Umbu­sal­dus Ani­ja vo­li­ko­gu esi­me­he­le kuk­kus lä­bi

112
Anija vallamaja

JAA­NUS KA­LE­VI­LE um­bu­sal­du­se aval­da­mi­se poolt olid 6 ja vas­tu 9 lii­get, 2 jäid era­poo­le­tuks.

Aeg­vii­du Ter­vi­se­de­poos nel­ja­päe­val, 16. veeb­rua­ril toi­mu­nud Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil lu­ges Re­for­mierakonna f­rakt­sioo­ni esi­mees Peep Kask uues­ti et­te eel­mi­sel is­tun­gil vo­li­ko­gu esi­me­he­le Jaa­nus Ka­le­vi­le esi­ta­tud um­bu­sal­du­sa­val­du­se. Sel­le­le olid al­la kir­ju­ta­nud vo­li­ko­gu 7 opo­sit­sioo­ni­lii­get Re­for­mie­ra­kon­na ja EK­RE ni­me­kir­jast, li­saks Peep Ka­se­le Ma­rek Suik, Sir­le Si­rel, Kal­le Saar­mas, Ivar Neio, Vei­ko Mä­gi ja Trii­nu Al­li­pe­re.

Nad heit­sid et­te, et 22. det­semb­ri is­tun­gil ei jär­gi­nud vo­li­ko­gu esi­mees val­la põ­hi­mää­rust. Um­bu­sal­du­sa­val­du­ses on kir­jas, et päe­va­kor­ra­punk­ti ajal, mil aru­ta­ti Ani­ja Mõi­sa Hal­du­se­le toe­tu­se and­mist, te­gi Ma­rek Suik et­te­pa­ne­ku eral­da­da mõi­sa­le toe­tust soo­vi­tud sum­mas ehk 157 156 eu­rot ning võt­ta see Keh­ra Põr­gu­põh­ja sa­de­vee­süs­tee­mi­de väl­jae­hi­ta­mi­seks mõel­dud ee­lar­vest. Pä­rast kü­si­mus­te voo­ru pa­ni vo­li­ko­gu esi­mees et­te­pa­ne­ku hää­le­tu­se­le. Hääl­te lu­ge­mi­se ajal üt­les vo­li­ko­gu lii­ge Ran­no Soots, et ta ei saa pä­ris täp­selt aru, mil­le üle ot­sus­ta­tak­se. Um­bu­sal­du­se al­ga­ta­jad mär­ki­sid, et see­pea­le 10mi­nu­ti­li­se va­hea­ja kuu­lu­ta­nud Jaa­nus Ka­lev rik­kus val­la põ­hi­mää­rust. Veel juh­ti­sid nad tä­he­le­pa­nu, et pä­rast va­hea­ja väl­ja­kuu­lu­ta­mist läks vo­li­ko­gu esi­mees Ma­rek Sui­gi et­te­pa­ne­ku poolt hää­le­ta­nud Han­nes Pik­ke­li juur­de ning kor­dus­hää­le­ta­mi­sel hää­le­tas Han­nes Pik­kel et­te­pa­ne­ku vas­tu. Hei­de­ti et­te ka se­da, et is­tun­gi pro­to­kol­lis ei ole kir­jas, et en­ne va­hea­ja väl­ja­kuu­lu­ta­mist oli esi­mees pan­nud vo­li­ko­gu liik­me et­te­pa­ne­ku hää­le­tu­se­le.

Vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev sel­gi­tas, ku­na Ran­no Soots üt­les 22. det­semb­ri is­tun­gil, et ei mõi­sa Ma­rek Sui­gi et­te­pa­ne­ku si­su, lei­dis ta, et ei saa hää­le­ta­da et­te­pa­ne­kut, mil­lest vo­li­ko­gu liik­med aru ei saa, li­saks peab ee­lar­vet puu­du­ta­va­te et­te­pa­ne­ku­te te­ge­mi­sel eel­ne­valt kü­si­ma nii val­la­va­lit­su­se kui ee­lar­ve koos­ta­ja kui vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de sei­su­koh­ta.

