Turis­miü­hing kut­sus Hel­sin­gi mes­sil soom­la­si La­he­maa rah­vus­par­ki

121
La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu ju­ha­tu­se lii­ge, La­he­maa giid KAI­SA LIN­NO ja Hel­sin­gi Jahtk­lu­bi lii­ge KA­LE­VI WES­TER­SUND Hel­sin­gis Vi­sit La­he­maa mes­si­bok­sis. Fo­to Ja­nek Lü­ne­kund

„Pal­jud mes­sil meie­ga rää­ki­ma tul­nud soom­la­sed olid La­he­maal käi­nud, aga oli ka neid, kes ei tead­nud rah­vus­par­gist se­ni mi­da­gi. Ees­märk oli mes­sil La­he­maad tut­vus­ta­da, meid naab­ri­te jaoks pil­di­le tuua. Ja­ga­si­me bro­šüü­re, rää­ki­si­me loo­du­sest, aja­loost, kul­tuu­ri­pä­ran­dist. Meie üks suur pluss on see, et asu­me Tal­lin­na lä­he­dal,“ rää­kis MTÜ La­he­maa Tu­ris­miü­hing asu­ta­ja ja ju­ha­tu­se lii­ge Kai­sa Lin­no Soo­mes Hel­sin­gis 19.-22. jaa­nua­ri­ni toi­mu­nud tu­ris­mi­mes­si koh­ta.

Tu­ris­miü­hin­gul oli mes­sil omaet­te boks. Ra­ha sel­leks saa­di EA­Silt Eu­roo­pa Re­gio­naa­l-
a­ren­gu fon­di toe­tu­sest – pro­jek­ti „La­he­maa ter­vik­li­ku tu­ris­mi­kor­ral­du­se la­hen­du­se loo­mi­ne“ ra­has­ta­ti fon­dist 200 000 eu­ro­ga. Mes­si­le oli plaa­nis min­na aas­ta ta­ga­si, kuid siis lü­ka­ti Co­vi­di pä­rast eda­si.

Ka­ku­pe­sa puh­ke­ma­ja pe­re­mees JA­NEK LÜ­NE­KUND Ha­rast tut­vus­tas Hel­sin­gi mes­sil vir­tuaal­seid p­ril­le, mil­les näh­tud vi­deo abil sai ot­se­kui vii­bi­da Moh­ni ma­ja­ka juu­res. Fo­to Kai­sa Lin­no

La­he­maad esin­da­sid Hel­sin­gi tu­ris­mi­mes­sil 9 ini­mest: pea­le Kai­sa Lin­no veel ühin­gu kom­mu­ni­kat­sioo­ni­juht Kad­ri Ot­si­ver, La­he­maa ates­tee­ri­tud gii­did He­le Lõh­mus, Sig­ne Oha­kas ja Lii­sa Lil­hein, Ha­ra Sa­da­mast Tar­vi Velst­röm ja Elo­na Smir­no­va ning Ha­ra kü­las asu­vast Ka­ku­pe­sa puh­ke­ma­jast He­li­na ja Ja­nek Lü­ne­kund. Mes­si­bok­si ku­jun­das Kad­ri Mets­tak Kol­ga Mõi­sa Ga­le­riist.

Kai­sa Lin­no: „Mes­si jaoks te­gid eri­pak­ku­mi­se Vii­nis­tu Kuns­ti­sa­dam ja Vi­hu­la mõis – mes­sil pil­dis­ta­tud QR-koo­di­ga saab os­ta soo­dus­pi­le­ti. Nen­de QR-koo­di pil­dis­ta­jaid oli pä­ris roh­kelt. RMK an­dis mes­sil ja­ga­mi­seks in­fo­ma­ter­ja­li ning müü­si­me ko­ha­li­ke et­te­võt­ja­te too­teid. To­re tõm­be­num­ber oli Jaan Ma­nist­ki an­tud maal Moh­ni saa­rest, mil­le pa­ni­me bok­si ta­ga­sei­na­le. Maa­li au­tor on Tiit Pää­su­ke. Mi­nu jaoks oli ül­la­tus, et kui­gi Soo­mes on pal­ju eri­laad­set loo­dust, kü­si­ti meilt La­he­maa mat­ka­ra­da­de koh­ta ning pä­ris suurt hu­vi pak­kus ka Met­sa mat­ka­ra­da, mis kul­geb Lä­tist lä­bi Ees­ti põh­ja­ran­ni­ku­ni.“

