Lahe­maa reeg­lid ja erao­mand

13

La­he­maa Maao­ma­ni­ke Liit loo­dab jõu­da sea­du­se­muu­da­tus­te­ni, et loo­dus­kait­se­li­sed pii­ran­gud ar­ves­tak­sid oma­ni­ke õi­gu­si en­da maal te­gut­se­da ja se­da ka­su­ta­da. Kesk­kon­da kä­sit­le­tak­se prae­gu kit­salt loo­du­se­na, ku­hu ini­me­ne ei so­bi, tõ­de­sid liidu esindajad Kiius toi­mu­nud kok­ku­saa­mi­sel.

Nad sel­gi­ta­sid klii­ma­mi­nis­tee­riu­mi ja kesk­kon­na­a­me­ti töö­ta­ja­te­le, et oman­di­põ­hiõi­gu­se­le sea­ta­vad pii­ran­gud pea­vad tu­le­ma sea­du­sest ja ole­ma pro­port­sio­naal­sed. Põ­hi­sea­du­se­ga on koos­kõ­las üks­nes need pii­ran­gud, mis on ees­mär­gi saa­vu­ta­mi­seks so­bi­vad, va­ja­li­kud ja mõõ­du­kad, ning neid on või­ma­lik täi­ta ka muul vii­sil kui kee­la­mi­se­ga.

Üle poo­le La­he­maa rah­vus­par­gist on Kuu­sa­lu val­las, tei­ne osa Hal­ja­la val­las. Kesk­kon­naa­met võiks usal­da­da ja an­da val­la­a­met­ni­ke­le õi­gu­se ot­sus­ta­da, mi­da neil maa­del lu­ba­da, pak­ku­sid oma­va­lit­sus­ju­hid.

Maao­ma­ni­ke lii­du ju­hid aval­da­sid loo­tust, et La­he­maa 71 kü­la maao­ma­ni­ke ja oma­va­lit­sus­te õig­la­ne koht­le­mi­ne on saa­vu­ta­tav lä­bi­rää­ki­mis­te­ga ega pea pöör­du­ma koh­tus­se. Soov on viia tee­ma aru­te­lu li­saks klii­ma­mi­nis­tee­riu­mi­le ka re­gio­naal­mi­nis­tee­riu­mi ja rii­gi­ko­gu­ni.

Eelmine artikkelTorm jättis paljud külad elektrita
Järgmine artikkelTOOMAS TEEVÄLI: „Soovin teha koostööd kõigiga.“