Ur­ve Ree­tamm ja Gui­do Trees võit­sid EMSL Jõud meist­ri­võist­lus­tel kuld­me­da­lid

868
Urve Reetamme vastu on löögil nooruke Anette Einmann Pärnumaalt.

GUI­DO TREES

Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel oli Jõh­vi Ees­ti­maa ko­roo­na­pea­lin­naks, sest ka­hel päe­val jär­jest toi­mu­sid seal rah­vus­va­he­li­ses ko­roo­nas, no­vu­ses, kon­ku­rent­si­ti­he­dad võist­lu­sed.

Ees­ti­maa Spor­di­liit Jõud meist­ri­võist­lus­tel tee­nis Ur­ve Ree­tamm kaks me­da­lit. Nais­ve­te­ra­ni­de hul­gas tu­li küll lep­pi­da na­pi al­la­jää­mi­se­ga ja hõ­be­me­da­li­ga, kuid pa­ras­port­las­te hul­gas või­tis ta kind­lalt kuld­me­da­li. Pa­re­ma­te tu­le­mus­te­ga sil­ma paist­nud Piia-Liis See­der suu­tis see­kord nei­du­de hul­gas või­ta vaid pronks­me­da­li, aga hõ­be­me­da­li tee­nis noor­mees­te ar­ves­tu­ses te­ma õpi­la­ne Georg Ras­mus Nu­gis.

Pe­nin­gi män­gi­ja­test võit­sid kuld­me­da­li Gui­do Trees pa­ras­port­las­te hul­gas ning Olav Ka­ru pronk­si mees­ve­te­ra­ni­de hul­gas. Mees­te klas­sis sai lõ­puks hoo sis­se Vil­jar Me­hik, kes vii­ma­ses voo­rus va­ra­se­ma liid­ri võit­mi­se­ga tõu­sis ise 5. ko­ha­le. Vä­ga tub­lilt män­gis Kuu­sa­lu kuu­lus kroo­nik Ma­ti To­rop, kes lõ­puks lep­pis har­ju­ma­tul män­gu­laual 13. ko­ha­ga.

Har­ju võist­kond tu­li kind­lalt 2. ko­ha­le, aga võit­ja­te­le Lää­ne-Vi­ru­maalt kao­ta­ti oma­kor­da sel­gelt.

Toi­mu­sid ka ko­ha­li­ku val­la lah­ti­sed kon­ku­rent­si­ti­he­dad meist­ri­võist­lu­sed paa­ris­män­gus 20 paa­ri osa­lu­sel. Häs­ti män­gi­sid Olav Ka­ru ja Ah­met Kink, kes lep­pi­sid lõ­puks 4. ko­ha­ga. Häs­ti alus­ta­nud Ja­nek Jaš­kov ja Gui­do Trees lõ­pe­ta­sid see­kord tur­nii­ri­ta­be­li kes­kel ning Ees­ti paa­ris­män­gu meist­ri­võist­lus­teks har­ju­ta­nud Piia-Liis See­der ja Ur­ve Ree­tamm ta­be­li lõ­puo­sas.

Eelmine artikkelOmas­te­hool­du­se prob­lee­mid va­ja­vad kii­ret ja inim­lik­ku la­hen­da­mist
Järgmine artikkelKeh­ra Le­pat­rii­nu las­teaia juu­be­li­peol te­gid õpe­ta­jad näi­te­män­gu