Rahu­lo­lu-uu­ring Kuu­sa­lu val­las

74
Kuusalu vallamaja

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­dab 10. kor­da üle­val­la­li­se ra­hu­l-o­lu-uu­rin­gu, mis al­gab rii­gi­ko­gu va­li­mis­te nä­da­lal ja kes­tab ka nä­da­la pä­rast va­li­mi­si – 27. veeb­rua­rist ku­ni 12. märt­si­ni. Vas­ta­ta saab pa­be­ran­kee­ti­de­le, mis pan­nak­se va­li­mis­jaos­kon­da­des­se, rah­va­ma­ja­des­se, selt­si­ma­ja­des­se, raa­ma­tu­ko­gu­des­se ja spor­di­kes­ku­ses­se. Sa­mal ajal toi­mub vee­bi­kü­sit­lus, mi­da ja­ga­tak­se val­la vee­bi­le­hel ja sot­siaal­mee­dias. Va­li­mis­jaos­kon­da­des­se pan­nak­se lauaar­vu­tid nei­le, kes pa­be­ril vas­ta­ta ei soo­vi. Val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Ere Ui­bo üt­les, et kü­si­mus­tik on suu­res osas sa­masugune, nagu olnud va­rem, ära on võe­tud kü­si­mu­sed tee­ma­del, mi­da oma­va­lit­sus ot­se­selt ei kor­ral­da, et kü­sit­lus oleks lü­hem – ter­vis­hoid, maa­kon­na­lii­nid. Neil tee­ma­del saab soo­vi kor­ral ar­va­must aval­da­da kü­sit­lu­se lõ­pus, kus sel­leks on jäe­tud eral­di koht. Ta kin­ni­tas, et vas­ta­mi­ne on ano­nüüm­ne, kü­sit­lu­se tu­le­mus­test te­hak­se kir­ja­lik kok­ku­võ­te, mi­da ar­ves­ta­tak­se ka val­la uue aren­gu­ka­va koos­ta­mi­sel.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­lit­sus taot­leb rii­gi­tee­le liik­lus­mär­ke
Järgmine artikkelUmbu­sal­dus Ani­ja vo­li­ko­gu esi­me­he­le kuk­kus lä­bi