ROMAN SVI­RI­DOV Uk­rai­na vöö­maad­lu­se maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel

63
ROMAN SVIRIDOV paremal. Foto erakogust

Lee­dus Vil­niu­ses 10. sep­temb­ril toi­mu­nud Uk­rai­na vöö­maad­lu­se maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel osa­les ka Ro­man Svi­ri­dov Keh­rast.

Ab­so­luut­ka­te­goo­rias või­tis Ro­man Svi­ri­dov Sak­sa­maa ja Lee­du maad­le­jat, kuid vee­rand­fi­naa­lis kao­tas Poo­la maad­le­ja­le ning kok­ku­võt­tes saa­vu­tas 18 maad­le­ja hul­gast ka­hek­san­da ko­ha.

Oma kaa­lu­ka­te­goo­rias ehk 90 ki­log­ram­mi ja roh­kem kaa­lu­va­te mees­te hul­gas piir­dus Ro­man Svi­ri­dov ühe mat­ši­ga, mil­lest ta kao­tu­se tõt­tu eda­si ei pää­se­nud.

Vöö­maad­lus on eel­kõi­ge Kesk-Aa­sias le­vi­nud maad­lus-stiil, kus to­hib vas­tast haa­ra­ta ja võt­teid soo­ri­ta­da ai­nult spet­siaal­sest laiast vööst kin­ni hoi­des.

Ro­man Svi­ri­dov kom­men­tee­rib: „Oleks või­nud ju min­na pa­re­mi­ni, aga eks see sport ole üks lo­te­rii. Ta­se oli vä­ga tu­gev – oli võist­le­jaid, kes kuu­lu­vad oma rii­gis mõ­nes tei­ses maad­luss­tii­lis koon­di­ses­se.”

Järg­mi­se­na plaa­nib Ro­man Svi­ri­dov võt­ta osa 29. sep­temb­rist ku­ni 2. ok­toob­ri­ni toi­mu­va­tel No­maa­di maail­ma­män­gu­del Tür­gis (World No­mad Ga­mes 2022), kust loo­dab ka mõ­ne me­da­li tuua. No­maa­di maail­ma­män­gu­de­le pää­seb võist­le­ma kut­se alu­sel.

Eelmine artikkelOktoob­rist hak­kab Ani­ja val­las prü­gi ve­da­ma OÜ Eko­vir
Järgmine artikkelPõrgupõhja orienteerujatele rogaini MMilt hõbe ja pronks