Tee­me ko­dud ener­gia­tõ­hu­saks!

352
RAUL SIEM, Raa­si­ku val­la­va­nem

RAUL SIEM, Raa­si­ku val­la­va­nem

Üha kas­va­va­te ener­gia­hin­da­de tõt­tu on ise­seis­vus ener­gia­toot­mi­sel üha enam ak­tuaal­ne. Kõi­ge kii­rem ja le­vi­num või­ma­lus en­da tar­bi­mi­seks ener­giat too­ta, on ka­su­tu­se­le võt­ta päik­se­pa­nee­lid.

Se­ni­sed põ­hi­mõt­ted, mi­da Raa­si­ku vald jär­gis päi­ke­se­pa­nee­li­de pai­gal­da­mi­se me­net­lus­tes, on ol­nud as­jaa­ja­mi­se sei­su­ko­halt liialt ma­hu­kad, aja­ku­lu­kad ja kur­na­vad. Seo­ses eel­too­du­ga vaa­ta­si­me Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses üle se­ni­sed me­net­lus­põ­hi­mõt­ted ning muut­si­me ko­gu prot­ses­si kii­re­maks ja liht­sa­maks.

Kui va­ra­se­malt kä­sit­les vald era­mu­te tee­nin­da­mi­seks pai­gal­da­ta­vaid päi­ke­se­pa­nee­le elekt­ri­toot­mis­ra­ja­tis­te­na, mi­da saaks ti­hea­sus­tu­sa­lal pai­gal­da­da üld­reeg­li­na üks­nes hoo­ne­te ka­tus­te­le, siis nüüd­sest ole­me neid põ­hi­mõt­teid olu­li­selt muut­nud, läh­tu­des pai­gal­di­se põ­hi­funkt­sioo­ni ole­mu­sest.

Ole­ne­ma­ta sel­lest, et fak­ti­li­selt müüak­se era­tar­bi­ja­telt ko­gu­tud elekt­rie­ner­gia võr­ku, on val­la­va­lit­sus sei­su­ko­hal, et sel­li­ne elekt­ri­toot­mi­ne on oma ees­mär­gilt ja ma­hult mõel­dud siis­ki üks­nes konk­reet­se ela­mu ener­gia­­va­ja­du­se kom­pen­see­ri­mi­seks. See­ga ei kä­sit­le val­la­va­lit­sus enam sel­li­seid era­mu tee­nin­da­mi­se tar­beks pai­gal­da­ta­vaid päi­ke­se­pa­nee­le elekt­ri­toot­mis­ra­ja­tis­te­na, vaid era­mu teh­no­süs­tee­mi osa­na.

Me­net­lus­li­kult on te­gu suu­re aja­li­se kok­ku­hoiu­ga, ku­na täien­da­va teh­no­süs­tee­mi li­sa­mi­se me­net­lus on olu­li­selt liht­sam ja vä­hem ae­ga­nõud­vam kui uu­te ra­ja­tis­te me­net­le­mis­te pu­hul.

Li­saks sel­le­le ei hak­ka val­la­va­lit­sus et­te kir­ju­ta­ma ega vaid­le­ma sel­le üle, ku­hu päi­ke­se­pa­nee­le pai­gal­da­da võib – ka­tu­se­le, sein­te­le, maa­pin­na­le. See jää­gu igaü­he en­da ot­sus­ta­da.

Mi­da on olu­li­ne tä­he­le pan­na päi­ke­se­pa­nee­li­de pai­gal­da­mi­sel? Tu­leb ar­ves­ta­da ühe liht­sa as­jao­lu­ga – pai­gal­da­ta­vad päi­ke­se­pa­nee­lid ei to­hi te­ki­ta­da kõr­va­lo­le­va­te­le hoo­ne­te­le val­gus­reos­tust ega hal­ven­da­da nen­de val­gus­tin­gi­mu­si. Eel­kõi­ge pee­tak­se sel­le all sil­mas naa­ber­kin­nis­tu­tel ela­va­te ela­ni­ke eluk­va­li­tee­di hal­ve­ne­mist.

Ta­va­li­se ük­si­ke­la­mu ener­gia­va­ja­du­seks pii­sab reeg­li­na um­bes 20 päi­ke­se­pa­nee­li pai­gal­da­mi­sest. Ku­hu pa­nee­lid soo­vi­tak­se pai­gal­da­da, se­da saab igaüks ise va­li­da. Kui kin­nis­tu oma­nik leiab, et kõi­ge so­bi­vam on pa­nee­lid pai­gal­da­da kas ma­ja ka­tu­se­le, sei­na­le seal­hul­gas abi­hoo­ne­le, au­to­var­jua­lu­se­le või hoo­vi maa­pin­na­le päi­ke­se­pais­te­li­se­le ala­le, siis val­la­va­lit­sus siin et­te­kir­ju­tu­si te­ge­ma ei hak­ka.

Ku­na ela­mu tar­beks päi­ke­se­pa­nee­li­de pai­gal­da­mist loe­tak­se ela­mu teh­no­süs­tee­mi­de muut­mi­seks, siis ei ole val­las me­net­le­mi­seks va­ja muud, kui en­ne ehi­tus­töö­de­ga alus­ta­mist esi­ta­taks val­la­va­lit­su­se­le lä­bi riik­li­ku ehi­tis­re­gist­ri www.ehr.ee ehitusteatis ja nõuetele vastav ehitusprojekt.

Oluline on see, et ehitusprojekt vastaks kehtivatele nõuetele, sealhulgas arvestatakse projektis ehituskonstruktsioonide tugevuse ja ohutusega, näidatakse ära paigaldusplaan ning kinnituskonstruktsioonid. Kindlasti peab projekt arvestama ka kehtivate tuleohutusnõuetega.

Teatis on riigilõivuvaba. Reeglina võtab ehitisregistri kaudu esitatud teatise ja korraliku projekti menetlemine aega 10 päeva.

Kui aga ise ei soovi või pole aega asjaga tegeleda, siis on ka lihtsam tee:
1. Hinda oma kinnistu võimalusi ja leia parim asukoht võimalike paneelide paigaldamiseks.
2. Leia internetist endale sobiv päikesepaneele müüv ettevõte ja jäta kogu asjaajamise protsess nende kanda. Tavaliselt pakuvad kõik päikesepaneele müüvad ettevõtted ka paindlikke täispakett-kodulahendusi, mis sisaldab lisaks paneelidele ja nende paigaldamisele ka kogu asjaajamist nii võrguettevõtjaga kui ka kohaliku omavalitsusega.

Jõudu tööle ja kodud energiatõhusaks!

Eelmine artikkelSõi­me­rüh­maõ­pe­ta­ja­te koh­tu­mi­ne Aeg­vii­dus
Järgmine artikkelUued töö­ko­had Kuu­sa­lu val­la­ma­jas