Torm jättis paljud külad elektrita

61

Möö­du­nud lau­päe­va, 7. ok­toob­ri lõu­na pai­ku ala­nud ja ku­ni pü­ha­päe­va, 8. ok­toob­ri hi­li­söö­ni kest­nud tu­gev loo­de- ja põh­ja­tuul lan­ge­tas vä­ga pal­ju­des koh­ta­des puid ning põh­jus­tas elekt­ri­kat­kes­tu­si. Osa­des piir­kon­da­des said Ele­rin­gi re­mon­dib­ri­gaa­did voo­lu lii­ni­des­se ta­ga­si pü­ha­päe­va õh­tuks, taas­ta­mis­tööd jät­ku­sid es­mas­päe­val ja tei­si­päe­val.

Kõi­ge enam said tor­mist kan­na­ta­da Kuu­sa­lu val­la kü­lad. Es­mas­päe­val kel­la 14 pai­ku olid Har­ju­maa li­gi poo­led elekt­ri­rik­ked veel Kuu­sa­lu val­las. Elekt­ri­le­vi vee­bi­le­he Ma­ru and­me­tel olid siis Kuu­sa­lu val­las elekt­ri­ta 21 ala­jaa­ma ning sel­lest mõ­ju­ta­tud klien­te 2593. Ani­ja val­las oli es­mas­päe­va pä­rast­lõu­naks rik­ked 5 ala­jaa­ma piir­kon­nas, pea­mi­selt Aeg­vii­dus, ja sel­lest mõ­ju­ta­tud klien­te 460. Raa­si­ku val­las olid elekt­ri­ta 2 ala­jaa­ma, mõ­ju­ta­tud klien­te 49.

Kuusalu vald
Kuu­sa­lu val­las jäid kõi­ge pi­ke­malt elekt­ri­ta Ju­min­da ja Pä­ris­pea pool­saa­re kü­lad, Joa­ves­ki ja Nõm­me­ves­ki piir­kond, ka Pu­di­soo kü­la ja Sal­mis­tu kant. Elekt­ri­le­vi prog­noo­sis es­mas­päe­val, et sin­na jõuab vool ta­ga­si tei­si­päe­val. Pä­ris­pea pool­saa­rel oli häi­ri­tud ka mo­bii­li­si­de, sest mo­bii­li­mas­tid jäid sa­mu­ti voo­lu­ta.

Pü­ha­päe­val oli elek­ter ära Lok­sa lin­na kes­ko­sas ning kaup­lu­sed olid see­tõt­tu su­le­tud. Üks puu kuk­kus kal­mis­tul asu­va Lok­sa ki­ri­ku ka­tu­se­le, suu­ri kah­jus­tu­si ei tek­ki­nud. Mit­mes ko­has oli tä­na­va­val­gus­tus lõ­hu­tud.

Puid lan­ges nii lau­päe­val kui ka pü­ha­päe­val se­da­võrd sa­ge­li, et pääs­te­ko­man­do­del järg­nes üks väl­ja­kut­se tei­se­le. Lok­sa pääs­te­ko­man­do mees­kond jõu­dis lau­päe­val ko­man­do­hoo­nes­se paa­ril kor­ral, ena­mas­ti tu­li sõi­ta ühest ko­hast tei­se ja puid tee­delt eest ära saa­gi­da. Lau­päe­val oli Lok­sa pääst­ja­te kõi­ge kau­gem väl­ja­kut­se Ulial­li­ka­le, pea­mi­selt tu­li puid tee­delt kõr­val­da­da Lok­sal, Tur­bu­nee­mes, Ka­sis­peal, ka Ha­ras. Roh­kelt oli väl­ja­kut­seid sa­mu­ti Kol­ga ja Kuu­sa­lu va­ba­taht­li­kel pääst­ja­tel. Pü­ha­päe­val oli tuul veel tu­ge­vam, pea­le pääst­ja­te ai­ta­sid puid tee­delt eest saa­gi­da pal­jud ko­ha­li­kud ela­ni­kud oma moo­tor­saa­gi­de­ga.