Jaa­nus Ka­lev li­sas, et um­bu­sal­du­se al­ga­ta­mi­ne pa­ni te­da peeg­lis­se vaa­ta­ma ja oma töö­le hin­nan­gu and­ma. Ta koh­tus nii EK­RE kui Re­for­mie­ra­kon­na esin­da­ja­te­ga, et kuu­la­ta ära nen­de et­te­hei­ted vo­li­ko­gu juh­ti­mi­se­le. Opo­sit­sioo­ni põ­hi­li­ne et­te­hei­de oli, et vo­li­ko­gus ei ar­ves­ta­ta nen­de et­te­pa­ne­ku­te­ga. Jaa­nus Ka­lev kin­ni­tas, et mõ­le­ma koh­tu­mi­se jä­rel usub, et eda­si­ne koos­töö on või­ma­lik.

EK­RE esin­da­ja Trii­nu Al­li­pe­re rää­kis, et tun­nus­tas koh­tu­mi­sel Jaa­nus Ka­le­vi­ga te­ma po­tent­siaa­li jät­ka­ta vo­li­ko­gu esi­me­he­na, kuid um­bu­sal­du­se ajend oli põ­hi­mää­ru­se rik­ku­mi­ne ning va­les­ti käi­tu­mi­ne: „Ini­me­si ei to­hi mõ­ju­ta­da. Me ole­me täis­kas­va­nud ini­me­sed, meil kõi­gil on oma ar­va­mus ja sü­da­me­tun­nis­tus. Ei ole nii, et koa­lit­sioo­ni­le­pe eel­dab kon­sen­sust ja kõik pea­vad na­gu kum­mi­temp­lid hää­le­ta­ma üht­moo­di.“

Ran­no Soots kü­sis, kas Peep Kask peab nor­maal­seks, kui val­laee­lar­ve pro­jekt on ko­mis­jo­ni­des lä­bi aru­ta­tud ning siis teeb vo­li­ko­gu is­tun­gil iga lii­ge et­te­pa­ne­ku tõs­ta ee­lar­ves 100 000 eu­rot üm­ber mõ­ne­le tei­se­le rea­le ja neid et­te­pa­ne­kuid ha­ka­tak­se hää­le­ta­ma. Peep Kask mär­kis, et 22. det­semb­ri is­tun­gil oli kü­si­mus vaid ühes et­te­pa­ne­kus, mi­da hil­jem ee­lar­ves ka ar­ves­ta­ti.

„Kui­das see too­kord toi­mus, jät­tis hal­va mul­je. Just­kui on­gi nii, et üks­kõik, mis et­te­pa­nek opo­sit­sioo­nist tu­leb, hää­le­ta­tak­se ma­ha,“ tõ­des ta ning aval­das loo­tust, et um­bu­sal­du­sa­val­dus, mis sun­dis Jaa­nus Ka­le­vit peeg­lis­se vaa­ta­ma, ra­pu­tab kõi­ki vo­li­ko­gu liik­meid.

Too­mas Tõ­ni­se lei­dis, et um­bu­sal­du­se aval­da­mi­se esi­ta­mi­ne täi­tis oma ees­mär­gi – vo­li­ko­gu esi­mees on nii-öel­da peeg­lis­se vaa­da­nud, koh­tu­nud ja kõ­nel­nud um­bu­sal­du­se al­ga­ta­nud ni­me­kir­ja­de esin­da­ja­te­ga. Ta kü­sis, kas esi­ta­jad võik­sid võt­ta um­bu­sal­du­sa­val­du­se ta­ga­si, et min­na koos eda­si. Peep Kask ar­vas, et see ei ole la­hen­dus.

Vo­li­ko­gu asee­si­mees Mar­gus Nõl­vak pa­ni um­bu­sal­du­sa­val­du­se hää­le­tu­se­le. Vo­li­ko­gu esi­me­he­le Jaa­nus Ka­le­vi­le um­bu­sal­du­se aval­da­mi­se poolt olid is­tun­gil osa­le­nud 17 liik­mest 6 lii­get EK­REst ja Re­for­mi-erakonna f­rakt­sioo­nist, vas­tu 9, era­poo­le­tuks jäid 2 lii­get.

Eelmine artikkelRahu­lo­lu-uu­ring Kuu­sa­lu val­las
Järgmine artikkelVali­mis­jaos­kon­nad Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­las ning Lok­sal