Tuulepargi arendaja taotleb kohtult Raasiku volikogu otsuse tühistamist

35
Raasiku vallavolikogu enamus hääletas tuulepargi eriplaneeringu mittealgatamise poolt.

OÜ Vindr Bal­tic on and­nud Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le ja vo­li­ko­gu­le tea­da, et esi­tas Tal­lin­na Hal­dus­koh­tu­le kae­bu­se Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu ot­su­se „Ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se erip­la­nee­rin­gu (KO­VEP) ja kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se (KSH) koos­ta­mi­se mit­teal­ga­ta­mi­ne Raa­si­ku val­la ter­ri­too­riu­mi­le tuu­le­par­gi ra­ja­mi­seks“ tü­his­ta­mi­seks.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu võt­tis tuu­le­par­gi erip­la­nee­rin­gu al­ga­ta­mi­sest keel­du­mi­se ot­su­se vas­tu 15. au­gus­til 13 poolt­hää­le­ga. Ot­su­se põh­jen­dus oli 7 le­he­kül­ge pikk. Muu­hul­gas põh­jen­da­ti, et Raa­si­ku vald on ener­gia­jul­geo­le­ku ta­ga­mi­seks maa­piir­kon­da­de maas­ti­ke väär­tus­te säi­li­mi­se ja lin­nus­ti­ku osas tei­nud ju­ba olu­li­si komp­ro­mis­se – pa­nus­ta­nud taas­tu­ve­ner­gia ees­mär­ki­de täit­mi­ses­se ula­tus­li­ke päi­ke­se­par­ki­de ra­ja­mi­se lu­ba­mi­se­ga. Val­lal ei ole soo­vi ega va­ja­dust al­les­jää­nud loo­dus­li­ke ala­de il­met ja toi­mi­mist suur­te teh­no­ra­ja­tis­te­ga rik­ku­da. Mär­gi­ti, et nii päi­ke­se­par­ki­del kui tuu­li­ku­tel on ne­ga­tiiv­ne mõ­ju lin­nus­ti­ku­le, Mal­la­ve­re ja Här­ma kü­la­de põh­ja­pool­sed osad, ku­hu tuu­le­par­ki ka­van­da­ti, on üldp­la­nee­rin­gu jär­gi val­da­valt väär­tus­li­kud põl­lu­ma­jan­dus­maad. Vo­li­ko­gu lei­dis, et ole­ne­ma­ta asu­ko­hast Raa­si­ku val­la pii­res, ei muu­daks tuu­le­par­gi ra­ja­mi­ne val­la ava­lik­ku ruu­mi kva­li­teet­se­maks, loo­dus­li­ku­maks ega inim­lä­he­da­se­maks, ei suu­ren­daks ko­du-, tur­va- ega maal ela­mi­se tun­net, ei suu­ren­daks ro­he­võr­gus­ti­ku si­du­sust, met­sa­de ja põl­du­de si­hi­pä­rast ka­su­ta­mist.

Ka Pi­ka­ve­re ja Mal­la­ve­re kü­la­de esin­da­jad and­sid tea­da, et ko­ha­li­kud ela­ni­kud ei ole nõus tuu­le­par­gi ra­ja­mi­se­ga Mal­la­ve­re kü­la ter­ri­too­riu­mi­le ning pa­lu­sid vo­li­ko­gul sel­le­ga ar­ves­ta­da.

Sep­temb­ris Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le ja vo­li­ko­gu­le saa­de­tud kir­jas tõ­des tuu­le­par­gi aren­da­mi­sest hu­vi­ta­tud et­te­võt­te ju­ha­tu­se lii­ge Mar­ko Vii­ding, et Vindr Bal­tic on li­gi aas­ta ae­ga sel­gi­ta­nud Raa­si­ku val­la eri­ne­va­te­le esin­da­ja­te­le tuu­le­par­ki­de ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se eri­pla­nee­rin­gu ja kesk­kon­na­mõ­ju­de st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se al­ga­ta­mi­se va­ja­lik­kust ning sea­dus­lik­kust, põh­jen­da­nud se­da riik­li­ku täht­su­se, mit­me­te osa­pool­te hu­vi ning ka­su­ga val­la­le ja val­la ela­ni­ke­le. Ta li­sas, kui­gi KO­VEP ja KSH prot­sess näeb et­te konk­reet­se te­ge­vus­ka­va, seal­hul­gas aru­te­lud si­dus­rüh­ma­de­ga pä­rast pla­nee­rin­gu al­ga­ta­mist, on et­te­võt­te esin­da­jad osa­le­nud ka val­la kor­ral­da­tud koh­tu­mi­sel ko­ha­li­ke ela­ni­ke­ga en­ne pla­nee­rin­gu al­ga­ta­mist, vas­ta­nud seal kõi­ki­de­le tek­ki­nud kü­si­mus­te­le ning tä­hel­da­nud, et vas­tas­sei­su ei ole.

Ju­ha­tu­se lii­ge tea­tas, et Tal­lin­na Hal­dus­ko­hus võt­tis Vindr Bal­tic OÜ kae­bu­se 18. sep­temb­ril me­net­lus­se ja an­dis pool­te­le ühe­kuu­li­se täh­ta­ja, et vaid­lust komp­ro­mis­si­ga la­hen­da­da. Ta kin­ni­tas, et Vindr Bal­tic OÜ on val­mis veel­kord Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu­le erip­la­nee­rin­gu ja kesk­kon­na­mõ­ju­de hin­da­mi­se­ga seo­tud kü­si­mu­si ning tuu­le­par­ki­de­ga seon­du­vat sel­gi­ta­ma.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Maar­ja Si­kut üt­les, et koh­tult te­ma­ni üh­te­gi do­ku­men­ti sel­le koh­ta jõud­nud ei ole. Vindr Bal­tic OÜ kir­ja­le tu­gi­ne­des te­gi ta vo­li­ko­gu 3. ok­toob­ril toi­mu­nud is­tun­gil et­te­pa­ne­ku kü­si­da kuu ae­ga aja­pi­ken­dust ning võt­ta tuu­le­par­gi erip­la­nee­rin­gu tee­ma uuesti vo­li­ko­gu pla­nee­rin­gu­te- ja kesk­kon­na­ko­mis­jo­ni päe­va­kor­da.

Vo­li­ko­gu esi­mees sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et vo­li­ko­gu on oma ot­su­se tei­nud ning ko­mis­jon se­da muu­ta ei saa: „Pa­ku­me fir­ma­le või­ma­lust, et ko­mis­jo­ni kuu­lab nad veel üks kord ära. Kui­gi nen­de­ga on se­da ju­ba aas­ta ae­ga aru­ta­tud ja peak­sid ole­ma meie sei­su­ko­ha­ga vä­ga häs­ti kur­sis. Kui meie oma val­la ini­me­sed on öel­nud, et nad ei soo­vi enda ko­du­kan­ti tuu­le­par­ki, siis nii on.“

Eelmine artikkelPudisoo-Leesi-Loksa eriliin väljub endiselt reedeti
Järgmine artikkelVolikogu määras Raasiku vallavanema asendajale töötasu