­te­ga mär­ga­ta­valt pro­fes­sio­naal­se­maks muu­tu­nud ning pal­ju­des võist­kon­da­des on män­gi­jad, kes on noo­ru­ses oman­da­nud võrk­pal­li head teh­ni­li­sed os­ku­sed. Ta rää­gib, et koh­tu­ni­ku­na on või­ma­lik nä­ha vä­ga eri­ne­va ta­se­me­ga võist­kon­di, õp­pi­da pa­ri­ma­telt ja õpi­tud tead­mi­si tree­nin­gu­tel eda­si an­da.

Aru­kü­la VK pöö­rab tä­he­le­pa­nu ka noor­te võrk­pal­lu­ri­te juur­de­kas­vu­le – tree­ning­rüh­mad te­gut­se­vad Raa­si­kul ja Aru­kü­las. Noo­ri ju­hen­dab ko­ge­nud noor­tet­ree­ner Agur As­perk, kel­lel on pi­kaa­ja­li­ne ko­ge­mus las­te­ga töö­ta­mi­sel. „Oo­ta­me suu­re hu­vi­ga noor­te võrk­pal­lu­ri­te pea­le­kas­vu meie val­las. Hea meel on tõ­de­da, et val­la­va­lit­sus on ra­ha­li­selt pa­nus­ta­nud noor­te võrk­pal­lu­ri­te aren­gus­se,” rää­gib Aa­re Pä­ri­la ning li­sab: „Ar­van, et ole­me õi­gel teel võrk­pal­li ja ül­di­se ke­ha­li­se lii­ku­mi­se pro­pa­gee­ri­mi­sel Raa­si­ku val­las.”

Jär­je­kord­ne Aru­kü­la Cup toi­mub 7. mail Raa­si­ku Spor­di­hoo­nes. Osa­le­vad küm­me mees­kon­da ja viis nais­kon­da.

Eelmine artikkelUuri­kad päl­vi­sid pa­ri­ma noor­te pä­ri­mus­bän­di tiit­li
Järgmine artikkelOmni­va lu­bab Aeg­vii­tu ja Ala­ver­re pa­kiau­to­maa­te