Ta ju­tus­tas, et vä­ga vah­va oli pü­ha­päe­val, kui mes­si­bok­si tu­li Hel­sin­gi jahtk­lu­bi lii­ge Ka­le­vi Wes­ter­sund, kes mul­lu juu­lis kor­ral­das Ha­ra sa­da­mas­se soom­las­te pur­je­ka­te es­kaad­ri: „Ka­le­vi on pal­ju Ees­tis käi­nud ja hak­kas me bok­sis ko­he Ha­ra sa­da­mat müü­ma. Me juur­de sat­tus mi­tu grup­pi soo­me paa­di­me­hi, kut­su­si­me neid nii Ha­ra kui ka Sal­mis­tu sa­da­mas­se. Ka­le­vi kii­tis, et Ees­ti on prae­gu maail­ma mas­taa­bis sa­da­ma­te aren­da­mi­ses ti­pus. Eest­la­sed on te­ma hin­nan­gul sa­da­ma­te väl­jae­hi­ta­mi­ses si­hi­kind­la­mad, Soo­mes ol­lak­se bü­rok­raat­li­ku­mad.“

OÜ Ha­ra Sa­dam juht Tar­vi Velst­röm li­sas, et Ka­le­vi Wes­ter­sund on Ha­ra sa­da­mat kü­las­ta­nud ala­tes 1996. aas­tast ning hoid­nud sa­da­ma aren­gul sil­ma peal: „Mes­sil tu­li me juur­de tei­si­gi, kes tead­sid Ha­ra sa­da­mat. Rää­ki­si­me möö­du­nud su­vel ava­tud res­to­ra­nist ning pü­si­näi­tu­sest, mis tu­le­val su­vel olu­li­selt uue­neb. Aga oli neid­ki, kes tead­sid La­he­maalt küll Palm­se ja Vi­hu­la kan­ti ehk Lää­ne-Vi­ru­maad ning ka Ida-Vi­ru­maad, aga meist on möö­da sõit­nud. La­he­maast on Kuu­sa­lu valla osa neil se­ni avas­ta­ma­ta, loo­da­me, et tä­nu mes­si­le tul­lak­se edas­pi­di ka meie kan­ti.“

Ha­ra sa­da­ma uus kü­las­tus­hooaeg al­gab te­ma sõ­nul ap­ril­li lõ­pus toi­mu­va ka­la­sa­da­ma­te päe­va­ga.

La­he­maa giid He­le Lõh­mus kom­men­tee­ris, et põ­hi­li­selt ta­hak­sid soom­la­sed tul­la La­he­maa­le üheks päe­vaks ning mes­sil uu­ri­ti ka, kas oleks või­ma­lik lii­ku­da lii­ni­bus­si­ga: „Rää­ki­sin, et bus­sid sõi­da­vad Tal­lin­nast Lok­sa­le, kus su­vel on bus­si­jaa­mas tu­ris­miin­fo­punkt, ning seal saab jalg­rat­taid lae­nu­ta­da. Sa­mas jalg­rat­ta­ga eri­ti kau­ge­le ei jõua ühe päe­va­ga, va­ja oleks muid trans­por­di­või­ma­lu­si, mi­da­gi hop-on-hop-off bus­si­de sar­nast.“

Min­nak­se ka Ees­ti tu­ris­mi­mes­si­le
Nel­ja­päe­val, 9. veeb­rua­ril al­gab Tal­lin­nas Tou­rest. La­he­maa Tu­ris­miü­hing on ka seal rah­vus­par­ki tut­vus­ta­mas, ent see­kord ühes mes­si­bok­sis koos Har­ju­maa ja Tal­lin­na­ga. La­he­maad rek­laa­mi­vad seal Ha­ra Sa­da­ma esin­dus, gii­did Kai­sa Lin­no ja Lii­sa Lin­hein ning Kuu­sa­lu val­last veel Uba­ri Loo­dus­tar­ku­se Kes­ku­se loo­dus­gii­did.

Kai­sa Lin­no: „Ku­na ole­me sel mes­sil Tal­lin­na tu­ris­mi­rah­va­ga koos, siis loo­dan, et leia­me ae­ga aru pi­da­da, kui­das ühen­da­da Ro­he­li­se Pea­lin­na ja La­he­maa rah­vus­par­gi kui Ro­he­li­se Siht­ko­ha tu­ris­mi­või­ma­lu­si.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la kü­la­ra­had
Järgmine artikkelAru­kü­la ela­ni­kud val­la­va­lit­su­sega koh­tus­