Ku­na pü­ha­päe­val oli elek­ter ära ka Kuu­sa­lu kesk­koo­lis, Kol­ga koo­lis ja Vi­ha­soo las­teaed-alg­koo­lis, pi­da­sid koo­li­ju­hid koos val­la spet­sia­lis­ti­de­ga õh­tul vee­bi­koo­so­le­ku ja ot­sus­ta­sid, et koo­lid es­mas­päe­val ei töö­ta ning õpi­las­lii­ni­del bus­sid ei sõi­da. Lok­sa güm­naa­sium töö­tas ja Lok­sa piir­kon­nas sõit­sid ka val­la õpi­las­te­bus­sid.

Pü­ha­päe­val oli ti­he töö­päev kom­mu­naal­tee­nu­seid osu­ta­va Kuu­sa­lu Soo­ju­se töö­ta­ja­tel. Et­te­võt­te juht Kal­le Kün­gas rää­kis, et kui­gi Kuu­sa­lu ale­vi­kus ja Kol­gas oli elekt­ri­kat­kes­tu­si, hoi­ti seal­sed pum­ba­jaa­mad töös ja vee­va­rus­tus oli ta­ga­tud. Kee­ru­li­sem oli kü­la­des, kus Kuu­sa­lu Soo­jus on vee-et­te­võt­ja. Kal­le Kün­ga­se sõ­nul vii­di tei­sal­da­tav ge­ne­raa­tor Vii­nis­tu pum­ba­maj­ja, ka Pu­di­soo­le. Prob­lee­mid tek­ki­sid Sal­mis­tul, kus ge­ne­raa­tor ei toi­mi­nud. Seal tu­li elek­ter pü­ha­päe­va õh­tul 45 mi­nu­tiks ta­ga­si, siis ka­dus taas, sa­mas said ela­ni­kud sel­le aja­ga en­da­le vett ko­gu­da. Sal­mis­tul taas­tus elekt­ri­va­rus­tus ja ka vee­va­rus­tus es­mas­päe­val kell 14.30. Ge­ne­raa­to­ri­ga oli tõr­keid veel Pä­ris­pea kü­las.

Kuu­sa­lu val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks kir­jel­das, et val­la­ma­ja töö­ta­jad he­lis­ta­sid es­mas­päe­va hom­mi­ku­poo­le kü­la­des­se, kus on oma vee-MTÜd, ja uu­ri­sid, kas kü­la vee­va­rus­tu­se ta­ga­mi­seks on soe­ta­tud ge­ne­raa­tor või on vee saa­mi­seks va­ja abi. Val­la­le rii­gi krii­si­toe­tu­se eest os­te­tud üks ge­ne­raa­tor vii­di Joa­ves­ki­le, tei­ne Kõn­nu kü­las­se. Elekt­ri­ta oli ka Suur­pea lin­na­ku pum­ba­ma­ja, seal­ne vee-et­te­võt­ja on Pii­be­le­he Va­ra­hal­dus OÜ. Val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel vii­di es­mas­päe­va õh­tuks Suur­pea lin­na­ku kor­rus­ma­ja­de juur­de tei­sal­da­tav vä­li­käim­la.

Anija vald
Ka Aeg­vii­du va­ba­taht­li­kud pääst­jad käi­sid nä­da­la­va­he­tu­sel puid tee­delt ee­mal­da­mas ja ma­ha lan­ge­nud ok­si ko­ris­ta­mas. Töi­sed päe­vad olid sa­mu­ti Keh­ra ko­man­dol.

Ku­na Aeg­vii­du kan­dis toi­mus maas­ti­ku­ma­ra­ton, ai­ta­sid va­ba­taht­li­kud pääst­jad ko­ris­ta­da puid ja ok­si ma­ra­to­ni­ra­jalt. Ala­ve­res kuk­kus puu las­teaia piir­deaia­le.

Raasiku vald
Raa­si­ku val­las oli tor­mi tõt­tu elek­ter ära Aru­kü­la era­ma­ja­de ja mõi­sa piir­kon­nas. Es­mas­päe­val pol­nud voo­lu veel mõi­sa juu­res, wal­dorf­kool jäe­ti ko­duõp­pe­le, Pää­su­lin­nu hu­via­la­kes­kuse enamik õpilasi olid samuti koduõppel.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 4. oktoobril
Järgmine artikkelLahe­maa reeg­lid ja erao­mand