Uued töö­ko­had Kuu­sa­lu val­la­ma­jas

237
Kuusalu vallamaja.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus muu­tis tee­nis­tu­ja­te st­ruk­tuu­ri ja ame­ti­koh­ta­de loe­te­lu. Juur­de on loo­dud ehi­tus- ja jä­re­le­val­ve spet­sia­lis­ti, maa­kor­ral­da­ja, hoo­le­kan­des­pet­sia­lis­ti ja va­ba­te­ge­vu­se koor­di­naa­to­ri ame­ti­koht.

Ala­tes 1. sep­temb­rist koon­da­tak­se ehi­tus- ja maas­pet­sia­lis­ti ning maa­re­gist­ri­pi­da­ja ame­ti­koht. Maa­kor­ral­da­ja ame­ti­koht on loo­dud nen­de ase­me­le.

Seo­ses koon­da­mi­se­ga pa­ku­ti se­ni­se­le ehi­tus- ja maa­re­gist­ri­pi­da­ja­le Rih­ti Väin­sa­ri­le kant­se­leis­pet­sia­lis­ti ame­ti­koh­ta, mil­le ta võt­tis vas­tu. Rih­ti Väin­sar asub kant­se­leis­pet­sia­lis­ti­na töö­le 1. au­gus­tist.

Se­ni kant­se­leis­pet­sia­lis­ti­na töö­ta­nud Ve­ro­ni­ka Laen­de, kes osa­li­selt te­ge­les ka va­ba­ühen­dus­te vald­kon­na­ga, hak­kab 1. au­gus­tist töö­le va­ba­te­ge­vus­te koor­di­naa­to­ri­na. Va­ba­te­ge­vus­te koor­di­naa­tor oli val­la­ma­jas tööl aas­ta­tel 2018-2019. Kui töö­su­he lõ­pe­ta­ti, ja­ga­ti sel­le vald­kon­na tööü­le­san­ded kant­se­leis­pet­sia­lis­ti­le ja kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­lis­ti­le. Nüüd te­hak­se sa­ma ame­ti­koht ta­ga­si.

Koon­da­mi­se tõt­tu lah­kub töölt maa­re­gist­ri­pi­da­ja Kai­ri Roht­mets. Ehi­tuss­pet­sia­list -väär­teo­me­net­le­ja ja maa­kor­ral­da­ja leid­mi­seks on väl­ja kuu­lu­ta­tud kon­kurss. Aval­dus­te esi­ta­mi­se täh­taeg on 1. au­gust.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt sel­gi­tab, et nii maa­kor­ral­du­se kui ka ehi­tu­se vald­kon­nas on töö­de maht suur, pal­ju on me­net­lu­si ja prot­ses­se, mil­le la­hen­da­mi­seks ja lõ­pu­le vii­mi­seks on va­ja eria­la­se ha­ri­du­se­ga ini­me­si: „Se­ni­sed töö­ta­jad on ol­nud tub­lid ja ko­hu­se­tund­li­kud, kuid nen­de eria­la­ne et­te­val­mis­tus po­le vas­tav ja pi­di­me te­ge­ma st­ruk­tuu­ri­muu­da­tu­sed. Loo­da­me lei­da häid tipps­pet­sia­lis­te.“

Hoo­le­kan­des­pet­sia­lis­ti täien­da­va ame­ti­ko­ha koh­ta lau­sus val­la­va­nem, et tar­vis on spet­sia­lis­ti, kes hak­kab te­ge­le­ma eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te­ga, Kuu­sa­lu val­las on üle 500 puu­de­ga ini­me­se, eri­hoo­le­kan­de­tee­nu­sel 106, va­na­dus­pen­sio­niea­li­si 1286 ini­mest. Põ­hiü­le­s­an­ne on aga eest­kos­tea­su­tu­se töö, Kuu­sa­lu val­lal on pal­ju eest­kos­te­ta­vaid. Valk­la en­di­se eri­hoo­le­kan­dea­su­tu­se klien­ti­dest omab rah­vas­ti­ku­re­gist­ri­järg­set sis­se­kir­ju­tust Kuusalu vallas üle 100 ini­me­se.

Eelmine artikkelTee­me ko­dud ener­gia­tõ­hu­saks!
Järgmine artikkelANNA-LII­SA MII­LITS ja PEE­TER PIIR­SA­LU Raa­si­ku val­la pa­rim se­ga­paar ran­na­vol­les