ANNA-LII­SA MII­LITS ja PEE­TER PIIR­SA­LU Raa­si­ku val­la pa­rim se­ga­paar ran­na­vol­les

364
Raa­si­ku val­la ar­ves­tu­se esi­kol­mik se­ga­paa­ri­de ran­na­vol­les, va­sa­kult KAI JÕE­METS ja KRIST­JAN KAL­LAS­TE, AN­NA-LII­SA MII­LITS ja PEE­TER PIIR­SA­LU ning SIG­RID ER­RIT ja AA­RE PÄ­RI­LA.

Üle­möö­du­nud lau­päe­val, 2. juu­lil pee­ti Aru­kü­las ran­na­vol­le tur­niir se­ga­paa­ri­de­le. Kuu­ma su­ve­päe­va trot­si­des osa­les tur­nii­ril kok­ku ühek­sa võist­lus­paa­ri, Raa­si­ku Val­la Sport ar­ves­tu­ses lõi kaa­sa kolm se­ga­paa­ri.

Raa­si­ku val­la pa­rim se­ga­paar on An­na-Lii­sa Mii­lits ja Pee­ter Piir­sa­lu, kes saa­vu­ta­sid ül­dar­ves­tu­ses 5. ko­ha. Val­la ar­ves­tu­se tei­ne koht kuu­lus Kai Jõe­met­sa­le ja Krist­jan Kal­las­te­le, kol­man­da­ ko­ha­ga lõ­pe­ta­sid Sig­rid Er­rit ja Aa­re Pä­ri­la.

Kor­ral­da­ja Ja­nek Jaš­kov rää­kis, et vii­ma­sed kuus aas­tat on kor­ral­da­tud su­vi­ti tur­nii­re nii mees­paa­ri­de­le kui ka se­ga­paa­ri­de­le. Käe­so­le­va aas­ta 22. juu­lil toi­mub es­ma­kord­selt nais­män­gi­ja­te­le Ran­na­ku­nin­gan­na tur­niir.

„Tä­na­vu­sel hooa­jal on kok­ku ne­li ran­na­vol­le­tur­nii­ri, mees­paa­ri­de ja se­ga­paa­ri­de tur­niir on ju­ba pee­tud, jää­nud on veel Ran­na­ku­nin­gan­na ja 5. au­gus­til Ran­na­ku­nin­ga tur­niir,” üt­les Ja­nek Jaš­kov, kel­le sõ­nul oo­da­tak­se võist­le­ma nii ko­ha­lik­ke võrk­pal­li­hu­vi­li­si kui ka kü­la­lis­võist­le­jaid.

„Ta­se on iga aas­ta­ga tõus­nud, kü­la­lis­võist­le­jad tõs­ta­vad ta­set, sest nad löö­vad kaa­sa ran­na­vol­le GP sar­jas,” li­sab ta.

Ja­nek Jaš­kov soo­vib ka järg­mis­tel aas­ta­tel tur­nii­ri­de tra­dit­sioo­ni jät­ka­ta, ta tä­nab kõi­ki osa­le­jaid ja toe­ta­jaid Si­nu Poo­di ja Raa­si­ku Val­la Spor­ti ning loo­dab, et 2023. aas­tal õn­nes­tub lei­da veel toe­ta­jaid, et saaks roh­kem tur­nii­re kor­ral­da­da.

Eelmine artikkelUued töö­ko­had Kuu­sa­lu val­la­ma­jas
Järgmine artikkelKivi­loo mõis Raasiku vallas